Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przekład korespondencji handlowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PKH-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład korespondencji handlowej
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do praktycznego zastosowania narzędzi tłumaczeniowych w pracy tłumacza oraz zapoznanie z teorią tłumaczenia.

Zapoznanie ze specyfiką tłumaczenia tekstów pisanych.

Wpojenie indywidualnego podejścia do tekstu z zachowaniem stylistyki oraz wymogów formalnych.

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z różnych dziedzin, umożliwiającymi rozumienie specyfiki tłumaczonych tekstów specjalistycznych.

Poznanie zasad korekty stylistycznej i gramatycznej wybranych tekstów. Wyczulenie studentów na błędy tłumaczeniowe.

Zapoznanie z pojęciem ekwiwalencji przekładowej.

Przyswojenie wiedzy na temat możliwości korzystania z korpusów językowych, baz danych i źródeł leksykograficznych, w szczególności źródeł elektronicznych do pozyskiwania najnowszej informacji o terminach specjalistycznych.

Wypracowanie umiejętności oceny jakości tłumaczenia w kontekście zjawiska interferencji językowej.

Pełny opis:

Na bazie tekstów źródłowych (oryginalna korespondencja handlowa, wzory listów handlowych) słuchacz rozwija umiejętność tłumaczenia tego typu dokumentów, zapoznaje się ze specyficzną leksyką, z najczęściej pojawiającymi się zwrotami i formami gramatycznymi. Celem ćwiczeń jest wprowadzenie ogólnych zasad tłumaczenia terminologii handlowej, dynamizowanie słownictwa, wypracowanie bazy leksykalno-gramatycznej tego typu korespondencji, jak również zapoznanie

się ze specyfiką konstruowania takich listów w językach rosyjskim i polskim. Słuchacz uczy się odnajdywać różnice istniejące w listach rosyjskich i polskich, a także uczy się stosowania zasady ekwiwalencji funkcjonalnej.

Literatura:

1. Bondar N., Chwatow S., Бизнес-контакт. Kurs przygotowujący do egzaminu na międzynarodowy certyfikat z języka rosyjskiego, Warszawa 2010.

2. Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E., Stawarz S., Polsko-rosyjski słownik handlowy, Warszawa-Kraków 1995.

3. Kienzler I., Коммерческая корреспонденция, Gdynia 1995.

4. Лобашкова С.Г., Игнатьева М.В., Бизнес-курс для деловых людей, Москва 1997.

5. Markunas, Типовые фразы русского языка для делового общения, Poznań 2001.

6. Świrepo L., Rosyjska korespondencja handlowa, Warszawa 2007.

7. Inne dostępne pozycje, dotyczące przekładu korespondencji handlowej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu słuchacz:

Ma opanowaną terminologię z zakresu rosyjskiej i polskiej korespondencji handlowej.

Potrafi sporządzać oraz tłumaczyć wybrane rodzaje pism, które pojawiają się w kontaktach między firmami handlowymi.

Sprawnie stosuje techniki tłumaczeniowe w przekładzie specjalistycznym.

Potrafi ocenić rezultaty własnych działań oraz poziom tłumaczeń pozostałych członków grupy.

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Potrafi stosować konstrukcje gramatyczne, leksykalne, składniowe charakterystyczne dla korespondencji handlowej.

Potrafi skorygować błędy, pojawiające się w korespondencji między firmami w tekstach własnych i prezentowanych przez uczestników.

Swobodnie posługuje się w formie pisemnej oficjalnym rejestrem języka stosowanego w korespondencji handlowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć oraz poszczególne umiejętności językowe;

- zaliczenie końcowe.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu zaliczenia podsumowującego.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Jóźwiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.