Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MPNJR-33
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: filologia rosyjska, studia II stopnia, stacjonarne magisterskie, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu różnego rodzaju tekstów autentycznych (wykłady, wywiady, programy telewizyjne i radiowe, fragmenty filmów) oraz umiejętności wychwycenia istotnej informacji z punktu widzenia wymagań programowych

doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu dłuższych spontanicznych wypowiedzi dotyczących aktualnych wydarzeń oraz umiejętności ich interpretacji i oceny

doskonalenie umiejętności płynnego posługiwania się językiem rosyjskim: swobodnego wypowiadania się na dowolny temat, tak spontanicznego, jak i wcześniej przygotowanego z uwzględnieniem złożonych konstrukcji, szerokiego zakresu słownictwa i elementów komunikacji niewerbalnej

doskonalenie umiejętności uczestnictwa w dyskusji, wymagającej odpowiedniego stylu wypowiedzi, wyrażenia własnego zdania i argumentacji

doskonalenie umiejętności pracy z tekstem

doskonalenie umiejętności stawiania tez oraz referowania tekstu

rozwijanie sprawności tworzenia tekstu pisanego z uwzględnieniem odpowiednich środków leksykalno-gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych

doskonalenie umiejętności rozumienia pisanego tekstu/podtekstu oraz krytycznej oceny przeczytanych treści

opanowanie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji

doskonalenie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz odpowiedniego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka rosyjskiego zgodnie z programem nauczania dla I roku studiów II stopnia.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Praca w parach

Pełny opis:

KOMUNIKACJA:

Temat: Aktualne wydarzenia i problemy rzeczywistości (na podstawie tekstów pisanych i mówionych zaczerpniętych ze środków masowego przekazu)

- rozumienie mówionych i pisanych tekstów;

- wychwycenie niezbędnej informacji, jej właściwa interpretacja i ocena;

- swobodna wypowiedź na temat omawianego problemu;

- wyrażenia własnego zdania odnośnie poruszanej problematyki;

- tworzenie dłuższych wypowiedzi z uwzględnieniem zasobów leksykalnych i środków językowych określonych w programie II roku studiów II stopnia.

Współczesne kino rosyjskie (1-2 na wybór):

Zalecane:

1. Aleksiej Bałabanow Brat (1997) / Мне не больно (2008)

2. Kwartet I. Dzień radio (2008) / O czym mówią mężczyżni (2010)

Dyskusja na tematy:

1. Obejrzanych filmów (np. Kwartet I. Dzień radio)

2. Chorób naszych czasów (Temat z Leksyki)

3. Książka czy Internet? (Temat z Leksyki)

4. Sztuka współczesna (akcjonizm, perfomance) i klasyczna (prezentacja).

5. Sztuka masowa a elitarna (Temat z Leksyki)

LEKSYKA:

Praca nad roszerzeniem form leksykalno-gramatycznych w aspekcie pola semantycznego i grup leksykalno-semantycznych, np:

­ стремиться, стараться/постараться,

­ пытаться/попытаться,

­ пробовать/попробовать;

­ пользоваться/воспользоваться, применять/применить,

­ употреблять/употребить;

­ тоже/также etc.

Zalecane tematy:

Choroby naszych czasów:

• Depresja

• Palenie

• Alkoholizm

• Narkomania

Sztuka w naszym życiu:

• Sztuka elitarna i masowa

• W świecie filmu

• Teatr dzisiaj

• Książki

• Muzyka

PISANIE:

Temat: Aktualne wydarzenia i problemy rzeczywistości

- praca z tekstem: wyszukiwanie informacji, jej analiza, interpretacja i selekcjonowanie;

- działania na tekście: przekształcanie tekstu (parafraza, kompresja, transformacja, streszczanie);

- pisanie tekstów (rozprawka) z użyciem materiału językowego określonego programem;

- praca nad esejem i recenzją (recenzja na artykuł naukowy, film, przeczytaną książką)

GRAMATYKA z elementami stylistyki:

Używanie konstrukcji gramatycznych i składniowych typowych dla stylu naukowego:

­ zdania bezpodmiotowe,

­ konstrukcje pasywne,

­ zdania złożone podrzędnie (przyczyny, czasu, miejsca)

­ związek zgody między podmiotem a orzeczeniem (wybrane zagadnienia).

­ Używanie zwrotów i frazeologii naukowej.

­ Wtrącenia w aspekcie tłumaczenia (między innymi – среди прочего)

­ Przysłówki (тем временем, между тем)

­ Proste i złożone przymiotniki, oraz rzeczowniki.

­ Zasady używania zaimków который, какой, как w stylu naukowym.

­ użycie wybranych przyimków (относительно, вслед за, независимо от, ввиду, в силу, вследствие, благодаря, несмотря на и др.).

Powtórzenie:

­ konstrukcje z rzeczownikami odczasownikowymi:

­ tworzenie czasowników dokonanych/niedokonanych i ich użycie w tekście (esej, rozprawka);

­ rodzaj i odmiana wybranych rzeczowników oraz odmiana wybranych przymiotników.

