Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe z zakresu literatury i kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMLKS1-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu literatury i kultury
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia skandynawska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z wybranymi szkołami badawczymi w dziedzinie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa skandynawskiego

Wprowadzenie do współczesnych dzieł literatury i zjawisk kultury krajów skandynawskich, w kontekście historii własnej oraz literatury powszechnej

Pełny opis:

Podróż w literaturach skandynawskich:

Rozumienie podróży w kontekście literatury; pojęcie literatury podróżniczej – charakterystyka gatunku

Obraz Polski i Polaków w duńskiej literaturze podróżniczej

Literatura migracyjna w kontekście polsko-duńskim

Krytyka postkolonialna i jej zastosowanie w analizie tekstów z kręgu literatury podróżniczej

Literatura skandynawska inter artes:

Literatura pogranicza – powiązania literatury z innymi dziedzinami sztuk (wprowadzenie)

Ekfraza w prozie i poezji na przykładzie literatury norweskiej

Literatura a fotografia – nowe formy hybrydyczne

Z muzyką w tle – o związkach literatury z muzyką

Literatura w świecie nowych mediów

Autobiografizm w literaturze szwedzkiej i skandynawskiej:

Autobiografia i gatunki pokrewne; pakt autobiograficzny i pakt powieściowy

Tradycje autobiografizmu w literaturze skandynawskiej

Między autobiografią a fikcją: autofikcja, autobiographical faction, biografizm

performatywny

Wątki autobiograficzne w poezji skandynawskiej

Literatura:

Blok I:

Burzyńska, A.; Markowski, M. P. 2006. Teorie literatury XX wieku. Znak.

Fibiger, J. et al. (red.). 2001. Litteraturens tilgange. Gads Forlag.

Melberg, A. 2005. Resa och skriva. En guide till den moderna reselitteraturen. Daidalos.

Petersson, M., Schönström, R. (red.). 2017. Nordens litteratur. Studentlitteratur.

Schab, S. I. 2018. Palimpsest [p]olski. Reprezentacje Polski i Polaków w duńskiej literaturze podróżniczej. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Blok II

Grøtta, Marit. “Fotografi og følelser. Om Proust, portrettfotografier og lengselen etter å nå utover seg selv». Agora. Journal for metafysisk spekulasjon. Vol. 33, nr. 1, 2016. s.118–147.

Hejmej, A. 2012. Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej. Universitas.

Karlsen, O. (red.). 2011. Poesi og bildekunst. En antologi. Fabgobforlaget.

Koszowy, M. 2014. Słowo w kadrze. Literatura i fotografia. Fotografia i literatura. W: Rocznik Komparatystyczny 5, s. 249–263.

Langås, U., K. Sanders. 2016. Litteratur Inter Artes. Portal Books.

Markussen, Bjarne 2015. Lydspor: når musikk møter tekst og bilder. Portal forlag. s 382.

Rustad, H.K. 2012. Digital litteratur. En innføring. Cappelen Damm.

Spurr, D. 2012. Architecture and Modern Literature. University of Michigan Press.

Blok III:

Behrendt, P. 2016. Dobbeltkontrakten: en ӕstetisk nydannelse. Gylendal.

Czermińska M. 2000. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Znak.

Jansson B.G. 2006. Episkt dubbelspel. Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv. Hallgren & Fallgren.

Lejeune Phillipe. 2001. Wariacje na temat pewnego paktu (red.R. Lubas-Bartoszyńska R.). Universitas.

Melberg, A. 2007. Selvskrevet: om selvframstilling i litteraturen. Spartacus.

Tigerested Ch., Roos, J.P., Vilkko A. (red). 1992. Självbiografin, kultur, liv. Levnadshistoriska studier inom human-och samhällsvetenskap. B. Östlings bokförl. Symposion.

Żmuda-Trzebiatowska, M. 2017 Folkhemmet – czyli wspólny, dobry dom – w szwedzkich narracjach literackich o dzieciństwie, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student:

Ma świadomość różnorodności, złożoności i wieloaspektowości współczesnych badań filologicznych, przede wszystkim badań w zakresie literatury i kultury Danii, Norwegii i Szwecji, prowadzonych w Skandynawii, Polsce i innych krajach.

Rozumie historyczno-kulturowe uwarunkowania badań z zakresu literatury i kultury prowadzonych w krajach skandynawskich i ich wzajemne powiązania.

Ma świadomość powiązań literaturoznawstwa z innym dyscyplinami i dziedzinami wiedzy, rozumie potrzebę badań interdyscyplinarnych, zwłaszcza w kontekście badań skandynawskich.

Zna w pogłębionym stopniu wskazane w treściach programowych wybrane trendy i kierunki badań literaturoznawczych oraz badań nad kulturą Danii, Norwegii i Szwecji, a także właściwą im metodologię

Zna wskazane teksty literaturoznawcze i literackie oraz teksty kultury; potrafi je przeanalizować w oparciu o wybrane modele analityczne posługując się poprawną terminologię badawczą w języku polskim, z uwzględnieniem specjalistycznych pojęć właściwych dla języka duńskiego, szwedzkiego i norweskiego; jest gotów do pogłębiania i uzupełniania swojej wiedzy

Potrafi w spójny i przejrzysty sposób omówić zagadnienia poznane w ramach zajęć, syntetyzując wyniki badań oraz przedstawiając własną krytyczną refleksję.

Metody i kryteria oceniania:

5,0 – sumienna praca podczas seminarium / bardzo dobry stopień wiedzy o literaturach i kulturach Skandynawii w omawianym zakresie, bardzo dobry stopień wiedzy o omawianych metodach i teoriach.

4,5 – jak wyżej, z niewielkimi niedociągnięciami.

4,0 – dobra praca podczas seminarium / dobry stopień wiedzy o literaturach i kulturach Skandynawii w omawianym zakresie, dobry stopień wiedzy o omawianych metodach i teoriach.

3,5 – zadowalająca praca podczas seminarium / zadowalający stopień wiedzy o literaturach i kulturach Skandynawii w omawianym zakresie, zadowalający wiedzy o omawianych metodach i teoriach.

3,0 – praca podczas seminarium budzi pewne zastrzeżenie / dostateczny stopień wiedzy o literaturach i kulturach Skandynawii w omawianym zakresie / dostateczny wiedzy o omawianych metodach i teoriach.

2,0 – niezadowalająca praca podczas seminarium / niedostateczny stopień wiedzy o literaturach i kulturach Skandynawii w omawianym zakresie, niedostateczny stopień wiedzy o omawianych metodach i teoriach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab, Dominika Skrzypek, Aleksandra Wilkus-Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.