Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-ZU14
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego pisania (forma eseju) i ustnego wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa; poszerzenie wiadomości o wybranych zagadnieniach gramatycznych i ich zastosowaniu; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki wybranych tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach


Skrócony opis:

moduł składa się z czterech zajęć kończących się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Polska jako członek Unii Europejskiej – szansa czy konieczność

Obraz Polski w niemieckich mediach i obraz Niemiec w polskich mediach

Szkolnictwo dziś: czego uczy nas polska szkoła (wyższa) – czego powinna nauczyć uczniów (konsekwencje procesu bolońskiego, uczenie się przez całe życie)

Uprzedzenia, stereotypy dotyczące grup narodowościowych, płci

Świat reklamy, stereotypy w reklamie

Globalizacja – szansa dla świata czy ekonomiczno-kulturalne ujednolicenie różnych kultur, mentalności i tradycji?

Świat nowoczesnych mediów, życie w społeczeństwie informacyjnym

Mobbing: gdy miejsce pracy staje się piekłem...

Literatura:

B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej.

Czasownik. Poznań,2002; B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Poznań, 2003; H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning 2002; K. Hall, B. Scheiner: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Hueber 2001

Materiały własne lektora i studentów (referaty)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka:

Posiada umiejętność merytorycznego, prawie bezbłędnego argumentowania w języku niemieckim , z wykorzystaniem poglądów własnych oraz cudzych - zaczerpniętych z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Potrafi biegle i twórczo, w zależności od sytuacji komunikacyjnej, posługiwać się prawie bezbłędnie w piśmie różnymi stylami funkcjonalnymi języka niemieckiego z naciskiem na formę pisemną eseju

Potrafi biegle i twórczo przygotowywać oraz swobodnie wygłaszać prawie bezbłędne pod względem gramatycznym, leksykalnym i fonetycznym wystąpienia ustne w języku niemieckim

Dysponuje umiejętnością w wysokim stopniu poprawnego tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki, zna leksykę omawianych tematów z uwzględnieniem właściwej tematyce zajęć płaszczyzny stylistycznej

Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka niemieckiego i historycznej zmienności jego znaczeń w jego różnych rejestrach, także w zakresie współczesnej technologii mowy i języka niemieckiego.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, pogłębia swoją wiedzę i doskonali zdobyte umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie formy pisemne

ocena w dyskusji

Prezentacja multimedialna

Esej

Test

Kolokwium pisemne i ustne

Wystąpienia i tłumaczenia oceniane są przez wskazanie błędów merytorycznych i językowych

Ocenianie prac pisemnych (Pzal):

• Treść 6 punktów

• Spójność tekstu 2 punkty

• Poprawność gramatyczna 7 punktów

• Bogactwo leksyki 7 punktów

• Połączenie zdań 3 punkty

• Ortografia 3 punkty

• 27-28 punktów – 5,0

• 25-26 punktów – 4,5

• 22-24 punktów – 4,0

• 19-21 punktów – 3,5

• 17-18 punktów – 3,0

• 0-16,5 punktów – 2,0

Ocenianie wejściówek gramatycznych (Pzal) i tłumaczeń (Pzal):

Skala oceniania: 60-70% - dst

71-75% - dst+

76-84% - db

85-90% - db+

91-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Violetta Frankowska, Michał Piosik, Miłosz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Violetta Frankowska, Miłosz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Katarzyna Meinel, Łukasz Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Łukasz Piątkowski, Luiza Śmidowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)