Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie konsekutywne C-A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TKCA-WT13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie konsekutywne C-A
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: filologia angielska z filologią germańska, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2
filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2
filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1
filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 2
filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańska, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 2

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 2

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 2

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia konsekutywnego z języka francuskiego na polski

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego (słownictwo, wiedza fachowa)

3. rozwinięcie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka francuskiego na polski

4. rozwinięcie umiejętności korzystania z notatek i slajdów w tłumaczeniu konsekutywnym z języka francuskiego na polski

5. przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka francuskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

6. rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną polszczyzną

rozwinięcie umiejętności występowania publicznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

1. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej polityki regionalnej UE i funduszy strukturalnych

2. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej kultury, sztuki

3. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej zaawansowanych technologii

4. Tłumaczenie tekstów o tematyce społecznej (psychologia)

5. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej ochrony środowiska

6. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej innowacji

7. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej wydarzeń codziennych

Literatura:

GILLIES, Andrew. 2001. Tłumaczenie ustne. Conference Interpreting. Poradnik dla studentów. A Student’s Companion. Kraków: Tertium

GILLIES, Andrew. 2007. Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

ROZAN, Jean-François. 2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym - Notetaking in Consecutive Interpreting. (tłum.) Kraków: Tertium

SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2002. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Communautés européennes: Didier Érudition/Klincksieck

TRYUK, Małgorzata. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

Ulotki, broszury, nagrania, materiały autentyczne przygotowywane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia konsekutywnego z języka francuskiego na polski

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego na podstawie otrzymanych materiałów

3. zna zasady tłumaczenia konsekutywnego

4. zna słownictwo języka francuskiego w różnych rejestrach

5. tłumaczy przemówienia wygłoszone w języku francuskim, należące do różnych rejestrów na język polski

6. korzysta z notatek w tłumaczeniu konsekutywnym

7. potrafi występować publicznie

8. używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja podczas tłumaczenia i korygowanie tłumaczeń

Ocenianie podsumowujące: ocena tłumaczeń konsekutywnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)