Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka (tłumaczenie konsekutywne B-A)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TKBA-WT23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka (tłumaczenie konsekutywne B-A)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia konsekutywnego z języka francuskiego na polski

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego (słownictwo, wiedza fachowa)

3. rozwinięcie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka francuskiego na polski

4. rozwinięcie umiejętności korzystania z notatek i slajdów w tłumaczeniu konsekutywnym z języka francuskiego na polski

5. przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka polskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

6. rozwinięcie umiejętności posługiwania się ładną i poprawną polszczyzną

7. rozwinięcie umiejętności występowania publicznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

1. Tłumaczenie tekstów związanych z tematyką życia codziennego; przypomnienie technik zapamiętywania

2. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej kultury.

3. Tłumaczenie tekstów o tematyce społecznej, zawierających różne wyrażenia frazeologiczne.

4. Tłumaczenie tekstów o tematyce związanej z ochroną zdrowia

5. Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej ochrony środowiska, zawierających dane statystyczne i liczbowe.

6. Tłumaczenie wystąpień politycznych; oddanie nastroju oraz rejestru w tłumaczeniu ustnym.

7. Tłumaczenie wystąpień konferencyjnych; użyteczność materiałów konferencyjnych w pracy tłumacza

Literatura:

Gillies, A. 2005. Note-taking for consecutive interpreting. Manchester: St. Jerome.

Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Neofilolog, Nr 14. Numer specjalny: Przekład ustny. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Ulotki, broszury, nagrania, materiały autentyczne przygotowywane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. zna i rozpoznaje główne zasady i techniki tłumaczenia konsekutywnego

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego na podstawie otrzymanych materiałów

3. potrafi stosować zasady tłumaczenia konsekutywnego

4. zna słownictwo języka francuskiego w różnych rejestrach

5. tłumaczy teksty napisane w języku francuskim należące do różnych rejestrów na język polski

6. korzysta z notatek w tłumaczeniu konsekutywnym

potrafi występować publicznie

7. używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja podczas tłumaczenia i korygowanie tłumaczeń

Ocenianie podsumowujące: ocena tłumaczeń konsekutywnych w trakcie zajęć i na zaliczeniu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)