Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHg-AB-1LH-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilH
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1/ Osiągnięcie stopnia opanowania języka na poziomie A2+

2/ Opanowanie umiejętności posługiwania się w mowie słownictwem związanym z życiem codziennym: życie prywatne i zawodowe, przyzwyczajenia, stosunki społeczne, zakupy…

3/ Opanowanie w mowie umiejętności w zakresie podstawowych czynności związanych z życiem codziennym: przedstawianie się, pozdrawianie, wyrażanie upodobań i opinii, poprawne porozumiewanie się w restauracji…

4/ Nabycie umiejętności skutecznej interakcji słownej z rodzimymi użytkownikami języka w ramach czynności i tematów związanych z życiem codziennym.

5/ Opanowanie strategii uczenia się języka hiszpańskiego (nabycie strategii przyswajania zasobów leksykalnych i strategii rozwijania interakcji słownej).

6/ Nabycie umiejętności posługiwania się czasem teraźniejszym trybu oznajmującego.

7/ Nabycie umiejętności posługiwania się czasami przeszłymi.

8/ Nabycie umiejętności posługiwania się koniugacją peryfrastyczną.

9/ Nabycie umiejętności posługiwania się trybem rozkazującym.

10/ Nabycie umiejętności posługiwania się zaimkami.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiot jest częścią zlożonego bloku PNJH. Służy wyrobieniu u studentów umiejętności poprawnego posługiwania się strukturami gramatycznymi, zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści.

Pełny opis:

1/ Sfera prywatna: informacje osobiste; wygląd zewnętrzny; charakter; rodzina; upodobania i preferencje; stan fizyczny i nastroje; części ciała; zdrowie i choroby.

2/ Sfera życia codziennego: daty i godziny; zawody; miejsca pracy; czynności codzienne; dom; pomieszczenia i meble; prace domowe; częstotliwość; przedmioty (ich istnienie, położenie i opis); miasto; przemieszczanie się; porównania; ilości; zakupy; żywność; ceny; ciężar; miary.

3/ Strefa rozrywki: czas wolny i rozrywka; weekend; publiczny rozkład godzinowy; zakłady oraz instytucje publiczne; zakupy; ubrania (kolory, materiały, rozmiary); widowiska i spektakle; miejsca rozrywki.

4/ Kompetencje dyskursywne: powitania; przedstawianie się; pożegnania; wyrażanie opinii i upodobań; wyrażanie zgodności i braku zgody.

5/ Formy czasu teraźniejszego.

6/ Formy czasów przeszłych.

7/ Formy koniugacji peryfrastycznych.

8/ Formy trybu rozkazującego.

9/ Zasady użycia zaimków.

Literatura:

1. Castro, F. Marín, R. Morales S. Rosa, Nuevo Ven 1, Difusión, Madrid, 2003

2. Castro, F. Marín, R. Morales S. Rosa, Nuevo Ven 2, Difusión, Madrid, 2003

3. Castro, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 2, SGEL, Madrid, 2005

4. Castro, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 3, SGEL, Madrid, 2005

5. Castro, Francisca, Uso de la gramática española elemental, Edelsa, Madrid, 1998

6. Equipo Prisma, Prisma comienza, nivel A1, Edinumen, Madrid, 2007

7. Equipo Prisma, Prisma continúa, nivel A2, Edinumen, Madrid, 2007

8. Martín Peris, Ernesto, Sans Baulenas, Neus, Gente 1, Difusión, Madrid, 1998

9. Martín Peris, Ernesto, Sans Baulenas, Neus, Gente 2, Difusión, Madrid, 1998

10. Palomino, María de los Ángeles, Vocabulario en Diálogo, enCLAVE, Madrid, 2006

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1/ potrafi uczestniczyć bez większego wysiłku w zwykłej, typowej rozmowie; formułuje pytania i potrafi udzielić na nie odpowiedzi, prowadzi wymianę myśli i poglądów, podejmuje się wymiany informacji na tematy codzienne, dotyczące pracy i czasu wolnego.

2/ posiada umiejętność opisywania i prostego przedstawiania osób, sprawnie wykonuje opisy warunków życia i pracy, czynności codziennych, swobodnie określa indywidualne upodobania.

3/ używa poprawnie prostych struktur gramatycznych, ale wciąż może popełniać pewne podstawowe błędy.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach;

- prace domowe;

- weryfikacja wiedzy i umiejętności poprzez sprawdziany cząstkowe i podsumowujące;

- egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Fernandez, Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student/studentka jest zobowiązany/a do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, angażowania się we wszystkie ćwiczenia i brania czynnego udziału w zadaniach zarówno ustnych jak i pisemnych. Podczas zajęć zdalnych, odbywających się on-line, będzie brana pod uwagę obecność oraz aktywne uczestnictwo w wideokonferencjach oraz wykonywanie i odsyłanie w ustalonym terminie i trybie wszystkich wyznaczonych w ramach danego przedmiotu zadań, zgodnie z wytycznymi prowadzącego/prowadzącej zajęcia.

Jeśli nieobecności studenta/studentki na zajęciach przekroczą 50% (bez względu na przyczynę), nie będzie miał on/ona prawa do otrzymania zaliczenia z przedmiotu. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze na każde 30 godzin zajęć. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim w terminie do 7 dni od powrotu ze zwolnienia. Nie istnieje możliwość odrabiania zajęć w formie dodatkowych spotkań z prowadzącym/prowadzącą lub w formie wykonywania dodatkowych zadań.

