Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka norweskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJNO-44 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka norweskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język norweski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka norweskiego na poziomie C1+/C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiających swobodne komunikowanie ustne i pisemne


utrwalenie i poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa z dziedziny, której dotyczy przygotowywana praca magisterska


doskonalenie umiejętności rozumienia i analizowania wykładów i referatów naukowych na poziomie zaawansowanym w języku norweskim,


doskonalenie poprawnego ustnego komunikowania się języku norweskim na poziomie C1+/C2 (ESOKJ), formułowania argumentów i wykorzystania ich w dyskusji oraz doskonalenie umiejętności przygotowywania i przedstawiania ustnych wystąpień z dziedziny, której dotyczy przygotowywana praca magisterska


doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów naukowych

doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim na poziomie C1+/C2 (ESOKJ)


doskonalenie umiejętności pozyskiwania i weryfikowania informacji potrzebnych do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa norweskiego;

kształtowanie świadomości odpowiedzialnego korzystania z dorobku naukowego innych osób, z uwzględnieniem konieczności przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

doskonalenie umiejętności analizy i krytycznej oceny własnej wypowiedzi pisemnej pod względem poprawności gramatycznej, stylistycznej i poprawiania dostrzeżonych błędów i usterek

pogłębianie zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w zakresie języka norweskiego, rozwijanie umiejętności świadomego poszerzania i aktualizowania posiadanej wiedzy


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku norweskim na poziomie C1+/C2

Ćwiczenia doskonalące umiejętność doboru słownictwa specjalistycznego i oceny poprawności stylistycznej wypowiedzi

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu i analizy wypowiedzi ustnych o charakterze wykładu,

referatu i dyskusji naukowej

Ćwiczenia kształtujące umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych z dziedziny, której dotyczy przygotowywana praca magisterska, z wykorzystaniem samodzielnie pozyskanych informacji, jak również przedstawiania własnych opinii w dyskusji naukowej

Ćwiczenia rozwijające umiejętność analizy i interpretacji tekstów naukowych z wybranej dziedziny

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim z uwzględnieniem zasad i wymogów formalnych dla prac magisterskich

Kształtowanie wrażliwości językowej studentów i umiejętności śledzenia aktualnych zjawisk językowych w zakresie języka norweskiego i dotyczących ich badań

Ćwiczenia doskonalące umiejętność analizy, oceny i korekty własnej wypowiedzi pisemnej i ustnej o charakterze akademickim

Ćwiczenia doskonalące umiejętność weryfikacji i umiejętnego wykorzystania pozyskanych informacji

do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych o charakterze akademickim; zwrócenie uwagi na obowiązek przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

Ćwiczenie umiejętności dzielenia się nią z innymi zdobytą wiedzą i prezentowania własnych zainteresowań badawczych

Analiza norweskich i skandynawskich tekstów kultury z wykorzystaniem metod badawczych typowych dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa, doskonalenie umiejętności dostrzegania szerszych kontekstów interpretacyjnych.

Rozwijanie zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych poprzez samodzielną pracę, angażowanie się w działalność naukową i kulturalną Katedry Skandynawistyki oraz przygotowanie i uczestnictwo w konferencjach naukowych

Literatura:

Literatura dostosowana do zainteresowań badawczych studentów i tematyki przygotowywanych prac magisterskich

Literatura fachowa, programy radiowe i telewizyjne

Strony internetowe

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada wiedzę i umiejętności językowe w zakresie języka norweskiego na poziomie C1+/C2, posługuje się terminologią z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa norweskiego

ma dobrą świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności, potrafi ocenić własne możliwości i ograniczenia

rozumie znaczenie pracy własnej dla utrwalania, pogłębiania i aktualizowania posiadanej wiedzy w zakresie języka norweskiego,

potrafi rozwijać umiejętności językowe w zakresie języka norweskiego, korzystając ze wskazówek wykładowców i samodzielnie poszukując nowych możliwości pogłębienia wiedzy

potrafi rozwijać własne predyspozycje twórcze i naukowe

potrafi śledzić i komentować aktualne zjawiska i procesy zachodzące w obrębie języka norweskiego

posiada dobrą orientację w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Norwegii i Skandynawii, potrafi dyskutować na temat aktualnych wydarzeń, odnosząc się do wypowiedzi ekspertów i przedstawiając własne poglądy; ma świadomość wartości dorobku kulturowego Norwegii i Skandynawii.

