Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka nowogreckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJNOW-66 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka nowogreckiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 8.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język nowogrecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia nowogrecka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka nowogreckiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku nowogreckim na poziomie zaawansowanym (C1-Γ1), poznaje system gramatyczny języka nowogreckiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Nauka obejmuje osoby posługujące się językiem nowogreckim na poziomie B2 .Studenci rozwijają podstawowe umiejętności dotyczące wszystkich składników kompetencji językowej: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, tłumaczenie w obydwu kierunkach , osiągając poziom C1-Γ1.

Pełny opis:

Globalizacja:

-wielokulturowość· tożsamość narodowa, obywatel świata· emigracja, zatrudnienie, bezrobocie

Środowisko:

-zanieczyszczenie, ekologia i organizacje ekologiczne, recykling, energia

-zmiany klimatyczne: efekt cieplarniany, zasoby wodne, rolnictwo ekologiczne

-energia nuklearna

-emigracja ekologiczna

Praca:

-zatrudnienie i czas wolny

-rynek pracy

-przedsiębiorczość, kreatywność,samodoskonalenie przez całe życie

Życie publiczne:

-ustrój państwowy, partie, wybory

-normy prawne (Ο.Η.Ε., Ε.Ε., Κοινοβούλιο)

-prawodawstwo i sądownictwo

sztuka: -kierunki artystyczne i tendencje

-sztuka i technologia

-kultura

-sztuka i rozrywka

Nauka i technologia:

-komputer / internet

-biotechnologia

-komunikacja i rozrywka

-informacja

Stosunki międzyludzkie:

-rodzina, przyjaźń

-płeć, równouprawnienie, odmienność, miłość

-wyobcowanie, stres

Język: -narodowy, mniejszości, lingua franca

-szkolnictwo, wykształcenie

- nauka języka

-polityka dotycząca języka i suwerenność

-przekaz ustny i pisemny

-język i przekład

Zdrowie:

-odżywianie, sport

-produkty zmodyfikowane genetycznie

-medycyna alternatywna

-technologia i zdrowie: bioetyka

Nowoczesność i tradycja:

-zwyczaje, obyczaje, święta

-synchroniczność i diachroniczność

-tradycja inteligencka i ludowa

Podróżowanie:

-geografia

-turystyka

-wakacje

Patologie społeczne:

-narkomania, alkoholizm

-zdrowie psychiczne

-przemoc-przestępczość

Życie duchowe:

-religie świata·

-tolerancja,

- tolerancja religijna

-synkretyzm

Literatura:

Podstawowa:ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΜΕΝ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΠΟΥ, Κείμενα για νέους σε απλά Ελληνικά 3, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Αθήνα 2004ΚΛ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ – ΦΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, Επικοινωνήστε Ελληνικά 3, Δέλτος, Αθήνα 2002Δ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, Συντακτικό νέας ελληνικής, Έννοια, Αθήνα, 2003Ε. ΔΕΜΙΡΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ, Ρ. ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους, Γ΄ επίπεδο, Μεταίχμιο, Αθήνα 2003.ΓΛ. ΚΑΝΔΗΡΟΥ-Δ.Ε. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ-ΣΠ. ΡΙΖΟΥ, Νεοελληνική γλώσσα για το Γυμνάσιοε. Γλωσσικές ασκήσεις, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002Συνεργασία διδ. προσωπικού Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΠΘ, Πλουτίζω τα Ελληνικά μου,Β & Γ΄, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1983.Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Νεοελληνική ορθογραφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΙΝΣ, 2008Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, ΑΠΘ / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1998.Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Νεοελληνική Γραμματική της Δημοτικής, ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη 2005

Dodatkowa: ΒΑΖΑΚΑ, ΜΑΡΘΑ, Στρατηγικές ανάγνωσης, Μεταίχμιo, Αθήνα 2006

Efekty uczenia się:

- rozumie prawie wszystkie rodzaje tekstu pisanego (np. teksty o charakterze użytkowym, informacyjnym prasowym, literackim, urzędowym, reklamowym)

- potrafi czytać selektywnie, wyodrębniając informacje, idee, główne myśli

- potrafi samodzielnie posługiwać się różnymi źródłami informacji na temat słownictwa, gramatyki, pisowni (słowniki, gramatyki, encyklopedie, źródła elektroniczne)

- ma wiedzę na temat słownictwa, gramatyki, pisowni (słowniki, gramatyki, encyklopedie, źródła elektroniczne)

- rozumie treści wypowiedzi mówionych w szybkim tempie, zestawianie informacji i aluzji na nieznane tematy zawarte w dyskusji z udziałem kilku rozmówców lub w wypowiedzi jednej osoby

- rozpoznaje podstawowe elementy wypowiedzi np.: podstawowe idee, argumentacja, hipoteza, przykłady, uogólnienie, wnioski oraz związki pomiędzy nimi

- potrafi wyszukiwać oraz selekcjonować informacje z różnych źródeł mówionych

- potrafi rozpoznawać intencje rozmówcy, rozróżniania wyrażenia o zabarwieniu emocjonalnym, aluzyjnym, żartobliwym, mającym charakter groźby, porady, eufemistycznym, metaforycznym, ironicznym

- rozumie znaczenia nieznanych słów z kontekstu - używa i znajomość niewerbalnych środków wyrazu, ułatwiających komunikację (gestykulacja, wyraz twarzy) typowych dla wypowiedzi ustnej w języku nowogreckim

