Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-26 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 LUB 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku arabskim na poziomie podstawowym (A1/A2) w mowie i w piśmie.

Przekazanie wiedzy na temat właściwości języka arabskiego, zasad stosowania podstawowych środków leksykalnych i struktur gramatycznych - kontynuacja.

Rozwijanie umiejętności językowych receptywnych i produktywnych, a także ćwiczenie umiejętności interakcji i przetwarzania wypowiedzi - kontynuacja

Kształtowanie kompetencji interkulturowych, postawy ciekawości świata i szacunku dla innych narodów - kontynuacja.

Kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi samodzielności w uczeniu się języka arabskiego- kontynuacja.


2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, ukończony kurs modułu 09-PNJA-16

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

potwierdzone efekty kształcenia dla modułu 09-PNJA-16

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Lektura tekstu, tłumaczenie słownictwa, dyskusja w grupie, ćwiczenia w parach, odtwarzanie nagrań, objaśnianie zagadnień gramatycznych

Skrócony opis:

Kontynuacja nauki współczesnego języka arabskiego na poziomie podstawowym w ramach przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego".

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Charakterystyka osoby – wygląd zewnętrzny i cechy charakteru:

kolory

ubrania

opis postaci

Zakupy i korzystanie z usług - opis wydarzenia:

wprowadzenie prostego czasu przeszłego

partykułą negacji czasu przeszłego

wizyta na targu, w sklepie

dni tygodnia

liczebniki główne od (11-100)

Życie towarzyskie. Wyrażanie gościnności

wprowadzenie czasu teraźniejszego

przyrządzanie i spożywanie posiłków.

spotkanie w restauracji

rozmowa telefoniczna

Hobby i zainteresowania. Spędzanie wolnego czasu. Udział w życiu kulturalnym:

wprowadzenie trybów czasownika

list do przyjaciela

Jak spędzam dzień:

zwyczaje życia codziennego

liczebniki porządkowe

zapis dat i godzin

Literatura:

Zalecana literatura:

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

KróL, Iwona, Hasan, Adnan. 2002. Słownik tematyczny język arabskiego. Warszawa: Dialog.

Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press. Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

oraz materiały dostarczane przez nauczyciela.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

zna zasady stosowania podstawowych środków leksykalnych i struktur gramatycznych współczesnego języka arabskiego;

formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym i pod względem wymowy na omawiane wcześniej tematy;

czyta ze zrozumieniem i przetwarza rozbudowane teksty w standardowym języku arabskim.

wygłasza samodzielnie przygotowaną prezentację na zadany temat, korzystając z różnych narzędzi i technik multimedialnych;

przygotowuje spójną i logiczną wypowiedź pisemną, stosując i zachowując poprawność gramatyczną i stylistyczną;

współdziała w grupie podczas wykonywania zadań językowych i projektowych;

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Bardzo dobry (bdb; 5,0): Z dużą swobodą uczestniczy w efektywnej komunikacji interpersonalnej posługując się poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne, logiczne, rozbudowane wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym, płynnie czyta ze zrozumieniem i przetwarza teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, poprawnie stosuje poznane środki leksykalne i struktury gramatyczne, konsekwentnie uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dobry plus (+db; 4,5): Dość swobodnie uczestniczy w efektywnej komunikacji interpersonalnej posługując się poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym (możliwe drobne usterki), dość płynnie czyta ze zrozumieniem i przetwarza teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, zasadniczo poprawnie stosuje poznane środki leksykalne i struktury gramatyczne (możliwe drobne niedociągnięcia), zwykle uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dobry (db; 4,0): Uczestniczy w efektywnej komunikacji interpersonalnej posługując się poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, zwykle poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym (choć możliwe są nieliczne błędy i usterki), czyta ze zrozumieniem i przetwarza teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, w większości przypadków poprawnie stosuje poznane środki leksykalne i struktury gramatyczne (możliwe nieliczne błędy), w większości przypadków uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dostateczny plus (+dst; 3,5): Jest w stanie uczestniczyć w efektywnej komunikacji interpersonalnej, posługując się dość poprawnym standardowym językiem arabskim, formułuje spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w znacznej części poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym (możliwe niezbyt liczne błędy i usterki), czyta ze zrozumieniem i przetwarza niezbyt skomplikowane teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, poprawnie stosuje większość poznanych środków leksykalnych i struktur gramatycznych (możliwe błędy i usterki niezakłócające komunikacji), w typowych sytuacjach uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Dostateczny (dst; 3,0): Jest w stanie uczestniczyć w komunikacji interpersonalnej posługując się standardowym językiem arabskim, formułuje proste wypowiedzi ustne i pisemne, zasadniczo poprawne pod względem gramatycznym (możliwe błędy i usterki, które nie wpływają na ich zrozumienie), czyta ze zrozumieniem i przetwarza proste teksty w standardowym języku arabskim współczesnym, poprawnie stosuje podstawowe środki leksykalne i podstawowe struktury gramatyczne (możliwe błędy i usterki niezakłócające komunikacji), w najbardziej typowych sytuacjach uwzględnia kontekst językowy i czynniki kulturowe.

