Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grHJR-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Historia języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie z przedmiotem i zadaniami gramatyki historycznej; zapoznanie z korpusem staroruskich zabytków piśmienniczych; przekazanie wiedzy o dotychczasowym stanie badań historii języka rosyjskiego; przekazanie wiedzy o związkach genetycznych języka rosyjskiego z innymi językami słowiańskimi i indoeuropejskimi; przekazanie wiedzy o odmianach dialektalnych języka rosyjskiego; zapoznanie z alfabetami słowiańskimi w ich odmianie historycznej; przygotowanie do analizy paleograficznej tekstów staroruskich; wyrobienie umiejętności transliteracji i transkrypcji tekstów staroruskich; wyrobienie umiejętności interpretacji staroruskich form gramatycznych; utrwalanie umiejętności korzystania ze źródeł bibliograficznych; rozwijanie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki współczesnego języka rosyjskiego oraz wiedza ogólnojęzykoznawcza

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wprowadzenie wykładowcy, dyskusja z grupą, pogłębiona analiza wybranych fragmentów tekstów staroruskich, ćwiczenia rekonstrukcyjne; wprowadzenie wykładowcy, praca z tekstem staroruskim, dyskusja w grupie; ćwiczenia w rozpoznawaniu form gramatycznych; praca z tekstem staroruskim przetłumaczonym na język polski, dyskusja w grupie nt analizowanych tekstów

Pełny opis:

przedmiot i zadania gramatyki historycznej języka rosyjskiego; charakterystyka staroruskich zabytków piśmienniczych; Stan badań historii języka rosyjskiego; ewolucja języka rosyjskiego; język rosyjski a inne języki słowiańskie; dialekty języka rosyjskiego; ewolucja systemu wokalicznego języka rosyjskiego; ewolucja systemu konsonantycznego języka rosyjskiego; rozwój historyczny kategorii rzeczownika rosyjskiego; rozwój historyczny kategorii przymiotnika rosyjskiego; rozwój historyczny kategorii czasownika rosyjskiego; rozwój historyczny składni; ćwiczenia transliteracyjne i transkrypcyjne z tekstami staroruskimi; ćwiczenia w czytaniu i dokonywaniu analizy gramatycznej form staroruskich; analiza tekstów staroruskich przetłumaczonych na język polski

Literatura:

Černych P.Ja. Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva 1954.; Galster I. Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego. Warszawa 1998.; Gorškova K.V., Chaburgaev G. Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva 1981; Ivanov V.V. Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva 1990.; Lehr-Spławiński T., Witkowski W. Wybór tekstów do historii języka rosyjskiego. Warszawa 1981.; Moszyński L. Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa 2006.; Obnorskij S.P., Barchudarov S.G. Chrestomatija po istorii russkogo jazyka. Čast’ pervaja. Moskva 1952.; Obnorskij S.P., Barchudarov S.G. Chrestomatija po istorii russkogo jazyka. Čast’ vtoraja. Moskva 1948.; Rieger J. Z dziejów języka rosyjskiego. Warszawa 1989.; Rott-Żebrowski T. Gramatyka historyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami. Lublin 1982.

Efekty uczenia się:

zna i stosuje metodę historyczno-porównawczą rekonstrukcji języków; zna najważniejsze zabytki piśmiennictwa staroruskiego; korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku rosyjskim i polskim; transliteruje i transkrybuje teksty staroruskie; prawidłowo interpretuje staroruskie formy gramatyczne; czyta teksty staroruskie przetłumaczone na język polski; rozumie i prawidłowo stosuje terminy z zakresu gramatyki historycznej; zna i prawidłowo rozpoznaje cechy dialektalne; zna analogie i odmienności między językiem rosyjskim i pozostałymi językami słowiańskimi

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności studenta na zajęciach; ocena aktywności studenta w dyskusji; ocena poprawności wykonania ćwiczeń; praca pisemna zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, Maciej Waraczewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Waraczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.