Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język tamilski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TAMIL-36 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język tamilski
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (leksykalnie, gramatycznie, fonetycznie) konstruowania zdań w języku tamilskim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia prostych dialogów na dany temat; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na tamilski i odwrotnie w zakresie leksyki obowiązujących tematów. Kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności. Zdobywanie podstawowej wiedzy z zakresu kultury, literatury i historii Indii Południowych.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowej terminologii gramatycznej, w tym składniowej i fonetycznej, wiedza i umiejętności z poprzednich 2 semestrów zajęć.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Dalsze zagadnienia z gramatyki j. tamilskiego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny związany z podróżowaniem różnymi środkami transportu (autobus, pociąg, samolot, samochód); z odnajdywaniem drogi lub miejsca;

Zakres tematyczny związany ze świętami różnych wspólnot religijnych zamieszkujących Indie, uroczystościami rodzinnymi, itp.

Zakres tematyczny związany ze szkołą, uniwersytetem, uczeniem się; czasem wolnym i hobby

Zaimki: pytajne, określone i nieokreślone, względne, zwrotne; sufiksy deklinacyjne występujące w postaci postpozycji związanych, użycie bezokolicznika;; czasy: przyszły, przeszły; formy przeczące trybu rozkazującego, oznajmującego (syntetyczne i analityczne) konstrukcje wyrażające posiadanie; opisowe stopniowanie przymiotników; konstrukcje wyrażające konieczność, powinność; zdania przeczące; sufiks – kāran.

Literatura:

Lehmann, T. 1989. A Grammar of Modern Tamil. Pondicherry. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture.

Rajaram, S. 1987. A Intensive Course in Tamil. Mysore: Central Institute of Indian Languages

Teksty, dialogi, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu kultury, literatury i historii Indii Południowych.

2. Ma większą świadomość kompleksowej natury języka tamilskiego, jego złożoności i historycznej zmienności a także jego powiązania z innymi językami drawidyjskimi.

3. Umie skuteczniej zdobywać wiedzę z wykorzystaniem literatury fachowej, słowników dwujęzycznych oraz multimedialnych źródeł informacji.

4. Analizuje krytycznie przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk językowych, literackich lub kulturowych.

5. Potrafi korygować bardziej złożone błędy wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w pierwszym semestrze.

6. Przygotowuje podczas zajęć streszczenia w języku tamilskim krótkich prostych tekstów czytanych, dialogi po tamilsku oraz tłumaczenia z języka tamilskiego na język polski i odwrotnie zdań związanych z tematyką obowiązującą w semestrze, zachowując większą poprawność w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych.

7. Ma świadomość posiadanej wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji.

8. Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia języka.

9. Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy omawianiu problemów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze.

Metody i kryteria oceniania:

Egzaminy, testy, sprawdziany, zadania tłumaczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.