Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMAG-ZU44
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 4
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej i jej obrony. Podanie standardów przyjętych na uczelni w zakresie formatowania prac (tylko 1 semestr). Korekta kolejnych wersji tekstu i instruktaż w zakresie przeprowadzenia egzaminu magisterskiego. Zajęcia seminaryjne stwarzają warunki dla przyswojenia i pogłębienia wiedzy teoretycznej i metodologicznej przez magistranta z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka) oraz mają na celu uzupełnienie niezbędnej wiedzy historycznej. Wyrabiają umiejętności planowania i organizacji samodzielnej pracy naukowej, zarządzania zdobytymi informacjami (gromadzenie i selekcja literatury przedmiotu, zapewnienie dostępu do niej pozyskiwanie i interpretowanie danych pochodzących z różnych źródeł) oraz prezentacji zdobytej wiedzy wobec promotora (zdolności krytyczne i samokrytyczne) i krytycznej dyskusji nad koncepcją i fragmentami przygotowywanej pracy

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Demonstracje dźwiękowe i/lub video


Pełny opis:

Teoria i metodologia badań naukowych wybranej dyscypliny

Analiza istotnych zjawisk i zagadnień językowych, literackich i kulturowych – w zależności od dyscypliny naukowej wybranego seminarium magisterskiego według propozycji promotora i sugestii studentów

Omówienie i korekta kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej

Literatura:

Frank Grätz: Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion. Mannheim 2006; Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen von Matthias Karmasin und Rainer Ribing von UTB, Stuttgart 2009; Martin Kornmeier: Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. UTB Haupt 2010; Norbert Franck: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens: Eine praktische Anleitung. Stuttgart 2009. Literatura zgodna z profilem seminarium, propozycją prowadzącego i wybranym tematem pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka:

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka

Posługuje się terminologią z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (j.w.)

Zna i rozumie metody interpretacji różnych wytworów kultury w świetle różnych teorii i szkół

Analizuje przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk językowych, literackich lub kulturowych (w zależności od wybranej dyscypliny)

Wyszukuje informacje na temat istotnych zjawisk językowych, literackich lub kulturowych i wykorzystuje je merytorycznie argumentując w wystąpieniach ustnych

Przygotowuje teksty kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej w języku niemieckim na temat zjawisk językowych, literackich lub kulturowych

Ma świadomość posiadanej wiedzy, konieczności jej stałej aktualizacji i doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

referat; w dyskusji; praca magisterska

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Fimiak-Chwiłkowska, Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Aptacy, Sebastian Chudak, Joanna Drynda, Anna Fimiak-Chwiłkowska, Justyna Krauze-Pierz, Sławomir Piontek, Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Beate Sommerfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Aptacy, Andrzej Denka, Marek Rajch, Beate Sommerfeld, Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beate Sommerfeld
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Drynda, Justyna Krauze-Pierz, Marek Rajch, Beate Sommerfeld, Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Drynda, Justyna Krauze-Pierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Aptacy, Joanna Drynda, Justyna Krauze-Pierz, Sławomir Piontek, Marek Rajch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)