Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MPNJR-33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia rosyjska, studia II stopnia, stacjonarne magisterskie, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu różnego rodzaju tekstów autentycznych (wykłady, wywiady, programy telewizyjne i radiowe, fragmenty filmów) oraz umiejętności wychwycenia istotnej informacji z punktu widzenia wymagań programowych

rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu dłuższych spontanicznych wypowiedzi dotyczących aktualnych wydarzeń oraz umiejętności ich interpretacji i oceny

doskonalenie umiejętności płynnego posługiwania się językiem rosyjskim: swobodnego wypowiadania się na dowolny temat, tak spontanicznego, jak i wcześniej przygotowanego z uwzględnieniem złożonych konstrukcji, szerokiego zakresu słownictwa i elementów komunikacji niewerbalnej

rozwijanie umiejętności uczestnictwa w dyskusji, wymagającej odpowiedniego stylu wypowiedzi, wyrażenia własnego zdania i argumentacji

doskonalenie umiejętności pracy z tekstem naukowym

doskonalenie umiejętności stawiania tez oraz referowania tekstu naukowego

rozwijanie sprawności tworzenia tekstu pisanego z uwzględnieniem odpowiednich środków leksykalno-gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych i stylistycznych

doskonalenie umiejętności rozumienia pisanego tekstu/podtekstu oraz krytycznej oceny przeczytanych treści

opanowanie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji

doskonalenie umiejętności współdziałania i pracy w grupie oraz odpowiedniego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Sprawności językowe i komunikacyjne w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego nabyte podczas nauki na studiach I stopnia oraz zaliczenie modułu PNJR na I roku studiów II stopnia.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Rozwiązywanie zadań

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Praca w parach

Pełny opis:

Aktualne wydarzenia i problemy rzeczywistości (na podstawie tekstów pisanych i mówionych zaczerpniętych ze środków masowego przekazu)

- rozumienie mówionych i pisanych tekstów;

- wychwycenie niezbędnej informacji, jej właściwa interpretacja i ocena;

- swobodna wypowiedź na temat omawianego problemu;

- wyrażenia własnego zdania odnośnie poruszanej problematyki;

- tworzenie dłuższych wypowiedzi z uwzględnieniem zasobów leksykalnych i środków językowych określonych w programie II roku studiów II stopnia.

PISANIE

Moja praca dyplomowa

- praca z tekstem naukowym: wyszukiwanie informacji, jej analiza, interpretacja i selekcjonowanie;

- działania na tekście naukowym: przekształcanie tekstu (parafraza, kompresja, transformacja, streszczanie);

- pisanie tekstów naukowych z użyciem materiału językowego określonego programem;

- praca nad referatem.

GRAMATYKA (z elementami stylistyki)

- użycie synonimów w języku naukowym (управление при синонимичных словах: идентичный – сходный, опираться – базироваться, основываться – обосновывать; употребление синонимичных предлогов: говорить о поездке – про поездку – насчёт поездки – относительно поездки – касательно поездки);

- tworzenie czasowników dokonanych/niedokonanych i ich użycie w tekście naukowym (рассмотреть – рассматривать, исследовать, изучить – изучать);

- konstrukcje z rzeczownikami odczasownikowym;

- użycie wybranych przyimków (относительно, вслед за, независимо от, ввиду, в силу, вследствие, благодаря, несмотря на и др.).

Powtórzenie: rodzaj i odmiana wybranych rzeczowników (цель, метод, проблема и пр.) oraz odmiana wybranych przymiotników.

ORTOGRAFIA

- pisownia partykuły ни, нe z różnymi częściami mowy;

- pisownia spójników тоже, также oraz partykuły же z zaimkiem то i przysłówkiem- так;

- pisownia przyimków;

- pisownia przysłówków.

Powtórzenie: pisownia wybranych wyrazów złożonych.

INTERPUNKCJA

Powtórzenie:

- średnik w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych; średnik zastosowany do oddzielania pojedynczych zdań; średnik w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia;

- dwukropek; myślnik; cudzysłów; cytaty.

CZYTANIE

Tematy: Aktualne wydarzenia i problemy rzeczywistości (na podstawie tekstów pisanych i mówionych zaczerpniętych ze środków masowego przekazu);Moja praca dyplomowa

Czytanie tekstów (naukowych jak i nienaukowych) ze zrozumieniem oraz wyrażanie krytycznego stosunku do przeczytanych treści.

Literatura:

Н.А. Афанасьева, Т.И. Попова, Палитра стилей, Санкт-Петербург 2007.

А.Л. Бердичевский, Н.Н. Соловьёва, Русский язык: сферы обучения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002.

О.А. Гойхман, Русский язык и культура речи: учебное пособие, Москва 2002.

И.Б. Голуб, Русский язык и культура речи, Москва 2002.

И.П. Кудреватых, А.Ф. Калашникова, Культура речи. Практикум, Минск 2004.

Ю.Л. Туманова, В.Г. Бойко, Упражнения и тексты для обучения профессиональной научной речи, Москва 1997.

Н.Н. Рогозная, Читаем тексты по специальности. Лингвистика, Санкт-Петербург 2010.

Д.E. Розенталь, Справочник по русскому языку. Орфография. Пунктуация, Москва, 2005.

Д.Е. Розенталь, Справочник по русскому языку. Практическая стилистика, Москва 2001.

Д.Е. Розенталь, Справочник по русскому языку. Управление в русском языке, Москва 2003.

Полный справочник по орфографии и пунктуации, под ред. О.Л. Соболевой, Москва 1999.

Л. Скороходов, О. Хорохордина, Окно в Россию, 1, 2 часть, Санкт-Петербург 2004.

М.А. Шелякин, Справочник по русской грамматике, Москва 1993.

Z. Burnewicz, L. Górska, Z. Nowożenowa, Ćwiczenia ze stylistyki i kultury języka rosyjskiego, Gdańsk 2002.

A. Gołubiewa, P.M. Węcławiak, W.J. Czeczuga, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

D. Hessen, R. Szypuła, Wielki słownik polsko-rosyjski, tom I i II, Warszawa1998.

S. Karolak, Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, tom I i II, Warszawa 1998.

E. Kurant, Rosyjski. Konwersacje bez tajemnic. Co, kiedy, jak powiedzieć po rosyjsku, Warszawa 2010.

A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Wielki słownik rosyjsko-polski, tom I i II, Warszawa 1999.

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- rozumie autentyczny tekst mówiony, potrafi wychwycić istotną informację, zinterpretować ją i ocenić przy pomocy odpowiednich zasobów leksykalnym i środków językowych,

- swobodnie wypowiada się, zarówno spontanicznie jak i po przygotowaniu, używając przy tym właściwego dla swojego poziomu nauczania języka

- swobodnie uczestniczy w dyskusjach zachowując odpowiedni styl wypowiedzi, wyraża własne zdanie i argumentuje go,

- rozumie tekst pisany oraz potrafi dokonać jego oceny krytycznej,

- potrafi pracować z tekstem naukowym, umie wyszukiwać, analizować, interpretować i selekcjonować informację, a także tworzyć teksty własne wykorzystując zdobytą wiedzę,

- umie tworzyć tekst pisany o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji w języku rosyjskim.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów),

- w przypadku nieobecności zaliczenie (w formie wskazanej przez prowadzącego) na konsultacjach materiału wprowadzonego na zajęciach.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Makarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Szubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Królikiewicz, Olga Makarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.