Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do wiedzy o Azji Południowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WWAPW-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do wiedzy o Azji Południowo-Wschodniej
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-ELIw
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest przekazanie wiedzy o regionie Azji Południowo-wschodniej. Student pozyskuje podstawową wiedzę o krajach regionu – historii, kulturze, sytuacji językowej, etnicznej i gospodarczej. Poznaje także podstawowe słownictwo odnoszące się do danych działów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

W toku zajęć omawia się, w kolejnych etapach: poszczególne kraje regionu - ich położenie geograficzne, specyfikę krajów strefy kontynentalnej i wyspiarskiej - zróżnicowanie klimatyczne, fauny, flory ; przedstawia się procesy kształtowania organizmów państwowych oraz obecny kształt ustrojowy państw regionu. Kolejnym etapem jest odniesienie do etnogenezy, zróżnicowania etnicznego dziś i współczesnych problemów demograficznych. Następnie analizowane są typy kulturowe poszczególnych krajów regionu ze szczególnym uwzględnieniem kręgu kultury indyjskiej i chińskiej; przedstawia się religie, kulty i wierzenia oraz sytuację językową.

Ostatni etap obejmuje omówienie sytuacji gospodarczej i społecznej - zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego w poszczególnych krajach oraz współpracy regionalnej w ramach ASEAN.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

- Wiedza o organach władzy państwowej i aktualnym podziale administracyjnym w regionie Azji Południowo-Wschodniej

- Wiedza o sytuacji etnicznej, religijnej i językowej w regionie Azji Południowo-Wschodniej

- Wiedza o położeniu geograficznym poszczególnych państw Azji Południowo-Wschodniej, ich specyfice, zróżnicowaniu klimatycznym, fauny, flory itp.

- Wykorzystanie wiedzy i słownictwa objętego treściami kształcenia do przygotowania wystąpień o tematyce związanej z treściami kształcenia

- Wykorzystanie słownictwa objętego treściami kształcenia do w samodzielnej pracy na tekstach

Literatura:

Azja - Pacyfik : społeczeństwo. polityka, gospodarka (czasopismo) wyd. A. Marszałek

Cady, John F., Southeast Asia; its Historical Development, New York 1964

Mc Gee, T.G., The Southeast Asian City; A Study of the Primate Cities of Southeast Asia, London 1967

Kunstadter Peter Ed., Southeasian Tribes, Minorities and Nations, New York 1997

Geografia państw Świata

E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku

Encyklopedia Historyczna Świata

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu języka stosowanego do opisu realiów kulturowych i społecznych i politycznych obszaru Azji Południowo-wschodniej

- zna instytucje polityczne, społeczne i kulturalne; orientuje się we współczesnym życiu politycznym , społecznym i kulturalnym krajów regionu Azji Południowo-Wschodniej

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę na temat realiów kulturalnych, społecznych i politycznych obszaru Azji Południowo-Wschodniej

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dot. zagadnień realiów kulturalnych, społecznych i politycznych obszaru Azji Południowo-Wschodniej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo czynne w zajęciach,(dopuszczalna 1 nieobecność); wykazanie się znajomością podstawową tematyki zajęć (w czasie zajęć) ; końcowa ocena jest średnią oceny z prezentacji (10 min.) wybranego zagadnienia w ciągu semestru i testu pisemnego na koniec semestru. (61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Krystkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Krystkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krystkowiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)