Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJDUN-34 Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

skandynawistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka duńskiego na poziomie C1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiających swobodne zaawansowane komunikowanie się ustne i pisemne


poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa z różnych dziedzin potrzebnego do formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34 poprzez ćwiczenia leksykalne oraz ćwiczenia słowotwórcze


doskonalenie umiejętności rozumienia i analizowania różnego typu wypowiedzi ustnych na poziomie zaawansowanym w języku duńskim w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34, w tym dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego oraz tekstu artystycznego; zwrócenie uwagi na rejestry językowe i stylistyczne


doskonalenie zaawansowanego poprawnego ustnego komunikowania się języku duńskim na poziomie C1/C1+ (ESOKJ) na różne tematy, w tym formułowania argumentów i ich użycia w dyskusji;

kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi ustnych o charakterze syntezy poglądów (referat) oraz wypowiedzi o charakterze analizy i interpretacji z dziedziny, której dotyczy przygotowywana praca magisterska


doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy różnego typu tekstów pisanych w języku duńskim (tekst urzędowy, tekst dziennikarski i publicystyczny, tekst popularnonaukowy, tekst naukowy, tekst literacki) na poziomie C1/C1+ wg ESOKJ

doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych na poziomie zaawansowanym C1/C1+ (ESOKJ), logicznych i spójnych pod względem treści, struktury i stylu (referat, tekst argumentujący, telst o charakterze naukowym); rozwijanie umiejętności syntezy informacji i integrowanie wiedzy z różnych dziedzin, kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnych stylów funkcjonalnych języka duńskiego i posługiwania się nimi


doskonalenie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i integrowania informacji potrzebnych do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących życia społecznego i aktualnych tematów, a także wypowiedzi dotyczących zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa duńskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34;

kształtowanie świadomości odpowiedzialnego korzystania z dorobku naukowego innych osób, z uwzględnieniem konieczności przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

dalsze poszerzenie wiedzy na temat kryteriów poprawności językowej w zakresie modułu 09-PNJDUN-34, dalsze rozwijanie umiejętności śledzenia aktualnych zjawisk językowych w zakresie języka duńskiego i badań na ich temat


doskonalenie umiejętności analizy i krytycznej oceny wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki i leksyki, a także formy przekazu; doskonalenie umiejętności analizy tekstu pisanego pod względem poprawności gramatycznej, stylistycznej i leksykalnej oraz nazywania, komentowania i poprawiania dostrzeżonych błędów i usterek

dalsze rozwijanie umiejętności analizowania duńskich tekstów kultury zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34 (literatura, film, teatr, muzyka, sztuka)

pogłębianie zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w zakresie języka duńskiego na poziomie C1/C1+ (ESOKJ), rozwijanie umiejętności świadomego poszerzania i aktualizowania posiadanej wiedzy


Pełny opis:

Rozwijanie wszechstronnych zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych na poziomie C1+ w zakresie języka duńskiego w sytuacjach dotyczących życia codziennego i społecznego, a także w kontekstach specjalistycznych

Ćwiczenia leksykalne poszerzające zasób słownictwa i doskonalące umiejętność prawidłowego doboru słownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na słownictwo specjalistyczne z dziedziny, z której pisana jest praca magisterska a także idiomy i zapożyczenia z uwzględnieniem łaczliwości frazeologicznej wyrazów i procesów słowotwórczych zachodzących w języku duńskim

Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu i analizy zaawansowanych wypowiedzi w języku duńskim (w tym dyskusji i referatu, również o charakterze popularnonaukowym i naukowych) pod kątem treści i formy, ćwiczenia kształtujące umiejętność rozróżniania rejestrów językowych i stylistycznych

Ćwiczenia kształtujące umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych różnego typu, w tym dłuższych wypowiedzi o charakterze argumentacji, syntezy poglądów, analizy i interpretacji, z wykorzystaniem samodzielnie pozyskanych informacji

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania merytorycznych argumentów oraz przedstawiania własnych opinii w dyskusji; zwrócenie uwagi na kulturę słowa i kulturę dyskusji; ćwiczenie umiejętności przyjmowania różnych ról w sytuacjach komunikacyjnych

Ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacji różnego typu tekstów pisanych w języku duńskim ze szczególnym naciskiem na tekst naukowy w celu jak najlepszego przygotowania się do napisania przygotowywanej pracy magisterskiej; kształtowanie umiejętności rozróżniania i wskazywania cech różnych stylów funkcjonalnych języka duńskiego

Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi stylami funkcjonalnymi języka duńskiego, ćwiczenia stylistyczne na przekształcanie tekstów

Ćwiczenia sprawdzające i rozwijające umiejętność formułowania krótkich tekstów w języku duńskich na poziomie C1+ (opis, streszczenie); kształtowanie umiejętności redukcji zbędnych informacji oraz dbałości o przejrzystość stylistyczną wypowiedzi.

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych różnego typu na poziomie C1+ (referat, tekst argumentujący, esej) , syntezy informacji, integrowania wiedzy z różnych dziedzin, analizy i formułowania wniosków

Prezentacja reguł poprawnościowych i dyskusja nad kryteriami poprawności językowej, kształtowanie wrażliwości językowej studentów i umiejętności śledzenia aktualnych zjawisk językowych w zakresie języka duńskiego i dotyczących ich badań

Analiza poprawności tekstu pisanego pod względem gramatycznym, stylistycznym i leksykalnym z uwzględnieniem poznanych reguł poprawności językowej i wykorzystaniem specjalistycznej terminologii przy nazywaniu i komentowaniu dostrzeżonych usterek

Ćwiczenie nawyku krytycznej refleksji dotyczącej własnych wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki, leksyki i formy przekazu i kształtowanie umiejętności oceny wypowiedzi innych osób

Rozwijanie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i krytycznej oceny informacji, potrzebnych

do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także integrowania wiedzy z różnych dziedzin; prezentacja źródeł pozyskiwania informacji, zwrócenie uwagi na obowiązek przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

Kształtowanie nawyku pogłębiania i aktualizowania zdobytej wiedzy, ćwiczenie umiejętności dzielenia się nią z innymi i dawania inspirującego przykładu.

Ćwiczenie umiejętności doboru metod wykonywania zadań i uczenia się (praca indywidualna, praca w grupie)

Analiza duńskich i skandynawskich tekstów kultury z wykorzystaniem metod badawczych typowych dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa.

Prezentacja duńskiego dziedzictwa kultury oraz aktualnych wydarzeń, zjawisk i trendów obecnych w duńskim życiu kulturalnym i społecznym, kształtowanie umiejętności dostrzegania szerszych kontekstów interpretacyjnych.

Prezentacja możliwości rozwijania zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych poprzez samodzielną lekturę, angażowanie się w działalność naukową i kulturalną Katedry Skandynawistyki oraz bierne i czynne uczestnictwo w wykładach i konferencjach naukowych

Literatura:

Hansen, Erik (2005). Dæmonernes port. København: Reitzels Forlag

Hjørnager Pedersen, Viggo & Niels Krogh Hansen (red). 1994. Oversættelseshåndbogen. Munksgaard. København

Reinecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen (2005). Den gode opgave. København: Samfundslitteratur

Wandahl, Kirsten (2003). Skriv på dansk. København: Alfabeta

Øckenholt, Michael (2000). Dansk er svært. København: Gyldendal

Materiały radiowe i telewizjyjne, m.in. z portalu www.dr.dk

Artykuły z duńskiej prasy, artykuły popularnonaukowe i naukowe oraz wybrane teksty literackie

