Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-N15-SM-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim), studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana dla wszystkich specjalności

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

• zdobycie wiedzy o metodologii pracy naukowej w dziedzinie wybranej specjalizacji;

• zdobycie pogłębionej wiedzy ogólnej z zakresu wybranej specjalizacji

• nabycie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie krytycznych sądów w dziedzinie wybranej specjalizacji

• nabycie umiejętności badawczych obejmujących analizę prac innych autorów, syntezę różnych poglądów, dobór metod, opracowanie i prezentację wyników w formie pisemnej i ustnej

• nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy oraz swoich umiejętności badawczych

• wykształcenie umiejętności upowszechniania wiedzy o danej dziedzinie

• wykształcenie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi przy wykonaniu konkretnych zadań badawczych


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

NIe dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

różne w zależności od specjalizacji

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura przedmiotu i materiały prowadzącego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Praca w grupach


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie do zajęć 30

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 30

Przygotowanie projektu 60SUMA GODZIN 180

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Skrócony opis:

Zagadnienia pracy naukowej w dziedzinie wybranej specjalizacji

Pełny opis:

Główne metody badań w naukach humanistycznych

Metodologia badań w zakresie danej specjalizacji - wprowadzenie

Analiza danych empirycznych - wprowadzenie

Interpretacja danych empirycznych - wprowadzenie

Wprowadzenie do edycji tekstu w pracy magisterskiej, powtórzenie cech dyskursu akademickiego

Literatura:
Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Test

Projekt

Esej

Raport

Prezentacja multimedialna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Magdalena Aleksandrzak, Małgorzata Bielicka, Marcin Maciejewski, Izabela Prokop, Danuta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Joanna Kubaszczyk, Aleksandra Matulewska, Agnieszka Nowicka, Alicja Sakaguchi, Danuta Wiśniewska, Stephan Wolting
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Maciejewski
Prowadzący grup: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Magdalena Aleksandrzak, Marcin Maciejewski, Aleksandra Matulewska, Aldona Sopata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Maciejewski
Prowadzący grup: Aleksandra Matulewska, Alicja Sakaguchi, Aldona Sopata, Danuta Wiśniewska, Stephan Wolting
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)