Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJR-ZL-46
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Opanowanie materiału leksykalnego w zakresie tematycznym określonym w programie

Kształtowanie umiejętności wnioskowania, negocjowania i uzasadniania swoich opinii w monologu, dialogu i polilogu

Kształtowanie sprawności rozumienia ze słuchu w zakresie materiałów programowych

Kształtowanie sprawności pisania: list prywatny, charakterystyka, recenzja, esej, opis

Kształtowanie umiejętności w zakresie różnych form pracy: plenum, praca indywidualna, w grupach, metodą prezentacji i projektu

Opanowanie zasad ortografii

Opanowanie struktur morfo-syntaktycznych umożliwiających formułowanie wypowiedzi przy użyciu zdań prostych i złożonych

Opanowanie zasad interpunkcji w zdaniu prostym i złożonym

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedniego stosunku do zajęć

Rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się, korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym również elektronicznych

Rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowej akcentuacji i intonacji.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

sprawności językowe i komunikacyjne w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego zgodne z podstawą programową PNJR dla roku I.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Ramowy plan zajęć przedstawiany jest na pierwszych zajęciach w semestrze. Zostaje on także przesłany na zbiorczą skrzynkę mailową każdej grupy.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Pełny opis:

Człowiek, jego wygląd zewnętrzny i cechy osobowości:

• Wygląd zewnętrzny /portret/, cechy, które nas przyciągają i odpychają

• Ubiór, akcesoria, fryzura, makijaż – czyli jak zaprezentować siebie

• Usługi (fryzjer, kosmetyczka, szewc, krawiec)- czyli jak dbać o siebie i swój image

• Charakter człowieka, jego emocje, cechy pozytywne, negatywne i ambiwalentne

• Intelekt; styl życia, poglądy, uznawane wartości PNJR_ 1 - PNJR_14

Zdrowie człowieka i choroby:

• Zagrożenia dla zdrowia i profilaktyka

• Lekarze specjaliści, terapia, lekarstwa, sposoby leczenia

• Współczesne choroby cywilizacyjne, uzależnienia

• Postępowanie w sytuacjach zagrożenia

• Zdrowy styl życia PNJR_ 1 - PNJR_14

W zdrowym ciele... / sport w życiu człowieka /

• Dyscypliny i imprezy sportowe

• Fitness i zdrowy tryb życia

• Sporty ekstremalne PNJR_1 - PNJR_14

Turystyka, różne formy spędzania czasu wolnego

• Wyjazdy zorganizowane (wybór miejsca, przygotowanie do podróży)

• Korzystanie z ofert biur podróży (wybór oferty, reklamacje)

• Turystyka piesza (przygotowanie, „niezbędnik turysty” PNJR_ 1 - PNJR_14

Świat wokół nas - ekologia

• Zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka.

• Małe i wielkie inicjatywy ekologiczne PNJR_ 1 - PNJR_14

Czasowniki zwrotne/niezwrotne, przechodnie/nieprzechodnie; rekcja czasownika w aspekcie porównawczym

Sposoby wyrażenia modalności

Pełna i krótka forma przymiotnika w funkcji orzecznika

Zaimki przeczące i nieokreślone

Wyrażenie stosunków przestrzennych

Wyrażenie stosunków czasowych

Wyrażenie stosunków ilościowych (liczebnik)

Wyrażenie stosunków przyczynowych

Pisownia przyrostków -н-, -нн- w przymiotnikach, czasownikach, przysłówkach

Pisownia samogłosek nieakceptowanych w rdzeniu wyrazu

Pisownia wyrazów złożonych

Pisownia przysłówków

Pisownia przyimków złożonych i spójników

Pisownia „не”, „ни” z różnymi częściami mowy

Użycie znaków interpunkcyjnych w zdaniach prostych i złożonych (wybrane aspekty)

Literatura:

Alina Gołubiewa, Natalia Kowalska, Русский язык сегодня, dla uczniów studentów i przedsiębiorców, Warszawa 1998.

A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. II, Warszawa 1998.

M. Cieplicka, D.Torzewska, Русский язык, Kompendium tematyczno - leksykalne 2, Poznań 2008.

M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec, Вот и мы, Warszawa 2011.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1, 2, Warszawa 1999.

I. Kabyszewa i inni, Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Warszawa 2004.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia praktyczne z ortografii, Kraków 1996.

W. Milczarek, Język rosyjski od A do Z, Warszawa 2002.

А.С. Хазанова, Работа по орфографии при изучении морфологии в школе, Москва 1976.

Русский язык зарубежному преподавателю русского языка, под ред. С.Н.Плужниковой, Е.Ю.Владимирского, Москва 1982.

Autorskie materiały przygotowane przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

Zna i stosuje słownictwo w zakresie tematyki określonej w treściach programowych.

Potrafi wypowiadać się na temat preferowanych i nie cech wyglądu zewnętrznego, charakteru itp., oceniać i wnioskować.