potrafi formułować dłuższe wypowiedzi pisemne o charakterze akademickim

dba o poprawność gramatyczną, leksykalną i stylistyczną własnych wypowiedzi pisemnych, sprawnie rozpoznaje zasygnalizowane przez wykładowcę błędy i potrafi je samodzielnie poprawić

umiejętnie korzysta z dorobku naukowego innych osób, ma świadomość obowiązku przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

potrafi prezentować własne zainteresowania badawcze i przekazywać zdobytą wiedzę, przygotowując i przedstawiając ustne wystąpienia z dziedziny literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa norweskiego, związane z tematem pracy magisterskiej

wykazuje się aktywnością i kreatywnością, chętnie uczestniczy w wydarzeniach z życia KS (wykłady gościnne, konferencje), dobrze wywiązuje się z podjętych zadań wymagających wykorzystania posiadanych umiejętności językowych (opieka nad gośćmi, przygotowanie i prowadzenie warsztatów i dyskusji)

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne konsultacje, ćwiczenia leksykalne, analiza poprawności tekstów , dyskusja nad przygotowanym materiałem

F: Sprawdzenie wykonanych zadań indywidualnych

P: Ocena wykonanych zadań indywidualnych

Indywidualne konsultacje, analiza poprawności tekstów, dyskusja nad przygotowanym materiałem F: Sprawdzenie wykonanych zadań indywidualnych

P: Ocena wykonanych zadań indywidualnych

Indywidualne konsultacje, analiza poprawności tekstów, dyskusja nad przygotowanym materiałem F: Sprawdzenie wykonanych zadań indywidualnych

P: Ocena wykonanych zadań indywidualnych

Wskazanie i omówienie literatury fachowej, indywidualne konsultacje, dyskusja nad przygotowanym materiałem F: Sprawdzenie wykonanych zadań indywidualnych

P: Ocena wykonanych zadań indywidualnych

Przygotowanie referatów o charakterze naukowym

F: Dyskusja w grupie

P: Ocena indywidualna

Lektura prasy i tekstów specjalistycznych, oglądanie i słuchanie programów o aktualnych zjawiskach i procesach językowych

F: Konsultacje indywidualne

Lektura prasy i tekstów specjalistycznych, oglądanie i słuchanie programów o aktualnych zjawiskach i procesach zachodzących w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Norwegii i Skandynawii.

Prezentacja norweskich i skandynawskich tekstów kultury

F: Dyskusja w grupie

Dyskusja nad tekstem naukowym, przygotowywanie wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim

F: Konsultacje indywidualne

Dyskusja nad kryteriami poprawności językowej.

Analiza poprawności tekstu pisanego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym.

Poprawa błędów popełnionych we własnych wypowiedzi pisemnych F: Sprawdzenie wykonanych zadań indywidualnych

P: Ocena wykonanych zadań indywidualnych

Omówienie zasad korzystania z dorobku naukowego innych osób w nawiązaniu do prawa autorskiego

F: Konsultacje indywidualne

Prezentacja własnych referatów o charakterze akademickich oraz omówienie i ocena referatów przygotowanych przez inne osoby F: Dyskusja w grupie

P: Indywidualna ocena wykonanych zadań

Uczestnictwo w wykładach i seminariach zaproszonych gości;

Włączenie studentów w aktywne przygotowywanie konferencji i imprez tematycznych związanych ze Norwegią i Skandynawią F: Dyskusja w grupie

Kryteria oceny:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olaf Mikkelsen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olaf Mikkelsen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.