Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJChK-M-44
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
sinologia, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język chiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku chińskim na złożone tematy, w tym filozoficzne, językowe, osobiste, społeczne, biznesowe, polityczne i kulturowe.

Dalsze rozszerzanie słownictwa w realizowanych na zajęciach zakresach tematycznych.

Dalsze pogłębienie umiejętności prowadzenia dyskusji, odpowiedniego reagowania z użyciem języka formalnego, idiomów i strategii komunikacyjnych.

Dalsze pogłębienie umiejętności rozumienia, krytycznego czytania, analizy oraz syntezy tekstu źródłowego.

Kształtowanie świadomości kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego wypowiedzi.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość terminologii i materiału z pierwszego, drugiego i trzeciego semestru zajęć praktycznej nauki języka chińskiego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Dostarczane przez nauczyciela

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie do zajęć 30

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 20

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20


SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Skrócony opis:

Przedmiot służy dalszemu rozwinięciu umiejętności komunikowania się w języku chińskim na złożone tematy, w tym filozoficzne, językowe, osobiste, społeczne, biznesowe, polityczne i kulturowe. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez dodatkowe wzbogacenie słownictwa adekwatnego do realizowanych na zajęciach zagadnień, pogłębienie umiejętności rozumienia, krytycznego czytania, analizy oraz syntezy tekstu źródłowego, a także ugruntowanie pogłębionej świadomości kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego wypowiedzi.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Radzenie sobie w sytuacjach przypadkowych i niezręcznych

Realizowanie złożonych formalności w urzędach i innych instytucjach państwowych

Krytykowanie innych osób i przyjmowanie krytyki

Rozmowa o zwyczajach i ich uwarunkowaniach społeczno-politycznych

Literatura:

Huang Weizhi (ed.) 2002. Shangwu Hanyu 商务汉语. Beijing北京: Shangwu Chubanshe商务出版社.

Zhou Xiaobing 周小兵 (ed.) 2006. Step by step Chinese 阶梯汉语 vol. 4. Beijing 北京: Huayu Jiaoxue Chubanshe话语教学出版社.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

komunikuje się z dużą swobodą na różne tematy filozoficzne, językowe, osobiste, społeczne, biznesowe, polityczne i kulturowe.

rozumie, analizuje i krytycznie ocenia treści przeczytane w tekstach źródłowych bądź obejrzane w mediach

używa nowopoznanego słownictwa i wyrażeń z zachowaniem wszelkich zasad poprawności

identyfikuje i poprawnie rozumie konteksty historyczne, społeczne i kulturowe wypowiedzi

stosuje poprawnie strategie komunikacyjnie i dostosowuje formę wypowiedzi do kontekstu i sytuacji społecznej

formułuje i broni własnych poglądów oraz spostrzeżeń w dyskusji oraz samodzielnej prezentacji

pracuje w grupie i twórczo przyjmuje różne role oraz perspektywy przy omawianiu złożonych problemów

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin ustny

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobre rozeznanie w złożoności języka, bardzo dobrze rozwinięte umiejętności prowadzenia konwersacji i bardzo dobre opanowanie strategii komunikacyjnych

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami

dobry (db; 4,0): szerszy zakres niedociągnięć, słabsza, ale wciąż dobra orientacja w złożoności języka, dobrze rozwinięte umiejętności prowadzenia konwersacji i dobre opanowanie strategii komunikacyjnych

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca, miejscami dostateczna orientacja w złożoności języka, zadowalające, miejscami dostateczne opanowanie umiejętności konwersacji i strategii komunikacyjnych

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna orientacja w złożoności języka, dostateczne opanowanie umiejętności konwersacji i strategii komunikacyjnych

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna orientacja w złożoności języka, niedostateczne opanowanie umiejętności konwersacji i strategii komunikacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Feng Han
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Feng Han
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Feng Han
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Feng Han
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)