- umie przejrzyście i ze swobodą językową komponować i redagować wypowiedzi pisemne mające charakter: opisu, recenzji, referatu, tekstu argumentacyjnego itp. -przestrzega podstawowych zasad organizacji tekstu (tekst ma logiczną budowę, spójną treści )

- stosuje prawidłowo idiomy oraz wyrażenia idiomatyczne - dostosowuje formę i styl do tematu wypowiedzi

-posługuje się językiem precyzyjnie, stosując specjalistyczne słownictwo, struktury morfologiczne i syntaktyczne, wyrażenia idiomatyczne, środki stylistyczne

-prawidłowo używa formy oficjalnej oraz potocznej języka

- ma podstawową wiedze na temat współczesnej kultury i literatury greckiej

- potrafi zdobywać wiadomości na temat współczesnej kultury i literatury greckiej

- zna i rozumie różnie wynikające z odmienności kulturowej Grecji, zwyczaje, sposób życia, stosunki międzyludzkie, wartości, postawy, poglądy polityczne, przekonania religijne, tożsamość narodowa, poziom życia, różnica pomiędzy miejskim i wiejskim stylem życia

- posługuje się wymową oddającą wymowę rodzimych użytkowników języka- prawidłowo artykułuje głoski greckie oraz dostrzega występujące różnice w ich artykulacji

-zna i wykorzystuje wiedzę z zakresu gramatyki języka nowogreckiego, a w szczególności:1. Morfologia rzeczownika: fleksja rzeczowników: ο μυς, ο πήχυς, ο Zευς, rzeczowniki o podwójnych końcówkach: ο δεσπότης, ο πατέρας, ο γονιός, rzeczowniki nierównozgłoskowe : το ύδωρ, το ήπαρ, το μέλι, το φρέαρ, το πέρας, το γήρας, το μηδέν, rzeczowniki mające dwa typy odmiany, plurale tantum, paronimy, homonimy, rzeczowniki „ułomne”.

Słowotwórstwo: derywacja (zdrobnienia i zgrubienia odrzeczownikowe)

Morfologia przymiotników o końcówkach: - ων, -ουσα, -ον ; - είς, -είσα, -έν ; -ων, -ον ; -ην, -εν; -ας, -ασα, -αν2. Stopniowanie przymiotników:- stopniowanie ułomne - przymiotniki nieregularne (literackie, tytuły honorowe)

Zaimki: - nieokreślone (καθετί, κατιτί, δείνα, τάδε, κάτι )- wskazujące (τούτος )- względne (οποιοσδήποτε, οσοσδήποτε )- zwrotne (ο εαυτός μου)

Czasownik- Tryb πιθανολογική- Imiesłów bierny czasu praesens perfectum z reduplikacją - Imiesłów bierny czasu praesens perfectum od czasowników deponentia i semiseponentia- Imiesłów bierny czasu teraźniejszego (-όμενος,-άμενος, -ούμενος)

Nieodmienne części mowy - przysłówki- miejsca (καταγής, παρακεί, κατά πίσω, παραπέρα, απόμερα, αντιπέρα, ξοπίσω)- czasu (ενίοτε, εξαρχής, αποβραδίς, αραιά και που, τις προάλλες )- sposobu (παμψηφεί, ξυστά, κούτσα κούτσα, του κάκου, μεμιάς, τρεχάλα, μπρούμυτα)- ilości (εντελώς, ολωσδιόλου, εν μέρει_- przysłówki odprzymiotnikowe zakończone na -α i -ως mające różne funkcje

Nieodmienne części mowy – przyimki (ίσαμε, δια, εκ, εξ, εν, επί, περί, προ, υπό (με εκφράσεις και σε σύνθεση με ρήματα)2. Nieodmienne części mowy - spójniki- przeciwstawne (μολονότι, μολαταύτα, εξάλλου, όχι μόνο, αλλά και, ωστόσο)- rozłączne (για ... για )- wynikowe (και τώρα, έπειτα, τότε, ύστερα) - czasowe (ωσότου, όσο, σαν, αφότου, άμα)3. Nieodmienne części mowy – partykuły( δα, καν, έτσι και [υποθετικό])

Składnia języka nowogreckiego: - syntaktyczna funkcja dopełniacza w zdaniu (z rzeczownikami i przymiotnikami, w funkcji przysłówka, z przyimkami z katharevousy) - syntaktyczna funkcja biernik a w zdaniu (funkcja epitetu, przydawki, okolicznika, dopełnienia): - zdania współrzędnie złożone: łączne (και ), rozłączne (για ...για) , przeciwstawne (ωστόσο, εντούτοις, και όμως, μάλιστα, παρά), przyczynowe, czasowe (ωσότου, όσο, αφότου, άμα), skutkowe

Mowa zależna - z trybem δυνητική- szczególne użycie : va przyzwalające. - zdania z użyciem spójników: μολονότι, μόλο που, και αν, και ας, και να, παρόλο που - να+οριστική

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 60%) i wypracowań pisemnych oraz czynny udział w zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91% bdb).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nikolaos Giallelis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nikolaos Giallelis, Nina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kyriakos Papoulidis
Prowadzący grup: Nikolaos Giallelis, Kyriakos Papoulidis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nikolaos Giallelis, Kyriakos Papoulidis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.