Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łotewskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJŁ-16
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łotewskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia łotewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z językiem łotewskim na poziomie A2/B1. Student rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia na swój temat, tego co mu bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów, potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Nauka obejmuje osoby nie posiadające jeszcze żadnych umiejętności z zakresu języka łotewskiego. Kurs jest zatem skonstruowany w ten sposób, żeby słuchacze mogli nabyć i stopniowo rozwinąć podstawowe umiejętności dotyczące wszystkich składników kompetencji językowej: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, tłumaczenie w obydwu kierunkach.

Pełny opis:

Nauka obejmuje osoby nie posiadające jeszcze żadnych umiejętności z zakresu języka łotewskiego. Kurs jest zatem skonstruowany w ten sposób, żeby słuchacze mogli nabyć i stopniowo rozwinąć podstawowe umiejętności dotyczące wszystkich składników kompetencji językowej: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, tłumaczenie w obydwu kierunkach.

Literatura:

Aktualne publikacje z tej dziedziny badań.

Literatura podstawowa:

A1 Laipa Latviešu valoda. Mācību grāmata. Latviešu valodas aģentūra, 2014

A2 Laipa Latviešu valoda. Mācību grāmata. Latviešu valodas aģentūra, 2016

B1 Laipa Latviešu valoda. Mācību grāmata. Latviešu valodas aģentūra, 2019

Materiały dodatkowe:

Inga Klēvere-Wälchli & Nicole Nau ”Latviešu valoda studentiem“.

Šalme, Arvils & Ūdris, Pēteris (1996). Do it in Latvian! Dialogs. Ryga: Apgāds SI.

Juzefa Paršuta (1999). "Latviešu - Poļu vārdnīca", Irēna Birzvalka "Poļu - Latviešu vārdnīca", Ryga: Jumava.

www.letonika.lv

Efekty uczenia się:

Student potrafi zrozumieć w mowie i piśmie teksty o tematyce popularnej;

potrafi tłumaczyć i analizować teksty języka łotewskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem;

potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku łotewskim na różne tematy z życia codziennego używając konstrukcji gramatycznych w zakresie przewidzianym przedmiotem;

potrafi komunikować się pisemnie w języku łotewskim (krótkie teksty na temat życia codziennego, charakterystyka osoby, listy itp.);

zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem;

potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka łotewskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (co 4 jednostki lekcyjne, minimum 61%), dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatjana Navicka
Prowadzący grup: Daniel Łubiński, Tatjana Navicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)