Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNCPIS-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu struktury pisma chińskiego, sposobu funkcjonowania znaków pisma;


Ćwiczenie umiejętności poprawnego pisania znaków, w tym rozróżniania i liczenia kresek w znakach;


Rozwijanie umiejętności pisania i rozpoznawania znaków w zakresie określonym materiałami dydaktycznymi używanymi przez prowadzącego;


Rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji oraz ich weryfikacji w grupie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Dostarczane przez nauczyciela

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny


Praca z tekstem


Metoda analizy przypadków


Metoda ćwiczeniowa

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 50


SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 5

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstawowych wiadomości z zakresu struktury pisma chińskiego, sposobu funkcjonowania znaków, opanowanie umiejętności rozróżniania, liczenia kresek w znakach chińskich oraz pisania znaków z zachowaniem prawidłowej kolejności kresek. W trakcie kursu studenci uczą się pisać z pamięci ponad 1000 znaków chińskich. Podstawę zajęć stanowi „Akademicki podręcznik do nauki języka chińskiego”.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Związek pomiędzy znakami pisma a językiem chińskim.

Rodzaje kresek w znakach chińskich .

Podstawowe rodzaje znaków – znaki proste i złożone.

Zasady pisania znaków chińskich w zakresie kolejności kresek i złożonych elementów struktury.

Wybrane elementy struktury podobne pod względem graficznym.

Zapis znakami określonych wyrazów.

Transliteracja określonych znaków w systemie pinyin.

Klucze semantyczne w znakach – nazewnictwo chińskie i polskie.

Funkcje kluczy semantycznych w znakach, komponent a klucz semantyczny.

Posługiwanie się słownikami tradycyjnymi.

Komponenty semantyczne w znakach typu fonetyczno-semantycznego (xingsheng).

Komponenty fonetyczne w znakach typu fonetyczno-semantycznego (xingsheng).

Złożenia (wyrazy wielosylabowe) z wybranymi znakami.

Literatura:

‒ Wisława Szkudlarczyk-Brkić 2011, Akademicki podręcznik do nauki języka chińskiego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM;

‒ John DeFrancis 1984, The Chinese Language: Fact and Fantasty, Honolulu: University of Hawai Press;

‒ Zhang Pengpeng 2001, The most common Chinese Radicals (Changyong Hanzi bushou) Beijing;

‒ Zhou Jian (red.) 2006, The Law of Chinese Characters (Hanzi guilü), Beijing: Renmin Jiaoyu Chubanshe.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

zna podstawowe zasady funkcjonowania pisma chińskiego;

zna elementy struktury znaków pisma chińskiego;

nazywa klucze semantyczne (bushou) w języku polskim i chińskim i wykorzystuje je w praktyce;

identyfikuje prawidłowe czytanie znaków w oparciu o transliterację w systemie pinyin;

dobiera prawidłowe znaki do zapisu wyrazu w zakresie określonego materiału językowego;

zapisuje złożenia (wyrazy wielosylabowe) ze znakami w zakresie określonego materiału językowego;

stosuje zasady prawidłowego rozpisywania znaków w odniesieniu do wszystkich znaków pisma chińskiego;

przeprowadza analizę strukturalną znaków semantyczno-fonetycznych;

ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, swoich możliwości i ograniczeń, oraz konieczności ich stałej aktualizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin pisemny

Kolokwium pisemne

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne – możliwy szerszy zakres niedociągnięć;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne;

dostateczny (dst; 3,0): słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne;

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)