Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka I języka specjalności (niem)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIEMPRNJI-56 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (niem)
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-ELingwX
Przedmioty dla programu DLx-JNX
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 LUB 9.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Etnolingwistyka, Językoznawstwo i informacja naukowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum C2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w dwóch komponentach: (1) Język ogólny, rozwijający wszystkie umiejętności językowe, (2) komunikacja ustna i pisemna.

Głównym celem zajęć jest dalszy zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności językowych: czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia i komunikacji oraz doskonalenia umiejętności pisania. Studenci poszerzają wiedzę i umiejętności z gramatyki, leksyki i fonetyki języka niemieckiego.

W ramach przedmiotu studenci:

- czytają i analizują teksty angielskie w tym autentyczne;

- słuchają podręcznikowych i autentycznych nagrań niemieckich;

- ćwiczą sprawność mówienia, komunikacji i interakcji;

- piszą prace pisemne długości 350 słów. Formy ćwiczone to list rozprawka, propozycja, raport;

- systematycznie poszerzają i utrwalają znajomość zagadnień gramatycznych i zakres słownictwa;

- doskonalą wymowę w języku niemieckim.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Słownictwo z następujących tematów: Kunst, alte Leute, Geld, Entwicklungshilfe, Justiz, Auto/Technik, Süchte, Aktuelles, Landeskunde

Zagadnienia gramatyczne: Relativsätze, Partizipialattribute, Partizipialsätze, Satzverbindungen/ Satzgefüge

Lektura: powieść niemieckojęzyczna o objętości ok. 400 stron

Literatura:

Podstawowa:

Karin Hall, Barbara Scheiner: Übungsgrammatik,

Johannes Schumann: Schwierige Wörter, Magda Ferenbach, Ingrid Schüßler: Wörter zur Wahl, wybrane artykuły prasowe niemieckojęzyczne: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus , Der Spiegel, Bernhard Schlink: Der Vorleser, Partick Süskind: Die Taube, Der Kontrabass

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- zrozumieć główne myśli oraz szczegółowe informacje przekazu zawartego w złożonych tekstach pisanych, w tym autentycznych;

- zrozumieć główne myśli oraz szczegółowe informacje w audycjach słuchanych, w tym autentycznych;

- porozumiewać się płynnie i spontanicznie – również z rodzimym użytkownikiem j. niemieckiego – w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z dbałością o poprawność wypowiedzi;

- sformułować dłuższą wypowiedź ustną, spójną i bogatą pod względem leksykalnym i gramatycznym;

- stosować zasady poprawnej wymowy w języku niemieckim;

- współpracować w grupach i parach;

- formułować przejrzyste i spójne wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność językową; potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- cząstkowe testy i prace pisemne;

- bieżąca kontrola na zajęciach;

- pisemny i ustny egz. końcowy.

Warunki uzyskania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- zdobycie przynajmniej 60% możliwych punktów w ramach testów cząstkowych

- zaliczenie prezentacji ustnych;

- zaliczenie lektury;

- przedłożenie w terminie i zaliczenie prac pisemnych;

- maksimum 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Kryterium oceny końcowej:

- łączny wynik uzyskany w ramach pisemnego oraz ustnego egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kalecińska
Prowadzący grup: Dorota Kalecińska, Małgorzata Komorowska, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka, Katarzyna Meinel, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anja Milik, Danuta Piotrowska, Monika Schmidt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.