Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WDJKSA-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów (nie posiadających teoretycznego przygotowania lingwistycznego) z podstawowymi zagadnieniami językoznawstwa jako nauki i jego relacjach z innymi dyscyplinami naukowymi, poszczególnymi działami językoznawstwa,


Wprowadzenie w problematykę i metodologię badań lingwistycznych, semiotycznymi podstawami języka i unikalnością języka jako systemu, teoriami pochodzenia języka, strukturą języka i jego podsystemów: fonetycznym i fonologicznym, morfologicznym, syntaktycznym i semantycznym, oraz metodami ich opisu, pokrewieństwem i zróżnicowaniem języków świata, klasyfikowaniem i typologiami języków (rozwiązywanie opartych na typologiach zadań lingwistycznych), typologią systemów graficznych języków świata,


Zapoznanie z kwestiami ekolingwistyki – ochrony i rewitalizacji języków, miejscem języka w kulturze i społeczeństwie,


Przygotowanie do samodzielniejszych refleksji i dociekań nad językiem, dalszego studiowania (obowiązkowych i fakultatywnych) przedmiotów lingwistycznych oraz rozszerzania własnych studiów poprzez korzystanie z opracowań językoznawczych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Językoznawstwo jako nauka i jego relacje z innymi dyscyplinami naukowymi

Działy językoznawstwa

Podstawowe metody badań lingwistycznych

Semiotyczne podstawy języka, język jako system/struktura

Teorie pochodzenia języka

Pokrewieństwo i zróżnicowanie języków świata

Klasyfikacje i typologie języków

Ekolingwistyka – ochrona i rewitalizacja języków, miejsce języka w kulturze i społeczeństwie

Typologia systemów graficznych języków świata

Przygotowanie do samodzielniejszych refleksji i dociekań nad językiem, dalszego studiowania przedmiotów lingwistycznych oraz rozszerzania własnych studiów poprzez korzystanie z opracowań językoznawczych

Literatura:

Breton, Roland 2003. Atlas des langues du monde. Une pluralité fragile. Paris: Éditions Autrement.

Crystal, David 1997. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press.

Maciejewski, Witold (red.) Wielka Encyklopedia Geografii Świata. t.14 Świat języków. Poznań: Kurpisz.

Majewicz, Alfred 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: PWN.

Martí, Fèlix i in. 2005. Words and Worlds. World Languages Review. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Yule, George 2010. The study of language. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Charakteryzuje językoznawstwo jako dyscyplinę naukową i jego miejsce wśród innych dyscyplin naukowych

Opisuje model aktu komunikacji językowej oraz podstawowe funkcje języka

Rozumie, czym jest język naturalny i jakie są jego cechy oraz tłumaczy teorie pochodzenia języka naturalnego

Analizuje język jako strukturę i charakteryzuje poszczególne jego podsystemy, oraz relacje między jednostkami języka oraz jego podsystemami

Rozumie i wyjaśnia związki między pokrewieństwem, klasyfikowaniem a zróżnicowaniem języków świata i systemów pisma

Potrafi rozwiązywać podstawowe zadania lingwistyczne oparte na typologiach języków

Wskazuje podstawowe typy morfologiczne i syntaktyczne języków świata

Interpretuje związki między językiem, kulturą a społeczeństwem – zwłaszcza w kontekście zagrożenia języków naturalnych, ich ochrony i rewitalizacji języków

Postrzega język jako jeden z najistotniejszych przejawów kultury i ma świadomość językowego zróżnicowania świata

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności na zajęciach podczas dyskusji (F) egzamin testowy / ustny (P)

Omawianie tekstów (F)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Michalski, Paweł Nowakowski, Tomasz Wicherkiewicz
Prowadzący grup: Marcin Michalski, Paweł Nowakowski, Tomasz Wicherkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)