Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SM-M-14
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy o sposobach i zasadach korzystania ze zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i internetowych w celu zgromadzenia literatury źródłowej i sporządzenia prawidłowej bibliografii.

Nauczenie prawidłowego oceniania naukowej wiarygodności i jakości zgromadzonych źródeł.

Nauczenie prawidłowego przeprowadzania naukowej analizy i porównania zgromadzonych źródeł.

Nauczenie sporządzania prawidłowego opisu wyników własnych badań przy zastosowaniu wybranej metodologii badań.

Nauczenie prawidłowego sporządzania przypisów, odnośników, aneksów, indeksów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka chińskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę tekstów literackich i akademickich w tych językach.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteki uniwersyteckie, szczególnie biblioteka Novum

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Indywidualne konsultacje

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Czytanie wskazanej literatury 40

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 60

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20


SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 5


Skrócony opis:

Seminarium magisterskie polega na samodzielnym przygotowaniu przez studenta rozprawy magisterskiej pod opieką prowadzącego seminarium.

Pełny opis:

Podczas seminarium magisterskiego, student wspólnie z prowadzącym ustala temat rozprawy magisterskiej oraz harmonogram pracy własnej, a także harmonogram konsultacji z prowadzącym. Zgodnie z tym harmonogramem zbiera materiały źródłowe, przygotowuje kolejne fragmenty rozprawy i prowadzi dyskusje na temat rozprawy z prowadzącym.

Literatura:

Lektury dobierane są indywidualnie, w zależności od wybranego przez studenta tematu pracy.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

prawidłowo korzysta ze źródeł bibliotecznych, archiwalnych i internetowych w celu zgromadzenia literatury przedmiotu i podmiotu;

prawidłowo ocenia naukową wiarygodność i jakość zgromadzonych źródeł;

prawidłowo przeprowadza naukową analizę i porównania zgromadzonych źródeł przy zastosowaniu wybranej metodologii badań;

sporządza prawidłowy opis wyników własnych badań przy zastosowaniu wybranej metodologii oraz z uwzględnieniem aspektów teoretycznych;

prawidłowo sporządza bibliografię, odnośniki, przypisy, indeksy, aneksy, bibliografię;

samodzielnie formułuje problem badawczy;

zna zasady kompozycji wywodu naukowego i stosuje je we własnej pracy;

zna zasady etyki pracy naukowej i ich przestrzega;

wykazuje się ciekawością badawczą i dociekliwością.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Maria Kurpaska, Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Joanna Krenz, Maria Kurpaska, Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Joanna Krenz, Maria Kurpaska, Izabella Łabędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)