Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIE-12 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przedstawienie specyfiki poszczególnych rejestrów języka niemieckiego w zakresie biznesu, handlu i marketingu

poznanie specjalistycznego słownictwa w języku niemieckim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

przekazanie szczegółowej wiedzy na temat typowych konstrukcji językowych w zakresie biznesu, handlu i marketingu

kształtowanie sprawności rozumienia czytanych specjalistycznych tekstów w języku niemieckim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

kształtowanie sprawności rozumienia słuchanych specjalistycznych tekstów w języku niemieckim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

wypracowanie umiejętności formułowania tekstów specjalistycznych (głównie korespondencji) w języku niemieckim w zakresie biznesu, handlu i marketingu

kształtowanie umiejętności tłumaczenia na język polski niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych z zakresu biznesu, handlu i marketingu

zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu biznesu, handlu i marketingu z języka niemieckiego na język polski

rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej, pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie objętym modułem 09-NIE - 12

rozwinięcie umiejętności współdziałania i pracy w grupie z przyjmowaniem różnych ról w realizacji wspólnych projektów w zakresie objętym modułem 09-NIE - 12


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

prezentacja specyfiki poszczególnych rejestrów języka niemieckiego, na przykładzie tekstów

praca ze tekstami dotyczącymi wybranych kręgów tematycznych: poszerzanie i utrwalanie aktywnego specjalistycznego zasobu słownictwa w języku niemieckim

analiza różnych rodzajów tekstów specjalistycznych pod względem struktur i konstrukcji gramatycznych, typowych dla omawianych zakresów tematycznych

ćwiczenia w zakresie rozumienia czytanych specjalistycznych tekstów w języku niemieckim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu różnych rodzajów tekstów w języku niemieckim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

ćwiczenie umiejętności pisania tekstów specjalistycznych (głównie korespondencji) w języku niemieckim w zakresie biznesu, handlu i marketingu i wypowiadania się na te tematy

ćwiczenie umiejętności tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski pisanych specjalistycznych tekstów z zakresu biznesu, handlu i marketingu

zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu biznesu, handlu i marketingu

ćwiczenie umiejętności samodzielnej pracy nad poprawą znajomości języka, z wykorzystaniem różnych źródeł

ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról w trakcie realizacji wspólnych projektów

Literatura:

Unternehmen Deutsch: Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch. Wyd. Lektor 1998.

Burda/Dickel/Opinska. Wirtschaftsdeutsch - Spracharbeitsbuch. Wyd. C-H Beck 2007.

Moszczeńska/Izbicka-Drosio. Wirtschaftsdeutsch einfach. Wortschatzaufgaben. Wyd. Langenscheidt 2007.

T. Tomaszkiewicz (przekład i adaptacja). Terminologia tłumaczenia. Wyd. Naukowe UAM. Poznań 2004.

Aktualna ogólnodostępna niemieckojęzyczna prasa, także na stronach www.

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:

- wykorzystywanie dostępnych na stronach internetowych Instytutu Goethego e-learningowych materiałów i ćwiczeń z zakresu nauki języka niemieckiego jako języka obcego: www.goethe_institut.de

- www.akademie-fuer-fernstudiernde.de/eLearning

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna i rozumie specyfikę poszczególnych rejestrów języka niemieckiego w specjalistycznych tekstach z dziedziny biznesu, handlu i marketingu

posiada aktywny podstawowy zasób słownictwa fachowego w języku niemieckim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

posiada szczegółową wiedzę na temat typowych konstrukcji językowych w języku niemieckim w tekstach dotyczących biznesu, handlu i marketingu i potrafi je poprawnie, pisemnie i ustnie, stosować

czyta i rozumie specjalistyczne teksty w języku niemieckim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

rozumie ze słuchu specjalistyczne teksty w języku niemieckim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

potrafi formułować teksty specjalistyczne pisemne ( głównie korespondencję) i ustne w języku niemieckim z zakresu biznesu, handlu i marketingu

potrafi poprawnie tłumaczyć na język polski niemieckojęzyczne pisemne teksty specjalistyczne z zakresu biznesu, handlu i marketingu

zna podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu biznesu, handlu i marketingu z języka niemieckiego na język polski

ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie objętym modułem 09-NIE–12 i rozumie potrzebę ich ciągłego doskonalenia

potrafi samodzielnie pracować nad pogłębianiem swojej wiedzy i doskonaleniem umiejętności w zakresie objętym modułem09-NIE-12 , z wykorzystaniem różnych źródeł

potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role w trakcie realizacji wspólnych projektów w zakresie objętym modułem 09-NIE-12

Metody i kryteria oceniania:

F. omawianie wyników ćwiczeń, dyskusje w grupie

P. test końcowy

F. dyskusja w grupie

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

a. Formen Sie die unterstrichenen Strukturen im Text um, ohne ihren Sinn zu verändern.

b. Übersetzen Sie den folgenden Fachtext ins Polnische.

c. Schreiben Sie den Text anders, indem Sie die nominalen Konstruktionen durch verbale Formulierungen ersetzen.

d. Hören Sie den Text 2 Mal an und entscheiden Sie dann, ob die folgenden Informationen im Text enthalten sind.

4. Kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze

znacznymi niedociągnięciami

3.0 - zadawalajaca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi

błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marianna Meyer-Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.