Rozumie słuchany tekst i potrafi wykonywać zadania z nim związane (łączenie sprawności słuchania z pisaniem, mówieniem)

Potrafi prawidłowo napisać list, charakterystykę, recenzję, opis i esej

Wykazuje się umiejętnością adekwatnego reagowania językowego w zakresie mówienia (uczestniczenie w prostej rozmowie, uzyskiwanie, udzielenie lub odmowa informacji, wyjaśnień, pozwoleń).

Stosuje poprawnie adekwatne do sytuacji komunikacyjnej środki językowe by wyrazić intencję oraz stany emocjonalne.

Tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi ustnej, uwzględniającej:

- charakterystykę postaci, opisywanie miejsc, czynności, zjawisk przyrody itp. w zakresie treści programowych,

- relacjonowanie wydarzeń,

- przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii.

Tworzy tekst w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej, uwzględniającej:

- charakterystykę postaci, opisywanie miejsc, czynności, zjawisk przyrody itp. w zakresie treści programowych,

- relacjonowanie wydarzeń,

- przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii.

Potrafi umiejętnie wnioskować, negocjować i uzasadniać swoje opinie w monologu, dialogu i polilogu.

Rozumie i prawidłowo stosuje wprowadzone zasady ortograficzne

Rozumie i prawidłowo stosuje wprowadzone zasady gramatyczne

Potrafi zastosować podstawowe zasady interpunkcji

Potrafi zastosować podstawowe zasady składni

Potrafi prawidłowo zastosować akcent w poszczególnych częściach mowy w wypowiedziach i czytanych tekstach.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- przygotowanie do zajęć (wykonywanie zadań domowych, opracowywanie zadanych treści i zagadnień)

- terminowe przygotowywanie i oddawanie prac pisemnych (esejów, zadań dodatkowych)

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów)

- zaliczenie kolokwium semestralnego.

Skala ocen / Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się obejmujących wszystkie istotne aspekty.

Student posługuje się prawidłową fonetycznie, literacką odmianą języka rosyjskiego, z minimalną ilością błędów fonetycznych, akcentuacyjnych

i gramatyczno-leksykalnych. Wypowiedź jest spójna, logiczna i nie narusza norm kulturowych i społecznych. Prezentuje bogaty i zróżnicowany zasób słownictwa (wykraczający poza poziom B2), stosuje synonimiczne konstrukcje gramatyczne i leksykalne. Potrafi dokonać autokorekty ew. błędów.

dobry plus (+db; 4,5):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami.

Student posługuje się prawidłową fonetycznie, literacką odmianą języka rosyjskiego, z niewielką ilością błędów fonetycznych, akcentuacyjnych

i gramatyczno-leksykalnych. Wypowiedź jest na ogół spójna, logiczna i nie narusza norm kulturowych i społecznych. Prezentuje dość bogaty

i zróżnicowany zasób słownictwa (wykraczający poza poziom B2), stosuje synonimiczne konstrukcje leksykalno-gramatyczne.

dobry (db; 4,0):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów.

Student posługuje się prawidłową fonetycznie, literacką odmianą języka rosyjskiego, z niewielką ilością błędów fonetycznych, akcentuacyjnych

i gramatyczno-leksykalnych. Błędy te nie zakłócają procesu komunikacji. Wypowiedź jest spójna, logiczna i nie narusza norm kulturowych

i społecznych .Prezentuje poprawny i zróżnicowany zasób słownictwa. Potrafi stosować większość synonimicznych konstrukcji leksykalno gramatycznych.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami.

Student posługuje się dość poprawną, literacką odmianą języka rosyjskiego, popełnia jednak pewną ilość błędów fonetycznych i akcentuacyjnych, na ogół nie potrafi dokonać autokorekty. Posługuje się standardowym, dość powtarzalnym, choć na ogół poprawnym zasobem słownictwa. Są to raczej gotowe wyuczone struktury. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych, czasem też poważniejszych błędów. Potrafi budować zdania spójne, jednak z wyraźnym wahaniem.

dostateczny (dst; 3,0):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami.

Student posługuje się dość prawidłową fonetycznie, literacką odmianą języka rosyjskiego, potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi

i złożonymi, popełnia dość dużo błędów fonetycznych, akcentuacyjnych

i zazwyczaj stosuje wąski zakres słownictwa. Rzadko używa słownictwa

o charakterze bardziej abstrakcyjnym. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych i rażących błędów potrafi budować zdania niekiedy spójne, jednak z wyraźnym wahaniem.

niedostateczny (ndst; 2,0):

brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się.

Student w sposób niepoprawny posługuje się językiem rosyjskim. Zakładane efekty uczenia się nie są osiągnięte. Student zdecydowanie nie radzi sobie

z wykonaniem poleceń i dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa. Bardzo rzadko próbuje w naturalny sposób zabierać głos

w rozmowie, a popełniane błędy całkowicie zakłócają komunikacji. Student, który nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną, otrzymuje z danego wymagania programowego ocenę niedostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 104 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Wojciech Kamiński, Justyna Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 104 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Wojciech Kamiński, Justyna Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 104 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Jaworski, Roman Szubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)