Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

P3 Tłumaczenia medialne - formy filmowe i telewizyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TM-ZL12
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: P3 Tłumaczenia medialne - formy filmowe i telewizyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie ze specyfiką tłumaczenia audiowizualnego oraz jego podstawowymi formami. Ukształtowanie u studentów umiejętności praktycznych z zakresu tłumaczenia audiowizualnego przy pomocy ćwiczeń o charakterze reproduktywnym - m.in. zgromadzenie odpowiedniej terminologii, zaprezentowanie profesjonalnych list dialogowych, przedstawienie technik tłumaczeniowych i strategii translatorskich , reproduktywno – produktywnym - odniesienie poznanej teorii do komparatystycznej analizy filmowego oryginału i jego przekładu oraz produktywnym - tłumaczenie wybranego fragmentu filmu przy pomocy stosownego oprogramowania; Uwrażliwienie studentów na kulturotwórczą rolę tłumacza audiowizualnego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru modułu translatorskiego z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

Przekład audiowizualny na tle ogólnej teorii przekładu

Metody przekładu audiowizualnego - charakterystyka, zalety i wady.

Praktyczne aspekty tworzenia wersji lektorskiej

Praktyczne aspekty tworzenia napisów do filmu

Ukierunkowana na proces przekładu analiza filmu

Literatura:

Adamowicz-Grzyb: Grażyna: Tłumaczenia filmowe w praktyce. Warszawa 2013.

Belczyk, Arkadiusz: Tłumaczenie filmów. Wilkowice 2007;

Döring, Sigrun: Kulturspezifika im Film. Berlin 2006;

Gambier, Yves; Gottlieb Henrik.: (Multi)Media Translation. Amsterdam/Philadelphia 2001;

Herbst, Thomas: Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien. Phonetik, Textlinguistik, Übersetzungstheorie. Tübingen 1994; Hurt, Christina;

Jüngst, Heike: Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen 2010.

Maier, Wolfgang: Spielfilmsynchronisation. Frankfurt/M. 1997;

Manhart, Sibylle: Synchronisation (Synchronisierung). In: Snell–Hornby, Mary: Handbuch Translation. Tübingen 2003, S. 264 – 266;

Müller, J.-Dietmar: Die Übertragung fremdsprachigen Filmmaterials ins Deutsche. Eine Untersuchung zu sprachlichen und außersprachlichen Einflußfaktoren, Rahmenbedin¬gungen, Möglichkeiten und Grenzen (Diss). Regensburg 1982;

Nagel, Silke; Hezel, Susanne; Hinderer, Katharina; Pieper, Katrin: Audiovisuelle Übersetzung. Frankfurt/M./ Berlin,/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Wien 2009;

Nedergaard–Larsen, Birgit: Culture – bound Problems in Subtitling. In: Perspectives: Studies in Translatology. 1 (2)/1993, S. 207 – 241;

Szarkowska, Agnieszka: The Audiovisual Landscape in Poland at the Dawn of the 21st Century. In: Goldstein, Angelika; Golubowić, Biljana (Hrsg.): Foreign Language Mov¬ies - Dubbing vs. Subtitling. Hamburg 2009, S. 186-201;

Tomaszkiewicz, Teresa: Przekład audiowizualny. Warszawa 2006;

Widler, Brigitte: Untertitelung/Übertitelung. In: Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen 2003, S. 261 – 263;

Efekty uczenia się:

Student/ka definiuje przekład audiowizualny na tle ogólnej teorii przekładu

Charakteryzuje poszczególne metody przekładu audiowizualnego (wersja z napisami, audiodeskrypcja)

Omawia zalety i wady poszczególnych form przekładu audiowizualnego

Stosuje strategie i techniki tłumaczeniowe typowe dla przekładu audiowizualnego

Sporządza profesjonalną listę dialogową do wersji lektorskiej

Interpretuje film dla potrzeb przekładu audiowizualnego

Krytykuje wersję lektorską oraz wersję napisową omawianej formy filmowej czy telewizyjnej

Tworzy napisy do filmu przy pomocy stosownego oprogramowania

Ma świadomość kulturotwórczej roli tłumacza audiowizualnego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji, projekt, prezentacja multimedialna

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)