Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIEMPRNJI-MF-66
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamsko-tajska, stud. Ist., sem.6
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-DL-Ufin w sem. letnim
Przedmioty dla etapu r3-X-S1-UWEG w sem. letnim
Przedmioty dla programu S1-FIai
Przedmioty dla programu S1-FIbl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie: koreańska, wietnamsko-tajska, węgierska, nowogrecka, łotewska, litewska, fińska, indonezyjsko-malajska


Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu

student osiąga poziom biegłości minimum C1.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne: Konnektoren und Präpositionen, indirekte Rede, Passiv, Verbalstil/Nominalstil, Konjunktionen sowohl als auch, weder noch, usw., Partikeln, Funktionsverbgefüge;

Słownictwo z następujących tematów: Medien, gesundes Leben, Technik, Gesellschaft, Kriminalität, Ratgeber;

Literatura:

Podstawowa:

em neu 2008, Hauptkurs Kap. 7-8, Abschlusskurs Kap. 1-6,

Lektura: Steffen Moeller "Viva Polonia" lub inna wybrana książka na poziomie C1/C2.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów konkretnych i

abstrakcyjnych, dostrzegając także znaczenia ukryte;

- rozumie dłuższe wypowiedzi ustne na tematy konkretne i abstrakcyjne,

dostrzegając treści wyrażone pośrednio;

- potrafi porozumiewać się skutecznie i swobodnie w kontaktach

społecznych i edukacyjnych w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z dbałością o poprawność wypowiedzi, również z rodzimym użytkownikiem j. niemieckiego;

- potrafi formułować jasne i spójne, dobrze zbudowane wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność języka. Potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego, sprawnie i właściwie posługując się wskaźnikami zespolenia tekstów;

Ma poszerzoną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Komorowska, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)