Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMJ-11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z wybranymi obszarami badawczymi w dziedzinie językoznawstwa skandynawskiego (np. socjolingwistyka skandynawska, runologia, analiza tekstu itp.)

Zapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami badawczymi w zakresie wybranych dziedzin współczesnego językoznawstwa skandynawskiego

Zapoznanie studentów z metodologią badań językoznawczych z zakresu wybranych dziedzin zarówno w Skandynawii, jak i poza Skandynawią

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami wybranej dziedziny badawczej z uwzględnieniem potencjalnej tematyki prac magisterskich

Rozwinięcie umiejętności analizy zjawisk językoznawczych w zakresie wybranej dziedziny

Zapoznanie studentów z literaturą przedmiotu oraz źródłami elektronicznymi


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Przekazanie informacji o językoznawczych szkołach badawczych

Przekazanie pogłębionej wiedzy o najważniejszych tendencjach badawczych współczesnego językoznawstwa skandynawskiego

Przekazanie wiedzy o dziedzinach językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin dominujących we współczesnym językoznawstwie skandynawskim

Przedstawienie zagadnień językowych z wybranych dziedzin językoznawstwa (np. słowotwórstwo, runologia, analiza konwersacji) w ujęciu ogólnym, szczegółowym i/lub porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prac magisterskich

Przedstawienie podstawowych osiągnięć językoznawstwa skandynawskiego oraz przekazanie informacji o wybitnych skandynawskich językoznawcach i ich dziełach

Zapoznanie z podstawową literaturą językoznawczą nawiązującą do omawianych dziedzin i zagadnień językoznawczych

Literatura:

Bandle, Oskar et.al. (red.) 2002. The Nordic Languages. Vol 1-2. Berlin: Walter de Gruyter

Herslund, M. (red.). 1996. Ny forskning i grammatik, F?llespublikation 3, Kollekollekollokviet 1995, Odense: Odense Universitetsforlag.

Herslund, M., Lihn Jensen B. (red.) (2003): Sprog og sprogbeskrivelse, K?benhavn: Samfundslitteratur.

Togeby O. 2003. Fungerer denne s?tning? Funktionel dansk sprogl?re, 1. udg., Gads Forlag.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma pogłębioną wiedzę na temat językoznawczych szkół badawczych, szczególnie w zakresie językoznawstwa skandynawskiego

ma poszerzoną wiedzą o najważniejszych tendencjach badawczych w zakresie wybranej dziedziny współczesnego językoznawstwa skandynawskiego

zna podstawy metodologii badań językoznawczych wybranej dziedziny, szczególnie w odniesieniu do Skandynawii

dysponuje podstawową wiedzą o dziedzinach współczesnego językoznawstwa ogólnego i skandynawskiego

zna wybrane zagadnienia badań językoznawczych, potrafi przeprowadzić analizę wybranych zagadnień językowych, zwłaszcza w odniesieniu do kontynentalnych języków skandynawskich oraz w ujęciu komparatywnym

potrafi posługiwać się wiedzą językoznawczą oraz stosować ją w analizie wybranych zagadnień językoznawczych, zwłaszcza w odniesieniu do planowanej tematyki pracy magisterskiej, rozwija umiejętność czytania i rozumienia tekstów językowych

na podstawie posiadanej wiedzy językoznawczej potrafi problematyzować różnorodne aspekty języka, szczególnie w odniesieniu do języków skandynawskich

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

F: Ocena dyskusji w grupie

P: Test zaliczeniowy

F: Ocena dyskusji w grupie, ocena prezentacji/pracy pisemnej

P: Prezentacja ustna, praca pisemna

Przykładowe pytania/zadania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Przykładowy temat prezentacji ustnej: Zapożyczenia i ich rodzaje w języku szwedzkim, duńskim i norweskim

2. Przykładowy temat pracy pisemnej: Przedstaw osiągnięcia kopenhaskiej szkoły strukturalistycznej

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Skommer, Dominika Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)