Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pragmalingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PL-LK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pragmalingwistyka
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LSTK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana: specjalność lingwistyka komputerowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami pragmalingwistyki m. in. teorią aktów mowy, regułami konwersacji i implikaturami, zagadnieniami presupozycji pragmatycznej, deiktycznością.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały przesyłane są studentom drogą elektroniczną

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Metoda analizy przypadków

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupachNakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 punkty ECTS

Pełny opis:

- Pogranicza językoznawstwa: pragmalingwistyka, socjolingwistyka, psycholingwistyka, etnolingwistyka.

- Teoria aktów mowy. Akty mowy w różnych kulturach i językach.

- Deiktyczność.

- Intencjonalność komunikacyjna.

- Reguły konwersacji i implikatury.

- Zagadnienie presupozycji pragmatycznej.

- Zasady grzeczności.

- Analiza konwersacyjna (podstawowe pojęcia).

- Perswazja.

Literatura:

Austin, J.L., 1993. Mówienie i poznawanie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kalisz, R., 1993. Pragmatyka językowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Levinson, S.C.,2010. Pragmatyka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Searle, J.R. 1987. Czynności mowy. Warszawa. Instytut Wydawniczy Pax.

Tabakowska., E. 2001. Kognitywne podstawy języka językoznawstwa. Kraków. Universitas.

Wierzbicka, A., 1999. Język-Umysł-Kultura. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

- zna i rozumie miejsce pragmatyki w badaniach nad językiem i komunikacją oraz jej związki z innymi dyscyplinami badań;

- zna, rozumie i potrafi przedstawić główne tezy teorii aktów mowy, teorii deiksy, reguł konwersacji, implikatur konwersacyjnych i presupozycji;

- zna, rozumie i potrafi przedstawić główne tezy analizy konwersacyjnej, zasad grzeczności językowej w kontekście kultury wybranych obszarów językowych;

- zna i rozumie funkcjonowanie mechanizmów perswazji rozumie podstawowe zagadnienia związane z intencjonalnością w komunikacji, jej przejawami i znaczeniem.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

Projekt

Prezentacja multimedialna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jarmołowicz-Nowikow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Jarmołowicz-Nowikow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jarmołowicz-Nowikow
Prowadzący grup: Ewa Jarmołowicz-Nowikow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jarmołowicz-Nowikow
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.