Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - czytanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHcz-5LH-56
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - czytanie
Jednostka: Instytut Języków i Literatur Romańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu X-S1x-HiszX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Osiągniecie poziomu B2+ według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

2. Udoskonalenie zaawansowanego użycia zasobów leksykalnych i argumentacji na tematy złożone i abstrakcyjne.

3. Udoskonalenie użycia złożonych struktur gramatycznych, dostosowanych zarówno do naukowego, jak i do potocznego rejestru językowego.

4. Udoskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi ustnych rodzimych użytkowników języka hiszpańskiego na tematy złożone i abstrakcyjne.

5. Wyrobienie u studentów umiejętności rozpoznawania i stosowania szerokiej gamy wyrażeń idiomatycznych i potocznych.

6. Wyrobienie umiejętności rozumienia złożonych tekstów nieliterackich takich jak teksty popularno-naukowe, o tematyce prawniczej, ekonomicznej, recenzje i eseje, etc.

7. Udoskonalenie umiejętności dyskusji dotyczącej skomplikowanych zagadnień o zróżnicowanej tematyce.

8. Wyrobienie u studentów umiejętności myślenia krytycznego, rozpatrywania zjawisk i idei z wielu punktów widzenia, rozważania argumentów za i przeciw oraz wyciągania na ich podstawie wniosków.

9. Zapoznanie się z terminologią typową dla stylu naukowego, publicystycznego, potocznego, prawniczego, etc.

10. Przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu tworzenia tekstów narracyjnych, ich struktury i zasady ich redagowania.

11. Wyrobienie umiejętności prawidłowego stosowania słownictwa i struktur gramatycznych charakterystycznych dla tekstów narracyjnych (stosowanie czasów przeszłych, wyrazów odwołujących się do wykonywanych czynności, różnorodnych przymiotników oraz środków stylistycznych)

12. Wyrobienie u studentów umiejętności redagowania tekstu narracyjnego

13. Rozwinięcie umiejętności zastosowania poznanego słownictwa oraz struktur gramatycznych w redagowanych tekstach.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Osiagnięcie efektów kształcenia modułu z poprzedniego semestru poprzez zdanie egzaminu.

Poziom kompetencji językowej B2.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja.

Praca z tekstem.

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych).

Metoda ćwiczeniowa.

Demonstracje dźwiękowe i/lub video.

Praca w grupach.

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne z języka hiszpańskiego na poziomie B2+.

Przedmiot jest częścią złożonego modułu PNJH i dotyczy lektury krytycznej tekstów prasowych na tematy współczesnego życia politycznego, społecznego i ekonomicznego Hiszpanii, prowadzenia debat oraz przygotowywania prezentacji na wybrane tematy.

Pełny opis:

1. Stereotypy w Hiszpanii: argumentowanie, wpływanie na innych, przekonywanie; cechy fizyczne i moralne; pytanie o przyczynę; konektory logiczne przyczyny i celu; użycie por i para; zdania podrzędne rzeczownikowe.

2. Humor w świecie hiszpańskojęzycznym: subiektywne ocenianie postawy czy zachowania; podkreślanie elementów danej informacji; karykaturowanie; opisywanie przy pomocy porównań i przenośni; różnice między ser i estar; struktury emfatyczne z ser i estar.

3. Kino i teatr: Przywoływanie wspomnień; opowiadanie i opisywanie w czasie przeszłym; sposoby podtrzymywania komunikacji werbalnej; czas teraźniejszy historyczny; użycie i związek między różnymi czasami przeszłymi trybu oznajmującego; tryb przypuszczający prosty w znaczeniu czasu przeszłego; słownictwo i wyrażenia idiomatyczne związane z kinem i teatrem.

4. Reklama i manipulacja: wydawanie rozkazów jednemu rozmówcy bądź grupie; powtarzanie rozkazów; dawanie pozwolenia; przestrzeganie; proszenie; tryb rozkazujący; zaimki osobowe w funkcji dopełnienia; zjawiska leísmo, laísmo i loísmo; słownictwo i wyrażenia idiomatyczne związane z reklamą; język reklamy.