Niedostateczny (ndst; 2,0): Nie jest w stanie uczestniczyć w efektywnej komunikacji interpersonalnej, formułuje wypowiedzi niezrozumiałe, z licznymi rażącymi błędami gramatycznymi, nie jest w stanie przeczytać prostego tekstu, ani go zinterpretować, nie stosuje podstawowych środków leksykalnych i struktur gramatycznych (popełnia liczne błędy uniemożliwiające zrozumienie komunikatu), w najbardziej typowych sytuacjach nie jest świadomy konieczności uwzględnienia kontekstu językowego i czynników kulturowych

Warunek dopuszczający do zaliczenia: obecność na 80 % zajęć u każdego prowadzącego. Aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje. Egzamin ustny i pisemny na zakończenie semestru letniego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Michał Czechowski, Agnieszka Graczyk, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Michał Czechowski, Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Hassan Abu Zeitoun, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, ukończony kurs modułu 09-PNJA-16

Kod ECTS:

13

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku arabskim na poziomie podstawowym (A1/A2) w mowie i w piśmie.

Przekazanie wiedzy na temat właściwości języka arabskiego, zasad stosowania podstawowych środków leksykalnych i struktur gramatycznych - kontynuacja.

Rozwijanie umiejętności językowych receptywnych i produktywnych, a także ćwiczenie umiejętności interakcji i przetwarzania wypowiedzi - kontynuacja

Kształtowanie kompetencji interkulturowych, postawy ciekawości świata i szacunku dla innych narodów - kontynuacja.

Kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi samodzielności w uczeniu się języka arabskiego- kontynuacja.


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Charakterystyka osoby – wygląd zewnętrzny i cechy charakteru:

kolory

ubrania

opis postaci

Zakupy i korzystanie z usług - opis wydarzenia:

wprowadzenie prostego czasu przeszłego

partykułą negacji czasu przeszłego

wizyta na targu, w sklepie

dni tygodnia

liczebniki główne od (11-100)

Życie towarzyskie. Wyrażanie gościnności

wprowadzenie czasu teraźniejszego

przyrządzanie i spożywanie posiłków.

spotkanie w restauracji

rozmowa telefoniczna

Hobby i zainteresowania. Spędzanie wolnego czasu. Udział w życiu kulturalnym: wprowadzenie trybów czasownika

list do przyjaciela

Jak spędzam dzień:

zwyczaje życia codziennego

liczebniki porządkowe

zapis dat i godzin

Literatura:

Zalecana literatura:

'Abs Muḥammad, al-Abraš Muḥammad, as-Sibā‘ī ‘Āmir, al-‘Anān Mu’min. 2010. Al-Kitāb al-mutawassiṭ fī ta‘līm al-‘arabiyya li-ġayr an-nāṭiqīna bihā. Al-Ǧuz’ al-awwal. Abū Ẓabī: Markaz al-Lisān al-Umm.

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Abbas, Adnan, Amira Abbas. 2000. Język arabski - teksty i ćwiczenia. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete second level course. London: Palgreve McMillan.

KróL, Iwona, Hasan, Adnan. 2002. Słownik tematyczny język arabskiego. Warszawa: Dialog.

Ahlan wa sahlan Functional Modern Standard Arabic for Beginners. New Haven and London: Yale University Press. Al-Fawzan, ‘Abd ar-Raḥmān ibn Ibrāhīm i inni. 2003. Al-‘Arabiyya bayna yadayk 1, Ar-Riyāḍ: Mu’ssasat al-Waqf al-Islāmī.

oraz materiały dostarczane przez nauczyciela.

Uwagi:

Warunek dopuszczający do zaliczenia: obecność na 80 % zajęć u każdego prowadzącego. Aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje. Egzamin ustny i pisemny na zakończenie semestru letniego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.