Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grPNJR-DL56
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego V
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu w języku rosyjskim jako obcym: rozumienie różnorodnych tekstów autentycznych (wywiadów, audycji radiowych i telewizyjnych, programów naukowych, dyskusji, przemówień, wykładów)

doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu w języku rosyjskim jako obcym: rozumienie wypowiedzi ustnej jako całości oraz umiejętność wychwycenia konkretnych informacji potrzebnych do sformułowania wniosków

rozwijanie umiejętności posługiwania się płynnie złożonymi konstrukcjami i szerokim zakresem słownictwa, umożliwiającymi swobodną i efektywną komunikację w mowie i piśmie

doskonalenie umiejętności wyrażania opinii oraz uczestnictwo w dyskusji z uwzględnieniem odpowiedniego stylu wypowiedzi

kształtowanie umiejętności tworzenia długich, płynnych, logicznych, bogatych i spójnych pod względem treści wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, z wykorzystaniem zasad leksykalno-gramatycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych i stylistycznych, a także z uwzględnieniem specyfiki dyskursu (naukowy, funkcjonalny)

wykształcenie umiejętności pracy z tekstem naukowym

kształtowanie i doskonalenie umiejętności tworzenia różnorodnych tekstów, w tym referatu, konspektu, rozprawki, opowiadania, listu osobistego

doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem różnego typu tekstów pisanych zawierających złożone struktury gramatyczno-leksykalne; doskonalenie techniki i poprawności czytania

kształtowanie umiejętności analizy tekstów naukowych pod względem strukturalnym i językowym

doskonalenie umiejętności komunikowania się w diadzie i grupie; doskonalenie kompetencji międzykulturowej

doskonalenie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz odpowiedniego stosunku do zajęć


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

MÓWIENIE, SŁUCHANIE

Temat: Komunikowanie się w sytuacjach oficjalnych i półoficjalnych

- jak nawiązać i kończyć rozmowę w sytuacjach oficjalnych i półoficjalnych,

- jak prowadzić spotkania naukowe (sesje naukowe, okrągły stół, dyskusje itd.),

- jak poprosić o powtórzenie wypowiedzi,

- jak poprosić o wyjaśnienie wypowiedzi,

- jak skorygować interpretację własnej wypowiedzi,

- jak przerwać wypowiedź interlokutora,

- jak zareagować, kiedy ktoś nam przerywa,

- jak zmienić temat dyskusji,

- jak zamknąć posiedzenie.

Tematy: Świat emocji i doznań. Elementy mowy ciała; Młodzież w świecie (osiągniecia, wątpliwości, problemy); Nasze hobby: kultura i my; Odkryte i nieodgadnione tajemnice świata

- jak prowadzić rozmowę w diadzie i grupie,

- jak zapytać o coś po raz drugi,

- jak poprosić o informację po raz drugi,

- jak zmienić temat rozmowy,

- jak coś wyjaśnić,

- jak powoływać się na zdanie osób trzecich,

- jak powoływać się na zdanie interlokutora,

- jak uzasadnić własną opinię,

- jak zapytać o opinię,

- jak wyrazić własne zdanie,

- jak się zgodzić z opinią interlokutora,

- jak się nie zgodzić z opinią interlokutora,

- jak wyrazić zdziwienie, niechęć, rozczarowanie, zachwyt, oburzenie,

- jak udzielić i poprosić o radę,

- jak zwrócić komuś uwagę,

- jak dodać komuś otuchy,

- jak się zachowywać w roli słuchacza.

Słuchanie: rozwijanie słuchu i pamięci, słuchanie wywiadów, audycji radiowych i telewizyjnych, programów naukowych, dyskusji, przemówień, wykładów, piosenek, talk-show itd.

PISANIE

Temat: Tekst jako podstawa działalności naukowej filologa

- jak napisać referat i konspekt,

- jak ułożyć plan twórczy (do pracy pisemnej),

- jak powoływać się na zdanie osób trzecich,

- praca z tekstem naukowym: wyszczególnienie wyrazów kluczowych, ułożenie planu odtwórczego (na podstawie tekstu), analiza i poprawianie tekstu pod względem spójności i logiki (przekształcenie, transformacja zdań/poszczególnych fragmentów tekstów tak, aby otrzymać logiczne i poprawne zdanie/fragment tekstu),

- redagowanie tekstu (wybrane aspekty): podział tekstu na rozdziały, podrozdziały, paragrafy, akapity itd., zastosowanie cytatów, wyróżnienie tekstu cytowanego.

