Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJJ-16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka japońskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język japoński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Poznanie podstaw fonetyki, gramatyki, pisma (sylabariusz hiragana, sylabariusz katakana, znaki kanji) oraz słownictwa języka japońskiego; przyswajanie czterech podstawowych umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu, mowa, czytanie, pisanie) niezbędnych dla życia codziennego w warunkach japońskojęzycznych za pomocą intensywnych ćwiczeń strukturalnych i komunikatywnych oraz ćwiczeń analizy tekstów i materiałów audiowizualnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wysoka zdolność akwizycji języka obcego i silna motywacja.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca z tekstem;

Gra dydaktyczna/symulacyjna;

Metoda ćwiczeniowa;

Demonstracje dźwiękowe i/lub video;

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 195

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 40

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 40

Prace domowe 40


SUMA GODZIN 355

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 14


Pełny opis:

Przykładowe tematy:

Przedstawianie się

Życie codzienne w Japonii

Tradycyjne japońskie święta

Człowiek: części ciała, ubiór

Czas wolny

Literatura:

Tokyo Gaikokugo Daigaku. Shokyu nihongo. Tokio: Bonjinsha 2005.

Ikushima, M., A. Komendzińska, H. Minaminosono, K. Nakanishi, N. Rządek, T. Yokose. Praktyczny kurs gramatyki języka japońskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1998.

Mainichi no kikitori gojūnichi. Tokio: Bonjinsha 1998.

Materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców.

Efekty uczenia się:

Student:

Zna podstawową terminologię, tematy i pojęcia dotyczące zagadnień gramatyczno-leksykalnych języka japońskiego

Zna i potrafi wykorzystać językowo oraz pozajęzykowo podstawowe elementy kultury japońskiej niezbędne do funkcjonowania w japońskiej rzeczywistości.

Posiada wiedzę i kompetencje językowe (czytanie, słuchanie, wiedza gramatyczna, pisanie) odpowiadające poziomowi certyfikatu JLTP N4

Formułuje wypowiedzi ustne umożliwiające komunikację w języku japońskim na poziomie podstawowym, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną)

Przygotowuje zwięzłe wypowiedzi pisemne w języku japońskim na zadany temat dotyczący życia codziennego, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną)

Potrafi poprawnie tłumaczyć z języka polskiego na japoński i z japońskiego na polski w zakresie wybranych tematów

Dba o kulturę języka oraz uczestniczy w komunikacji interpersonalnej z różnymi grupami odbiorców, posługując się językiem japońskim, stosując odpowiednie słownictwo specjalistyczne i przestrzegając podstawowych zasad etykiety obowiązującej w obszarze kultury japońskiej.

Ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej oraz docenia docenia znaczenie wiedzy ze specjalistycznych dziedzin naukowych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z wielokulturowością i komunikacją międzykulturową.

Odznacza się krytyczną wrażliwością i tolerancją na cudze opinie oraz argumenty w dyskusji.

Realizuje projekt grupowy, w tym wystąpienia ustne, pełniąc w nim różne role, planować własny rozwój i rozwój członków zespołu, przygotować plan pracy w zespole, rozdzielać i wykonywać przydzielone zadania, analizować i prezentować wyniki, korzystając z różnych technik i narzędzi multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Test

Esej

Praca na zajęciach, prace domowe

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza i umiejętności, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Damian Duduś, Kyoko Nakanishi, Andrzej Świrkowski, Gen Tsukasaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 195 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Damian Duduś, Kyoko Nakanishi, Andrzej Świrkowski, Gen Tsukasaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 195 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Damian Duduś, Kyoko Nakanishi, Andrzej Świrkowski, Gen Tsukasaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)