Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-26 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) języka arabskiego na poziomie podstawowym (A1/A2).


Kontynuacja – poszerzenie umiejętności w zakresie prawidłowej wymowy i akcentu.


Kontynuacja – poszerzenie zasobu leksykalno-frazeologicznego języka arabskiego (czytanie, konwersacje).


Kontynuacja – poszerzenie wiedzy i umiejętności gramatycznych.


Poszerzenie wiedzy o charakterze kulturowym i realioznawczym.


Wyrobienie biegłej umiejętności korzystania ze słowników dwujęzycznych, także internetowych, tabel gramatycznych i innych pomocy dydaktycznych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

potwierdzone efekty kształcenia dla modułu 09-PNJA-16

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Lektura tekstu, tłumaczenie słownictwa, dyskusja w grupie, ćwiczenia w parach, odtwarzanie nagrań, objaśnianie zagadnień gramatycznych

Skrócony opis:

Kontynuacja nauki współczesnego języka arabskiego na poziomie podstawowym w ramach przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego".

Pełny opis:

Kontynuacja nauki współczesnego języka arabskiego na poziomie podstawowym w ramach przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego".

Kontynuacja ćwiczeń poświęconych lekturze tekstów, konwersacji, rozumieniu ze słuchu oraz konstrukcji gramatycznych.

Literatura:

Alosh, Mahdi. 2010. Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 1. The complete course for beginners. London: Palgrave McMillan.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

Efekty uczenia się:

Student:

płynnie artykułuje głoski,

poprawnie wymawia i akcentuje wyrazy

płynnie posługuje się systemem pisma arabskiego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ortografii arabskiej,

Konstruuje i rozumie średnio złożone wypowiedzi ustne i pisemne w języku arabskim (MSA),

Zna i stosuje bardziej złożone konstrukcje gramatyczno-leksykalne,

Posiada wstępną wiedzę na temat kultury i zwyczajów arabskich oraz reguł zachowania społecznego,

Biegle korzysta z narzędzi służących poznaniu języka (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony),

Potrafi nawiązać kontakty w grupie używając języka arabskiego w stopniu podstawowym

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach,

obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru,

pisemne zadania domowe,

semestr kończy się wraz ze zdaniem egzaminu (pisemny i ustny)

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie powinna przekraczać pięciu zajęć (łącznie u wszystkich wykładowców).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Michał Czechowski, Agnieszka Graczyk, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Hamodi-Owczarczak
Prowadzący grup: Michał Czechowski, Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Czechowski, Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.