Tematy: Świat emocji i doznań. Elementy mowy ciała; Młodzież w świecie (osiągniecia, wątpliwości, problemy); Nasze hobby: kultura i my; Odkryte i nieodgadnione tajemnice świata

- jak napisać rozprawkę oraz opowiadanie,

- jak ułożyć ramowy, punktowy oraz szczegółowy plan do pracy pisemnej,

- jak ułożyć plan wydarzeń,

- praca z tekstem: zatytułowanie tekstu, analiza i poprawianie tekstu pod względem spójności i logiki (przekształcenie, transformacja zdań/poszczególnych fragmentów tekstów tak, aby otrzymać logiczne i poprawne zdanie/fragment tekstu).

Powtórzenie: jak napisać list osobisty.

ORTOGRAFIA

1. Wybrane przykłady pisowni wyrazów z łącznikiem. Myślnik między wyrazami (учитель – ученик).

2. Nazwy własne, w których wszystkie wyrazy piszemy wielkimi literami.

3. Nazwy własne, w których tylko pierwszy wyraz piszemy wielką literą.

4. Pisownia wybranych skrótów i skrótowców.

5. Nazwy tytułów osób, stopni i stanowisk.

6. Pisownia nazw polskich miejscowości.

7. Pisownia przymiotników dzierżawczych na -ск-, -ский, -ов, -ев, -ин (Пушкинские чтения, пушкинский стиль, Далев словарь, Катин котёнок, тургеневские «Записки охотника»).

8. Pisownia wyrazów złożonych z liczebnikami pisanymi cyframi. Pisownia liczebników porządkowych z liczebnikami pisanymi cyframi.

9. Pisownia wyrazów złożonych. Pisownia skrótowców złożeniowych (редколлегия, профсоюзный).

Powtórzenie: Pisownia przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych (-н- i -нн-).

INTERPUNKCJA

Przecinek

1. Przecinek w zdaniach ze spójnikami podwójnymi (если... то, хотя... но, так как... то, едва... как, лишь только... как).

2. Przecinek w zdaniach z przydawkami przymiotnymi.

3. Przecinek w zdaniach okolicznikowych.

4. Przecinek w wyrażeniach porównawczych.

5. Przecinek przy dopowiedzeniach.

6. Przecinek przy wyrazach i zdaniach wtrąconych.

7. Przecinek a wyrazy, którymi zwracamy się do kogoś.

8. Przecinek między zdaniami współrzędnymi połączonymi wyrazami и притом, причём, то есть, а именно.

9. Przecinek w zdaniu złożonym podrzędnie.

Powtórzenie: Przecinek między jednorodnymi częściami zdania.

Średnik

1. Średnik w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych.

2. Średnik zastosowany do oddzielania pojedynczych zdań.

3. Średnik w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia.

Dwukropek

1. Dwukropek a wyliczenie szczegółów.

2. Dwukropek i podmiot szeregowy.

3. Dwukropek i zdania, przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego.

4. Dwukropek używany do przytoczenia czyichś lub własnych słów.

Myślnik

1. Pojedyncze użycie myślnika.

2. Podwójne użycie myślnika.

Nawias

1. Nawias obok innego znaku interpunkcyjnego.

2.Nawias okrągły zamykający po liczbach i literach będących składnikami wyliczenia.

3. Nawiasy i wtrącone przykłady i objaśnienia.

4. Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny.

Cytowanie

1. Oznaczanie cytatów.

GRAMATYKA (z elementami stylistyki)

1. Odmiana rzeczowników na -ая, -яя, -ий, -ый, -ой (учёная, передняя, приезжий, учёный, рулевой).

2. Odmiana imion, nazwisk i imion odojcowskich. Używanie nazwisk w tekstach naukowych z przyimkiem albo bez przyimka (согласно М. А. Шелякину, вслед за М. А. Шелякиным, по утверждению М. А. Шелякина, с точки зрения М. А. Шелякина и под.).

3. Odmiana wybranych nazw polskich miejscowości.

4. Rodzaj rzeczowników nieodmiennych w języku rosyjskim.

5. Odmiana wybranych przymiotników dzierżawczych.

6. Używanie wyrazów какой – который.

7. Używanie wybranych czasowników dokonanych (najczęściej występujących w tekstach naukowych) mających odpowiedniki dokonane lub niemających ich (рассмотреть – рассматривать, исследовать, изучить – изучать).

