Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie konsekutywne B-A / A-B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TU-TKBAAB-WT11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie konsekutywne B-A / A-B
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Tłumaczenie ustne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

- pogłębienie wiedzy na temat tłumaczenia konsekutywnego z języka A (polskiego) na język obcy B

- pogłębienie wiedzy na temat zasad przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego (kultura ogólna, terminologia, wiedza fachowa)

- rozwinięcie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka A (polskiego) na język obcy B w przeważającej mierze bez notatek, z wykorzystaniem technik pamięciowych i umiejętności analizy i syntezy

- wprowadzenie do umiejętności korzystania z notatek i slajdów w tłumaczeniu konsekutywnym z języka A (polskiego) na język obcy B w końcowej części semestru

- przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka polskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

- rozwinięcie umiejętności władania ładnym i poprawnym językiem obcym B

- pogłębienie wiedzy z zakresu występowania publicznego oraz rozwinięcie tej umiejętności


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

zaawansowana znajomość języka polskiego (A), zaawansowana znajomość języka obcego B, średniozaawansowana znajomość strategii tłumaczeniowych i średniozaawansowana umiejętność występowania publicznego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 35

Czytanie wskazanej literatury 25

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 25

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 25

Inne (jakie?) – indywidualne ćwiczenia tłumaczeniowe 40


SUMA GODZIN 180

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Zasady tłumaczenia konsekutywnego, techniki tłumaczenia konsekutywnego, zasady przygotowania się do tłumaczenia konsekutywnego

Techniki pamięciowe

Zasady występowania publicznego

Rejestry języka ojczystego i języka obcego oraz poprawność językowa

Tłumaczenie prostych tekstów z różnych dziedzin tematycznych (znanych historyjek, bajek, aktualnych wydarzeń, życia codziennego, zdrowia, ochrony środowiska, polityki)

Literatura:

Zalecana literatura:

‒ Gile, D. 1995. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille : Presses Universitaires de Lille

‒ Gillies, A. 2001. Tłumaczenie ustne. Conference Interpreting. Poradnik dla studentów. A Student’s Companion. Kraków: Tertium

‒ Gillies, A. 2007. Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

‒ Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

‒ Neofilolog, Nr 14. Numer specjalny: Przekład ustny. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

‒ Rozan, J.-F. 2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym - Notetaking in Consecutive Interpreting. Kraków: Tertium

‒ Seleskovitch, D., Lederer, M. 1989. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Paris: Didier Erudition.

‒ Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: PWN.

‒ Materiały przygotowane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

zna i rozpoznaje główne techniki stosowane podczas tłumaczenia konsekutywnego z języka A (polskiego) na język obcy B

potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego, powołując się na najważniejsze zasady

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad tłumaczenia konsekutywnego

zna słownictwo języków A (polskiego) i obcego B w różnych rejestrach

tłumaczy teksty wygłoszone w języku A (polskim), należące do różnych rejestrów, na język obcy B

potrafi korzystać z technik pamięciowych i umiejętności analizy i syntezy w celu tłumaczenia bez notatek, jak również wyjaśnić zasadność ich użycia w określonych kontekstach na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie przekładoznawstwa

potrafi występować publicznie, przywołując pogłębioną wiedzę z tego zakresu

używa poprawnego języka obcego B w tłumaczeniu na język B

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Justyna Woroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Justyna Woroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.