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

• obecność na zajęciach

• aktywne uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach i zadaniach podczas zajęć

• wykonywanie ćwiczeń powtórkowych poza zajęciami

• oddawanie na czas wszystkich zadań wyznaczonych przez prowadzącego/prowadzącą

• zaliczenie kolokwiów w trakcie semestru w wyznaczonym terminie

• zdanie końcowego kolokwium zaliczeniowego (pisemnego i/lub ustnego w wyznaczonym terminie.

Daty zaliczeń i egzaminów (włączając w to również egzaminy poprawkowe) są ustalane z góry i nie podlegają zmianie. Wszyscy studenci/studentki, również ci, którzy mają indywidualną organizację studiów lub studiują dodatkowo na innym kierunku, są zobowiązani/zobowiązane do stawienia się na zaliczeniu lub egzaminie w pierwszym wyznaczonym terminie. Nieobecność na zaliczeniu bądź egzaminie bez przedstawienia w ciągu 7 dni od ich daty zwolnienia lekarskiego, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Student/studentka w takim przypadku ma prawo do drugiego terminu w sesji poprawkowej we wrześniu.

Studenci/studentki starający się o indywidualną organizację studiów są zobowiązani/zobowiązane do stawienia się na zajęciach w pierwszym tygodniu roku akademickiego, oraz do uzasadnienia swojej prośby o uzyskanie IOS. Decyzję w tej sprawie podejmuje wykładowca, ustalając w przypadku decyzji pozytywnej dodatkowe warunki zaliczenia danego przedmiotu. Jeśli student/studentka stawi się pod koniec semestru, nie uzyska zaliczenia przedmiotu.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJH, student musi uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład modułu Español Lengua Extranjera (PNJH) z obu semestrów. W przeciwnym wypadku, otrzyma ocenę niedostateczną z egzaminu i będzie musiał poprawić test zaliczeniowy z niezaliczonego przedmiotu oraz egzamin z modułu PNJH w sesji poprawkowej we wrześniu.

Data końcowego kolokwium zaliczeniowego:

Wystawienie oceny z końcowego kolokwium zaliczeniowego:

Poprawa zaliczenia:

Minimalny poziom znajomości języka na początku semestru: początkujący

Minimalny poziom znajomości języka wymagany do zaliczenia przedmiotu na końcu semestru: A2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez, Leonor Sagermann Bustinza
Prowadzący grup: Joanna Fernandez, Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student/studentka jest zobowiązany/a do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, angażowania się we wszystkie ćwiczenia i brania czynnego udziału w zadaniach zarówno ustnych jak i pisemnych. Podczas zajęć zdalnych, odbywających się on-line, będzie brana pod uwagę obecność oraz aktywne uczestnictwo w wideokonferencjach oraz wykonywanie i odsyłanie w ustalonym terminie i trybie wszystkich wyznaczonych w ramach danego przedmiotu zadań, zgodnie z wytycznymi prowadzącego/prowadzącej zajęcia.

Jeśli nieobecności studenta/studentki na zajęciach przekroczą 50% (bez względu na przyczynę), nie będzie miał on/ona prawa do otrzymania zaliczenia z przedmiotu. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze na każde 30 godzin zajęć. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim w terminie do 7 dni od powrotu ze zwolnienia. Nie istnieje możliwość odrabiania zajęć w formie dodatkowych spotkań z prowadzącym/prowadzącą lub w formie wykonywania dodatkowych zadań.

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

• obecność na zajęciach

• aktywne uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach i zadaniach podczas zajęć

• wykonywanie ćwiczeń powtórkowych poza zajęciami

• oddawanie na czas wszystkich zadań wyznaczonych przez prowadzącego/prowadzącą

• zaliczenie kolokwiów w trakcie semestru w wyznaczonym terminie

• zdanie końcowego kolokwium zaliczeniowego (pisemnego i/lub ustnego w wyznaczonym terminie.

Daty zaliczeń i egzaminów (włączając w to również egzaminy poprawkowe) są ustalane z góry i nie podlegają zmianie. Wszyscy studenci/studentki, również ci, którzy mają indywidualną organizację studiów lub studiują dodatkowo na innym kierunku, są zobowiązani/zobowiązane do stawienia się na zaliczeniu lub egzaminie w pierwszym wyznaczonym terminie. Nieobecność na zaliczeniu bądź egzaminie bez przedstawienia w ciągu 7 dni od ich daty zwolnienia lekarskiego, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Student/studentka w takim przypadku ma prawo do drugiego terminu w sesji poprawkowej we wrześniu.

Studenci/studentki starający się o indywidualną organizację studiów są zobowiązani/zobowiązane do stawienia się na zajęciach w pierwszym tygodniu roku akademickiego, oraz do uzasadnienia swojej prośby o uzyskanie IOS. Decyzję w tej sprawie podejmuje wykładowca, ustalając w przypadku decyzji pozytywnej dodatkowe warunki zaliczenia danego przedmiotu. Jeśli student/studentka stawi się pod koniec semestru, nie uzyska zaliczenia przedmiotu.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego z PNJH, student musi uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład modułu Español Lengua Extranjera (PNJH) z obu semestrów. W przeciwnym wypadku, otrzyma ocenę niedostateczną z egzaminu i będzie musiał poprawić test zaliczeniowy z niezaliczonego przedmiotu oraz egzamin z modułu PNJH w sesji poprawkowej we wrześniu.

Data końcowego kolokwium zaliczeniowego:

Wystawienie oceny z końcowego kolokwium zaliczeniowego:

Poprawa zaliczenia:

Minimalny poziom znajomości języka na początku semestru: początkujący

Minimalny poziom znajomości języka wymagany do zaliczenia przedmiotu na końcu semestru: A2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.