Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SLSIN-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
sinologia, studia stacjonarne licenjackie, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności prawidłowego korzystania ze źródeł (literatury przedmiotowej, literatury podmiotowej).

Przygotowanie studenta do pisania prac naukowych z dziedziny językoznawstwa chińskiego.

Nadzór nad pisaniem pracy licencjackiej.

Napisanie pracy licencjackiej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka chińskiego na poziomie zbliżonym do B2

umiejętność gromadzenia materiałów i korzystania z nich

umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteki uniwersyteckie, w szczególności biblioteka Novum

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Metoda badawcza (dociekania naukowego)


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Czytanie wskazanej literatury 60

Przygotowanie pracy semestralnej 30

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 60

Inne (jakie?) - Przygotowanie pracy licencjackiej 120


SUMA GODZIN 300

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 10


Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

zna i rozumie miejsce i znaczenie sinologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i badań interdyscyplinarnych;

ma teoretyczno-metodologiczną wiedzę potrzebną do realizacji tematu pracy, nabytą w dotychczasowych studiach i rozwiniętą;

orientuje się w ogólniejszej wiedzy dotyczącej zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy;

rozumie podstawowe pojęcia i zna zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego, i ich przestrzega;

samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł i analizuje pozyskane w ten sposób informacje;

korzystając ze zdobytej wiedzy formułuje problem badawczy;

refleksyjnie odnosi się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych i je modyfikuje pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego;

przygotowuje tekst pracy licencjackiej z dbałością zarówno o jej stronę merytoryczną, jak i językowo-formalną;

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku chińskim przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Joanna Krenz, Maria Kurpaska, Agnieszka Paterska-Kubacka, Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Joanna Krenz, Maria Kurpaska, Agnieszka Paterska-Kubacka, Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Rozwinięcie umiejętności prawidłowego korzystania ze źródeł (literatury przedmiotowej, literatury podmiotowej).

Przygotowanie studenta do pisania prac naukowych z dziedziny językoznawstwa chińskiego.

Nadzór nad pisaniem pracy licencjackiej.

Napisanie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Burkiewicz, Maria Kurpaska, Agnieszka Paterska-Kubacka, Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Rozwinięcie umiejętności prawidłowego korzystania ze źródeł (literatury przedmiotowej, literatury podmiotowej).

Przygotowanie studenta do pisania prac naukowych z dziedziny językoznawstwa chińskiego.

Nadzór nad pisaniem pracy licencjackiej.

Napisanie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.