Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEM-MGR-24
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: filologia fińska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 2
filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 2
Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S2-ELI
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 LUB 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z zaawansowanym warsztatem pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach oraz rozszerzonymi narzędziami badawczymi właściwymi danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z warsztatem pisania pracy dyplomowej oraz rozszerzonymi narzędziami badawczymi, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Zapoznanie z zaawansowanym warsztatem pisania rozpraw naukowych i metodologią badań naukowych

Zaawansowana znajomość wybranych teorii ogólnych i/lub szczegółowych z dziedzin objętych tematyką rozprawy

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania rozprawy licencjackiej (kierowanie, kontrola, wskazówki formalne i merytoryczne, zagadnienia etyczne i własność intelektualna)

Literatura:

Podstawowa: w zależności od tematyki

Dodatkowa: w zależności od tematyki

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Samodzielnie opracowuje koncepcję badawczą zaawansowanej rozprawy naukowej

Samodzielnie przygotowuje zaawansowaną rozprawę naukową, mając wiedzę na temat jej właściwej struktury formułuje logiczne i merytorycznie dojrzałe wnioski z wyników własnych badań

Samodzielnie dobiera literaturę i źródła informacji z danej tematyki, krytycznie ocenia ich przydatność oraz twórczo je wykorzystuje w pracy naukowej, której wyniki potrafi przedstawić zarówno specjalistom z danej dziedziny, jak i niespecjalistom

Posiada rozszerzoną wiedzę o ogólnej metodologii badań naukowych oraz ekspercką wiedzę o danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

Posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena postępów pracy i zaangażowania studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Swietłana Gaś, Szymon Grzelak, Ewa Jarmołowicz-Nowikow, Maciej Karpiński, Katarzyna Klessa, Norbert Kordek, Edyta Kwiatkowska-Faryś, Włodzimierz Lapis, Kyong-Geun Oh, Krzysztof Stroński, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Sandra Wawrzyniak, Tomasz Wicherkiewicz, Piotr Wierzchoń, Emilia Wojtasik-Dziekan, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Swietłana Gaś, Mirosław Górny, Paweł Kida, Włodzimierz Lapis, Kyong-Geun Oh, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Norbert Kordek, Włodzimierz Lapis, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Sandra Wawrzyniak, Emilia Wojtasik-Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)