Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka norweskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJNO-34 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka norweskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 13.00 LUB 16.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Opis kursu

Kurs obejmuje doskonalenie kompetencji z zakresu języka norweskiego na poziomie zaawansowanym. Szczególny nacisk położony jest na analizę tekstów użytkowych pod kątem kontekstu, funkcji językowych, stylu, doboru słownictwa i sposobów argumentacji. Ponadto w zakres kursu wchodzi zdobycie zaawansowanej biernej oraz podstawowej czynnej znajomości drugiego języka urzędowego w Norwegii, nynorsk.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie ogólne poszerzanie kompetencji w języku norweskim, w szczególności wzbogacanie zasobu słownictwa i rejestrów językowych. Kurs języka nynorsk ma za zadanie doskonalić zdolności rozumienia tekstów pisanych oraz mowy, oraz jest podstawą do kursu dialektologii prowadzonym w semestrze 3.

Literatura:

Vagle, Wenche et al. (1993): Tekst og kontekst. Cappelen

Andersen, Leif A. et al. (1980): Spr?kbruksanalyse. Samlaget

Taule, Ragnvald (1994): Vi skriv nynorsk. Escola Forlag

Torp, Arne et al. (1991): Spr?klinjer. Norsk undervisningsforlag

Wessel A./S?ther T.: Temahefter (1-4), Forlaget Fag og Kultur

Lesestykker for framtida. Gyldendal undervisning (różne numery z lat 2000-2010)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada umiejętności językowe w języku norweskim na poziomie C1+ (ESOKJ) potrzebne do zaawansowanej komunikacji w mowie i piśmie; ma świadomość własnych możliwości i ograniczeń dąży do ich wyeliminowania; rozumie potrzebę samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy

umiejętnie korzysta z posiadanego szerokiego zasobu słownictwa w zakresie języka norweskiego obejmującego słownictwo z różnych dziedzin na poziomie C1+ (ESOKJ), formułując wypowiedzi ustne i pisemne; dba o poszerzanie zasobu słownictwa w zakresie objętym modułem 09-PNJNO-34, sprawnie posługuje się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami, wyszukując słownictwo tematyczne i fachowe niezbędne do napisania pracy magisterskiej

zna mechanizmy rozwoju języka, orientuje się w aktualnych procesach zachodzących w języku norweskim i rozpoznaje zjawiska językowe występujące w analizowanych tekstach w zakresie objętym modułem dla poziomu C1 wg ESOKJ,

posiada pogłębioną wiedzę w zakresie fonetyki, gramatyki, frazeologii i stylistyki języka norweskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJO-34 i potrafi ją wykorzystywać w praktyce konstruując wypowiedzi ustne i pisemne, także krytycznie analizując i oceniając wypowiedzi własne i cudze

rozumie i analizuje zaawansowane wypowiedzi ustne w języku norweskim w zakresie objętym modułem 09-PNJNO-34, w tym wypowiedzi o charakterze dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego z dziedzin, z których pisane są prace magisterskie w KS

potrafi formułować wypowiedzi ustne o charakterze komentarza i referatu w języku norweskim na poziomie co najmniej C1+(ESOKJ) , wykorzystując informacje pozyskane z różnych źródeł, posługując się urozmaiconym i dostosowanym do charakteru wypowiedzi słownictwem oraz dbając o jej poprawność gramatyczną i logiczną strukturę

potrafi zabierać głos i merytorycznie argumentować w dyskusji prowadzonej w języku norweskim w zakresie objętym modułem 09-PNJNO-34,dba o kulturę słowa i kulturę dyskusji, szanuje poglądy jej uczestników i prawo do ich wyrażania.

czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje różne typy tekstów pisanych w języku norweskim, w tym teksty literackie, a także teksty popularnonaukowe i naukowe z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa norweskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJNO-34

zna style funkcjonalne języka norweskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJNO-34, potrafi wskazać je w analizowanym tekście pisanym; potrafi dokonywać przekształceń stylistycznych tekstu, nadając mu cechy różnych stylów funkcjonalnych języka norweskiego

potrafi samodzielnie formułować różne typy wypowiedzi pisemnych w języku norweskim na poziomie C1+ (ESOKJ), w tym dłuższe wypowiedzi zawierające syntezę poglądów, analizę i wnioski w formie zbliżonej do formatu obowiązującego w pracy magisterskiej; wykazuje się konieczną do napisania pracy magisterskiej umiejętnością korzystania z różnych źródeł, selekcji i krytycznej oceny pozyskanych informacji

potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę tekstu pisanego pod kątem poprawności gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej w zakresie objętym 09-PNJNO-34, wskazując dostrzeżone błędy i usterki, nazywając je i omawiając z wykorzystaniem poznanej terminologii specjalistycznej

zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, umiejętnie i zgodnie z prawem korzysta z dorobku naukowego innych osób, potrafi selekcjonować i integrować informacje pozyskane z różnych źródeł

potrafi organizować własną pracę, odpowiednio dostosowując metodę do otrzymanego zadania, umie współpracować z innymi wykonując zadania na poziomie C1 wg ESOKJ inspirować ich proces uczenia się, przyjmować różne zadania podczas pracy w grupie; ma umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą

potrafi śledzić i rozpoznawać i osadzać w szerszym kontekście procesy i zjawiska zachodzące w norweskim i skandynawskim życiu kulturalnym, społecznym i politycznym, dokonywać porównań i wyciągać wnioski

analizuje teksty kultury z wykorzystaniem poznanych metod badawczych typowych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie objętym modułem 09-PNJNO-34;

rozwija swoje zainteresowania w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa norweskiego i skandynawskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJNO-34

Metody i kryteria oceniania:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olaf Mikkelsen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Horbowicz, Olaf Mikkelsen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.