Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Notacja dla tłumaczy konferencyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TU-NOT-WT11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Notacja dla tłumaczy konferencyjnych
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Tłumaczenie ustne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Cel przedmiotu / zajęć

C1 przekazanie wiedzy na temat notacji w tłumaczeniu konsekutywnym

C2 przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego i jego wygłaszania

C3 rozwinięcie technik pamięciowych i analizy tekstu

C4 przyswojenie istniejących systemów notacji i rozwinięcie własnego systemu

C5 rozwinięcie umiejętności korzystania z notatek w tłumaczeniu konsekutywnym

C6 rozwinięcie umiejętności opracowania indywidualnego systemu notacji


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka obcego, podstawowa wiedza na temat typów tłumaczenia

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 10

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

Inne (jakie?) – ćwiczenia indywidualne 30


SUMA GODZIN 120

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Współczesne teorie w zakresie notacji i tłumaczenia konsekutywnego

Uwarunkowania tłumaczenia konsekutywnego (kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne i techniczne)

Techniki pamięciowe

Wizualizacje i analiza struktury tekstów

Wprowadzenie notatek

Notowanie połączeń logicznych

Notowanie list i wykorzystanie nawiasów

Notowanie za pomocą symboli

Kreowanie własnych symboli

Tłumaczenie konsekutywne – ćwiczenia praktyczne

Literatura:

5. Zalecana literautra:

Gilles, A. 2005. Note-taking for consecutive interpreting – a short course. Manchester: St. Jerome Publishing.

Jones, R. 2002. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Rozan, J.-F. 1956. La prise de notes en interprétation consécutive. Geneve: Georg.

Matyssek, H. 1989. Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher. Heidelberg: Julius Groos.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

ma pogłębioną wiedzę na temat badań nad przekładem ustnym, zna najważniejsze teorie, metodologie i szkoły badawcze związane z przekładem ustnymi, szczególnie w dziedzinie teorii notacji w tłumaczeniu ustnym

przywołuje i rozpoznaje główne zasady notacji w tłumaczeniu konsekutywnym, powołując się na źródła naukowe w tym zakresie

potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego oraz je poprawnie wygłosić (z dbałością o kontakt wzrokowy, odpowiedni język ciała, właściwości wokalne)

odtwarza treści w sposób kompletny i precyzyjny i poprawnie analizuje słyszane teksty

zna istniejące systemy notacji, potrafi rozwinąć swój własny system i potrafi go krytycznie omówić w odniesieniu do aktualnych tendencji badawczych

tłumaczy teksty konsekutywnie z poprawnym użyciem notacji i potrafi wyjaśnić zasadność użycia techniki w określonych kontekstach na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie przekładoznawstwa

ma świadomość kulturowych, politycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowań tłumaczenia konsekutywnego

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Fimiak-Chwiłkowska, Justyna Woroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Fimiak-Chwiłkowska, Justyna Woroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.