5. Czytanie i komentowanie dłuższych tekstów z różnych dziedzin tematycznych, takich jak teksty popularno-naukowe, o tematyce prawniczej, ekonomicznej, recenzje i eseje.

6. Przeprowadzanie dłuższych debat, zarówno pomiędzy grupami roboczymi, jak i pojedynczymi uczestnikami.

7. Ćwiczenia praktyczne z zakresu słownictwa specjalistycznego związanego z poszczególnymi tematami zajęć.

8. Przedstawienie tekstów narracyjnych, ich struktury i zasad ich redagowania.

9. Przedstawienie słownictwa i struktur gramatycznych użytecznych przy redagowaniu tekstu narracyjnego.

10. Lektura i analiza przykładowych tekstów narracyjnych.

11. Redagowanie tekstu narracyjnego.

Literatura:

‒ Coronado González María Luisa, García González Javier, Zarzalejos Alonso Alejandro R., A Fondo 2, SGEL, Madrid, 2001

‒ V.V.A.A, El Ventilador, Difusión, Barcelona, 2006

‒ Equipo Prisma, Prisma, consolida, C1, Edinumen, Madrid, 2007

‒ Artykuły, wywiady, recenzje, eseje z hiszpańskich czasopism tematycznych i specjalistycznych: Claves, El Ciervo, Redes, Qué leer, Integral, Muy interesante.

‒ Bobes Naves, Mª del Carmen (1993). La novela, Madryt: Síntesis.

‒ Garrido Domínguez, Antonio (1993). El texto narrativo, Madryt: Síntesis.

‒ Pozuelo, José Mª (1988): “Estructura del discurso narrativo”, [w:] Teoría del lenguaje literario, Madryt: Cátedra, str. 226-267.

‒ Spang, Kurt (1993). Géneros literarios, Madryt: Síntesis.

‒ Sullà, Enric (red.) (1996). Teoría de la novela, Barcelona: Crítica.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

Dokonuje szczegółowych opisów i prezentacji na tematy złożone. Potrafi wypowiadać się w sposób płynny i spontaniczny, bez widocznego wysiłku i namyślania się. Posługuje się szerokimi zasobami leksykalnymi, co pozwala na łatwe zastąpienie ewentualnych braków poprzez stosowanie różnorodnych wybiegów językowych.

Potrafi rozpoznać szeroką gamę wyrażeń idiomatycznych i potocznych.

Rozumie bez trudności wypowiedzi ustne na tematy złożone i abstrakcyjne.

Może sporadycznie popełniać błędy gramatyczne, jednak nie popełnia poważniejszych błędów leksykalnych.

Rozumie trudniejsze, dłuższe teksty nieliterackie, w tym również artykuły specjalistyczne, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.

Potrafi prowadzić z innymi studentami w miarę płynną dyskusję dotyczącą skomplikowanych zagadnień o zróżnicowanej tematyce, umiejętnie nawiązując do wypowiedzi przedmówcy i w sposób czytelny przedstawiając własne argumenty.

Używa w wypowiedziach ustnych i dyskusjach odpowiedniego do sytuacji językowej słownictwa specjalistycznego.

Zna schemat redagowania tekstu narracyjnego.

Potrafi wykorzystać różnorodne techniki narracyjne (typ narratora, fokalizacja punktu widzenia, perspektywy czasowe, dywersyfikacja środków stylistycznych), opis ludzi, przedmiotów i miejsc, biorąc pod uwagę ich funkcje wewnątrz narracji.

Stosuje urozmaicone struktury gramatyczne, słownictwo i frazeologię zgodnie z tematem i formą wypowiedzi.

Redaguje tekst narracyjny, tworzy spójny, jednolity i bogaty tekst.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium pisemne

Esej

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Xavier Pascual Lopez, David Thony Mendez
Prowadzący grup: David Thony Mendez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Xavier Pascual Lopez, Jesus Prensa
Prowadzący grup: Jesus Prensa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)