8. Tworzenie przysłówkowych imiesłowów współczesnych i uprzednich. Imiesłowy przysłówkowe w zdaniu.

9. Imiesłowy przymiotnikowe.

10. Krótsza forma imiesłowów przymiotnikowych biernych. Strona bierna i czynna czasownika.

11. Używanie wybranych przyimków właściwych (кроме, между, из-за) i wtórnych (относительно, вслед за, независимо от, ввиду, в силу, вследствие, благодаря, несмотря на и др.).

12. Biernik i dopełniacz przy przeczeniu.

CZYTANIE

Tematy: Komunikowanie się w sytuacjach oficjalnych i półoficjalnych; Świat emocji i doznań. Elementy mowy ciała; Młodzież w świecie (osiągniecia, wątpliwości, problemy); Nasze hobby: kultura i my; Odkryte i nieodgadnione tajemnice świata; Tekst jako podstawa działalności naukowej filologa

Czytanie tekstów ze zrozumieniem, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku. Czytanie tekstów z wykorzystaniem techniki „brzęczącego czytania”.

Literatura:

1. Gołubiewa A., Węcławiak P. M., Czeczuga W. J., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

2. Рогозная Н. Н., Читаем тексты по специальности. Лингвистика, Санкт-Петербург 2010.

3. Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня, Warszawa 2003.

4. Kurant E., Rosyjski. Konwersacje bez tajemnic. Co, kiedy, jak powiedzieć po rosyjsku, Warszawa 2010.

5. Obłąkowska-Galanciak I., Jeglińska B., Ndiaye I. A., Język rosyjski w turystyce, Olsztyn 2002.

6. Вольская Н. П., Можно? Нельзя?, Москва 2001.

7. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

8. Burnewicz Z., Górska L., Nowożenowa Z., Ćwiczenia ze stylistyki i kultury języka rosyjskiego, Gdańsk 2002.

9. Туманова Ю. Л., Бойко В. Г., Упражнения и тексты для обучения профессиональной научной речи, Москва 1997.

10. Афанасьева Н. А., Попова Т. И., Палитра стилей, Санкт-Петербург 2007.

11. Бердичевский А. Л., Соловьёва Н. Н., Русский язык: сферы обучения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002.

12. Warawko I., Krótki poradnik gramatyczny języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wrocław 2003.

13. Ласкарева Е. Р., Чистая грамматика, Санкт-Петербург 2012.

14. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э., Сборник упражнений по русской орфографии и пунктуации, Москва 2000.

15. Кудреватых И. П., Калашникова А. Ф., Культура речи, Минск 2004.

16. Сокольчик И. А., Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах, Минск 2010.

17. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 2005.

18. Inne materiały autorskie (podręczniki, czasopisma, artykuły popularno-naukowe).

19. Karolak S., Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, Warszawa 1998, tom I i II.

20. Шелякин М. А., Справочник по русской грамматике, Москва 1993.

21. Розенталь Д. Э., Справочник по русскому языку. Управление в русском языке, Москва 2003.

22. Mirowicz A., Dulewiczowa I., Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., Wielki słownik rosyjsko-polski, Warszawa 1999, tom I i II.

23. Hessen D., Szypuła R., Wielki słownik polsko-rosyjski, Warszawa1998, tom I i II

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma uporządkowaną wiedzę na temat struktury i funkcji języka rosyjskiego, która jest zorientowana na zastosowanie praktyczne

rozumie teksty autentyczne i wypowiedzi ustne, które potrafi prawidłowo analizować i interpretować

ma opanowaną technikę czytania oraz posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem złożonych tekstów pisanych

potrafi skutecznie posługiwać się złożonymi konstrukcjami i szerokim zakresem słownictwa w mowie i piśmie w celu wyrażenia opinii oraz uczestnictwa w dyskusji z uwzględnieniem odpowiedniego stylu wypowiedzi

umie samodzielnie tworzyć długie, logiczne wypowiedzi (zarówno ustne jak i pisemne) z uwzględnieniem specyfiki dyskursu oraz zasad leksykalno-gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych

potrafi pracować z tekstem naukowym: samodzielnie wyszukiwać, analizować, interpretować i selekcjonować informację, a także tworzyć teksty własne wykorzystując zdobytą wiedzę

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji w języku rosyjskim

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na zajęciach podczas dyskusji oraz ćwiczeń; ocena tłumaczeń, wypracowań, techniki czytania, testów leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych; ocena poprawności autokorekty; ocena referatu, wskazanie błędów językowych i merytorycznych; ewaluacja dyskusji z wykazaniem braków i błędów; aktywność studenta w dyskusji, wskazanie błędów językowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Gazarian, Krzysztof Tyczko, Anna Żebrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Natalia Królikiewicz, Krzysztof Tyczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Natalia Królikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)