ORTOGRAFIA:

- pisownia partykuły ни, нe z różnymi częściami mowy;

- pisownia spójników тоже, также oraz partykuły же z zaimkiem то i przysłówkiem так;

- pisownia przyimków;

- pisownia przysłówków.

Powtórzenie: pisownia wybranych wyrazów złożonych.

Literatura:

Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Gołubiewa A., Węcławiak P. M., Czeczuga W. J., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Аркадьева Э. В., Горбаневская Г. В.,. Кирсанова И. Д, Марчук И. Б., Когда не помогают словари. Практикум по лексике современного русского языка для иностранцев и российских студентов-филологов, ч. 1. Москва 2001.

Аркадьева Э. В., Горбаневская Г. В.,. Кирсанова И. Д, Марчук И. Б., Когда не помогают словари. Практикум по лексике современного русского языка для иностранцев и российских студентов-филологов, ч. 2. Москва 2011.

Аркадьева Э. В., Горбаневская Г. В.,. Кирсанова И. Д, Марчук И. Б., Когда не помогают словари. Практикум по лексике современного русского языка для иностранцев и российских студентов-филологов, ч. 3. Москва 2011.

Кожевникова Л. П., Кожевников А. Ю., От корня – к слову. Учебное пособие по лексике и словообразованию для иностранцев, изучающих русский язык, Санкт-Петербург 2004.

Туманова Ю. Л., Бойко В. Г., Упражнения и тексты для обучения профессиональной научной речи, Москва 1997.

Шанский Н.М., Лингвистические детективы, Москва 2007.

Афанасьева Н.А., Попова Т.И., Палитра стилей, Санкт-Петербург 2007.

Бердичевский А.Л., Соловьёва Н.Н., Русский язык: сферы обучения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002.

Москвитина Л.И., В мире новостей, часть 2-3, Санкт-Петербург, 2009-2013.

Розенталь Д.E., Справочник по русскому языку. Орфография. Пунктуация, Москва, 2005.

Розенталь Д.Е., Справочник по русскому языку. Практическая стилистика, Москва 2001.

Розенталь Д.Е., Справочник по русскому языку. Управление в русском языке, Москва 2003.

Полный справочник по орфографии и пунктуации, под ред. О.Л. Соболевой, Москва 1999.

Скороходов Л., Хорохордина О., Окно в Россию, 1, 2 часть, Санкт-Петербург 2004.

М.А. Шелякин, Справочник по русской грамматике, Москва 1993.

Burnewicz Z.., Górska L., Nowożenowa Z.., Ćwiczenia ze stylistyki i kultury języka rosyjskiego, Gdańsk 2002.

Hessen D., Szypuła R., Wielki słownik polsko-rosyjski, tom I i II, Warszawa1998.

Karolak S., Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, tom I i II, Warszawa 1998.

Mirowicz A., Dulewiczowa I., Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., Wielki słownik rosyjsko-polski, tom I i II, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

PPo zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

rozumie autentyczny tekst mówiony, potrafi wychwycić istotną informację, zinterpretować ją i ocenić przy pomocy odpowiednich zasobów leksykalnym i środków językowych

swobodnie wypowiada się, zarówno spontanicznie jak i po przygotowaniu, używając przy tym właściwego dla swojego poziomu nauczania języka

swobodnie uczestniczy w dyskusjach zachowując odpowiedni styl wypowiedzi, wyraża własne zdanie i argumentuje go

rozumie tekst dowolny pisany o charakterze kulturowym i naukowym oraz potrafi dokonać jego oceny krytycznej

potrafi pracować z tekstem, umie wyszukiwać, analizować, interpretować i selekcjonować informację, a także tworzyć teksty własne wykorzystując zdobytą wiedzę

umie tworzyć tekst pisany o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji w języku rosyjskim

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów),

- w przypadku nieobecności zaliczenie (w formie wskazanej przez prowadzącego) na konsultacjach materiału wprowadzonego na zajęciach.

Skala ocen / Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

kryterium ilościowe – przynajmniej 92%

dobry plus (+db; 4,5):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z nielicznymi błędami lub nieścisłościami, o małym znaczeniu merytorycznym.

kryterium ilościowe – przynajmniej 84% i mniej niż 92%

dobry (db; 4,0):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z szeregiem niezbyt poważnych błędów lub/i pojedynczymi niedociągnięciami;

przynajmniej 76% i mniej niż 84%

dostateczny plus (+dst; 3,5):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

kryterium ilościowe – przynajmniej 68% i mniej niż 76%

dostateczny (dst; 3,0):

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z poważnymi błędami i/lub brakami (tj. minimalny akceptowalny poziom osiągnięcia efektów uczenia się);

kryterium ilościowe – przynajmniej 60% i mniej niż 68%

niedostateczny (ndst; 2,0):

brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia;

kryterium ilościowe – poniżej 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Szubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Królikiewicz, Olga Makarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Makarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)