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada umiejętności językowe w języku duńskim na poziomie C1+ (ESOKJ) potrzebne do zaawansowanej komunikacji w mowie i piśmie; ma świadomość własnych możliwości i ograniczeń dąży do ich wyeliminowania; rozumie potrzebę samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy

umiejętnie korzysta z posiadanego szerokiego zasobu słownictwa w zakresie języka duńskiego obejmującego słownictwo z różnych dziedzin na poziomie C1+ (ESOKJ), formułując wypowiedzi ustne i pisemne; dba o poszerzanie zasobu słownictwa w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34, sprawnie posługuje się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami, wyszukując słownictwo tematyczne i fachowe niezbędne do napisania pracy magisterskiej

zna mechanizmy rozwoju języka, orientuje się w aktualnych procesach zachodzących w języku duńskim i rozpoznaje zjawiska językowe występujące w analizowanych tekstach w zakresie objętym modułem dla poziomu C1 wg ESOKJ

posiada pogłębioną wiedzę w zakresie fonetyki, gramatyki, frazeologii i stylistyki języka duńskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJO-34 i potrafi ją wykorzystywać w praktyce konstruując wypowiedzi ustne i pisemne, także krytycznie analizując i oceniając wypowiedzi własne i cudze

rozumie i analizuje zaawansowane wypowiedzi ustne w języku duńskim w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34, w tym wypowiedzi o charakterze dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego z dziedzin, z których pisane są prace magisterskie w KS

potrafi formułować wypowiedzi ustne o charakterze komentarza i referatu w języku duńskim na poziomie co najmniej C1+(ESOKJ) , wykorzystując informacje pozyskane z różnych źródeł, posługując się urozmaiconym i dostosowanym do charakteru wypowiedzi słownictwem oraz dbając o jej poprawność gramatyczną i logiczną strukturę

potrafi zabierać głos i merytorycznie argumentować w dyskusji prowadzonej w języku duńskim w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34,dba o kulturę słowa i kulturę dyskusji, szanuje poglądy jej uczestników i prawo do ich wyrażania.

czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje różne typy tekstów pisanych w języku duńskim, w tym teksty literackie, a także teksty popularnonaukowe i naukowe z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa duńskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34

zna style funkcjonalne języka duńskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34, potrafi wskazać je w analizowanym tekście pisanym; potrafi dokonywać przekształceń stylistycznych tekstu, nadając mu cechy różnych stylów funkcjonalnych języka duńskiego

potrafi samodzielnie formułować różne typy wypowiedzi pisemnych w języku duńskim na poziomie C1+ (ESOKJ), w tym dłuższe wypowiedzi zawierające syntezę poglądów, analizę i wnioski w formie zbliżonej do formatu obowiązującego w pracy magisterskiej; wykazuje się konieczną do napisania pracy magisterskiej umiejętnością korzystania z różnych źródeł, selekcji i krytycznej oceny pozyskanych informacji

potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę tekstu pisanego pod kątem poprawności gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej w zakresie objętym 09-PNJDUN-34, wskazując dostrzeżone błędy i usterki, nazywając je i omawiając z wykorzystaniem poznanej terminologii specjalistycznej

zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, umiejętnie i zgodnie z prawem korzysta z dorobku naukowego innych osób, potrafi selekcjonować i integrować informacje pozyskane z różnych źródeł

potrafi organizować własną pracę, odpowiednio dostosowując metodę do otrzymanego zadania, umie współpracować z innymi wykonując zadania na poziomie C1 wg ESOKJ, inspirować ich proces uczenia się, przyjmować różne zadania podczas pracy w grupie; ma umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą

potrafi śledzić i rozpoznawać i osadzać w szerszym kontekście procesy i zjawiska zachodzące w duńskim i skandynawskim życiu kulturalnym, społecznym i politycznym, dokonywać porównań i wyciągać wnioski

analizuje teksty kultury z wykorzystaniem poznanych metod badawczych typowych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34;

rozwija swoje zainteresowania w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa duńskiego i skandynawskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-34

Metody i kryteria oceniania:

F: Ćwiczenia sprawdzające, dyskusja podsumowująca, dyskusja w grupie, prace pisemne

P: Sprawdziany cząstkowe, egzamin pisemny i ustny

F: Sprawdzanie wykonanych ćwiczeń,

ćwiczenia utrwalające opanowany materiał, dyskusja w grupie

P: Egzamin pisemny i ustny.

4. Kryteria oceniania

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Helle Pedersen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Andrzej Szubert, Aldona Zańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.