Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJR-ZU-34
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie umiejętności odbioru tekstu mówionego w warunkach komunikacji naturalnej

Rozwijanie umiejętności odbioru tekstu mówionego w zakresie tematycznym określonym w programie oraz dłuższej wypowiedzi spontanicznej dot. rozmaitych wydarzeń i faktów rzeczywistości.

Rozwijanie umiejętności w zakresie spontanicznej wypowiedzi na dowolny temat, wcześniej przygotowanego wystąpienia oraz prezentacji.

Rozwijanie umiejętności uczestnictwa w spontanicznych dialogach/ polilogach problemowych, wymagającego wyrażenia własnego zdania z argumentacją.

Rozwijanie umiejętności krytycznej interpretacji tekstu i rozumienia zawartych w nim treści implicytnych.

Rozwijanie umiejętności przedstawienia tez oraz referowania tekstu naukowego.

Rozwijanie umiejętności tworzenia tekstu pisanego np. wypracowanie swobodne, wypracowanie argumentacyjnego, rożne rodzaje eseju.

Rozwijanie umiejętności poprawnego ustnego tłumaczenia tekstu (w zakresie zrealizowanych tematów) bez użycia słownika.

Całkowite opanowanie zasad gramatyki, interpunkcji i wprowadzonych zasad składni.

Opanowanie podstaw stylistyki.

Całkowite opanowanie techniki korzystania z różnych źródeł informacji, w tym elektronicznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Sprawności językowe i komunikacyjne w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego nabyte podczas nauki j. rosyjskiego w trakcie studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia.

Zaliczenie modułu PNJR z I roku studiów II stopnia.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Ramowy plan zajęć przedstawiany jest na pierwszych zajęciach w semestrze. Część materiałów jest udostępniana studentom drogą elektroniczną (na e-mail grupowy).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Praca w parach

Pełny opis:

Kultura obyczajowa:

• Trzy poziomy kultury obyczajowej (człowieka)

• Wartości moralne i materialne

Rynek pracy

• Podstawowe realia związane ze współczesnym stanem rynku pracy w Rosji

• Sfery pracy (IT, marketing, budownictwo, bankowość, oświata etc.)

Językowa kultura człowieka:

• Nasz język – odzwierciedlenie naszej osobowości

• Nasz język określa granice naszego świata. Hipoteza Sapira-Whorfa

Aktualne wydarzenia w kraju i na świecie

Pisownia partykułu не z przymiotnikami

Rekcja przy wyrazach synonimicznych

Użycie przyimków synonimicznych (о поездле – про поездку – насчет поездки – относительно поездки – касательно поездки)

Powtórzenie jednakowych spójników i wyrazów spójnikowych w zdaniu podrzędnie złożonym

Konstrukcje z rzeczownikami odczasownikowymi

Liczebniki główne i zbiorowe jako synonimy

Użycie wyrazów притом – при том, причём – при чём

Użycie wyrazów никто – ни кто, нигде – ни где, никогда – ни когда, никакой – ни какой

Użycie zaimków interpunkcyjnych:

• Na końcu rubryki wyliczenia

• Wielokropek w cytatach w miejscu opuszczenia wyrazów w cytowanym tekście

• Myślnik w zdaniach eliptycznych

• Cudzysłów w tekstach autorskich i cytowanych (cudzysłów w cudzysłowie)

Paronimy jako błędy językowe i jako gra słów (kalambur)

• Synonimia. Rodzaje synonimów. Błędy przy użyciu synonimów

• Antonimia

• Paronimia

Użycie przysłów i aforyzmów

Literatura:

Billingham J., Redagowanie tekstów, Warszawa 2007.

Д.Э.Розенталь, Русский язык, Москва 1988.

Д.Э.Розенталь, Справочник: управление в русском языке, Москва 1997.

М.А.Шелякин, Справочник по русской грамматике, Москва1993.

Д.Э.Розенталь, Практическая стилистика русского языка, Москва1974.

И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь, Секреты стилистики: правила хорошей речи, Москва 1998.

Z. Burnewicz i inni, Ćwiczenia ze stylistyki i kultury języka rosyjskiego, Gdańsk 2002.

В.И.Аннушкин, Риторика, Экспресс-курс, Москва 2008.

Т.Е.Тимошенко, Риторика, Москва 2009.

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską ? Kraków 2005.

Inne materiały: autorskie, z różnych źródeł ( podręczniki, ćwiczenia, artykuły prasowe)

A. Mirowicz i inni, Wielki słownik rosyjsko-polski, Warszawa 1999, tom 1 i 2.

D.Hessen, R. Szypuła, Wielki słownik polsko-rosyjski, Warszawa 1998, tom 1 i 2.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

Całkowicie rozumie język mówiony.

Całkowicie rozumie tekst słuchany w zakresie treści programowych (w tym również wygłady referaty), rozumie dłuższą wypowiedź spontaniczną, dotyczącą rozmaitych wydarzeń i faktów rzeczywistości.

Potrafi spontanicznie wypowiadać się na jakikolwiek temat oraz wypowiadać się w zakresie przygotowanego wystąpienia ustnego.

Wykazuje się umiejętnością adekwatnego reagowania językowego w zakresie mówienia, biorąc udział w spontanicznych dialogach/ polilogach problemowych, wyraża własne zdanie i argumentuje je.

Wykazuje się umiejętnością krytycznej interpretacji tekstu i rozumienia zawartych w nim treści implicytnych oraz intencji autora.

Rozumie znaczenie wyrazów polisemicznych, kalamburów, przysłów, aforyzmów oraz użytych w kontekście nowych jednostek frazeologicznych.

Potrafi przedstawić główne tezy własnej pracy magisterskiej, referować treść fragmentu własnej pracy magisterskiej i nieskomplikowanego artykułu naukowego.

Tworzy tekst pisany w postaci rozprawki, wypracowania swobodnego, wypracowania argumentującego oraz różnych gatunków eseju

Potrafi ustnie poprawnie przetłumaczyć fragment tekstu (w zakresie zrealizowanych tematów) bez użycia słownika.

Prawidłowo stosuje zasady gramatyczne.

Prawidłowo stosuje zasady interpunkcyjne.

Potrafi zastosować wprowadzone zasady składni.

Prawidłowo stosuje podstawy stylistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- pozytywne oceny z testów / kolokwiów

- przygotowanie prezentacji / esejów / prac pisemnych

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yury Fedorushkov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)