Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie literackie BA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TLBA-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie literackie BA
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy o cechach charakterystycznych tekstów literackich

przekazanie wiedzy o zasadach tłumaczenia tekstów literackich

wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w zależności od cahier des charges / translation brief

rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej

wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych

rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

kształtowanie świadomości o wielokulturowości Polski, Europy i świata, a także otwartości na kultury obcojęzyczne


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

cechy charakterystyczne tekstów literackich (zróżnicowanie gatunkowe, bogactwo stylów i środków językowych)

zasady tłumaczenia tekstów literackich

techniki i strategie tłumaczenia tekstów literackich

tłumaczenie konkretnych tekstów literackich A-B-A

Literatura:

1) Bednarczyk A., 2008, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa: PWN.

2) Chomiszczak, T., 1994, „W poszukiwaniu utraconych tytułów” [w:] Literatura na Świecie, 10.

3) Dąmbska-Prokop U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator.

4) Grzenia J., 2003, Słownik nazw własnych. Warszawa: PWN.

5) Hejwowski K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

6) Kozak J., 2009, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa: PWN.

7) Krysztofiak M., 1996, Przekład literacki we współczesnej translatoryce. Poznań: UAM.

8) Krzyżanowski P. & P. Nowak, 2004, Manipulacja w języku, Lublin: Université Marii Curie-Skłodowska.

9) Kubiński W., O. Kubińska & T. Z. Wolański (red.), 2000, Przekładając nieprzekładalne, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

10) Majkiewicz A., 2008, Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Warszawa: PWN.

11) Między oryginałem a przekładem – seria pod red. m.in. J. Koniecznej-Twardzikowej i M. Filipowicz Rudek, opublikowana przez Księgarnię Akademicką lub Universitas w latach 90. i 2000.

12) Pisarska A. & T. Tomaszkiewicz, 1996, Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: UAM.

13) Przekład – seria traduktologiczna pod red. P. Fasta opublikowana przez Wydawnictwo „Śląsk” w latach 90. i 2000.

14) Tomazskiewicz, T., 2004, Terminologia tłumaczenia, Poznań: UAM.

Efekty uczenia się:

charakteryzuje teksty literackie

stosuje się do zasad tłumaczenia tekstów literackich

wie, na czym polega cahier des charges / translation brief i respektuje go w procesie tłumaczenia

dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od typu tekstu literackiego, jego celu i odbiorcy

tłumaczy teksty literackie na język polski

rozwiązuje problemy tłumaczeniowe

samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do tłumaczenia tekstów literackich

Metody i kryteria oceniania:

F – dyskusja podczas konwersatorium: stymulowanie dyskusji za pomocą pytań sprawdzających zrozumienie treści prezentacji; odwoływanie się do doświadczeń czytelniczych studentówP – test pisemny sprawdzający znajomość terminologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Kasperska, Katarzyna Remiszewska, Beate Sommerfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)