Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektura i przekład chińskich tekstów literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LPCTL-23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura i przekład chińskich tekstów literackich
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
sinologia, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Podniesienie kompetencji językowych studentów poprzez lekturę i przekład tekstów literackich.

Rozwinięcie umiejętności analizy i interpretacji tekstu.

Przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy na temat teorii oraz metodologii pracy tłumacza pisemnego.

Rozwinięcie umiejętności sprawnego i krytycznego korzystania ze źródeł wiedzy, zarówno tradycyjnych (słowniki, literatura przedmiotu), jak i internetowych.

Poszerzenie wiedzy o literaturze chińskiej z różnych okresów.

Udoskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną w pracy translatorskiej.

Uświadomienie studentom roli tłumacza tekstów literackich w rozwijaniu komunikacji międzykulturowych.

Pogłębienie świadomości etycznych aspektów pracy tłumacza.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka chińskiego na poziomie B2 (wymaganym od absolwenta studiów licencjackich na kierunku sinologia).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Dostarczane przez nauczyciela

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda projektu

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie do zajęć 40

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie pracy semestralnej 30


SUMA GODZIN 120

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4


Skrócony opis:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych studentów poprzez lekturę i przekład tekstów literackich, rozwinięcie umiejętności analizy i interpretacji tekstu, poszerzenie wiedzy na temat teorii oraz metodologii pracy tłumacza pisemnego, rozwinięcie umiejętności sprawnego i krytycznego korzystania ze źródeł wiedzy, zarówno tradycyjnych (słowniki, literatura przedmiotu), jak i internetowych. W trakcie zajęć czytane i tłumaczone będą teksty literackie pochodzące z różnych okresów

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

1. Wprowadzenie do teorii, metodologii oraz etyki przekładu.

2. Analiza (w tym porównawcza) wybranych przekładów tekstów chińskich na język polski i angielski w świetle poznanych teorii.

3. Powtórka z historii literatury chińskiej.

4. Lektura, analiza i przekład poezji klasycznej (m.in. Li Bai, Du Fu, Wang Wei, Su Shi, Li Qingzhao).

5. Lektura, analiza i przekład powieści klasycznej (fragmenty Czterech Wielkich Dzieł prozy chińskiej).

6. Lektura, analiza i przekład eseju klasycznego i prozy filozoficznej (m.in. Laozi, Kongzi, Ouyang Xiu, Zhu Xi, Shen Kuo, Liu Zongyuan).

7. Lektura, analiza i przekład poezji współczesnej do 1949 r. (m.in. Li Jinfa, Ai Qing, Wen Yiduo, Dai Wangshu i in.).

8. Lektura, analiza i przekład powieści, noweli i opowiadań współczesnych do 1949 r. (m.in. Lu Xun, Shen Congwen, Ding Ling i in.).

9. Lektura, analiza i przekład eseistyki współczesnej do 1949 r. (m.in. Lu Xun, Zhou Zuoren, Hu Shi i in.).

10. Lektura, analiza i przekład dramatu współczesnego do 1949 r. (Cao Yu, Tian Han, Lao She i in.).

11. Lektura, analiza i przekład poezji współczesnej po 1949 r. (Bei Dao, Yang Lian, Haizi, Xi Chuan, Yu Jian, Wang Jiaxin, Ouyang Jianghe, Yin Lichuan, Yu Xiuhua, Zheng Xiaoqiong, Xiao Bing i in.).

12. Lektura, analiza i przekład powieści współczesnej po 1949 r. (Mo Yan, Yu Hua, Su Tong, Can Xue,Yan Lianke, Sheng Keyi i in.).

13. Lektura, analiza i przekład eseistyki współczesnej po 1949 r. (Shi Tiesheng, Jia Pingwa, Zhou Guoping i in.).

14. Lektura, analiza i przekład dramatu współczesnego po 1949 r. (Gao Xingjian, Liao Yimei).

Literatura:

Kamień w lustrze. Antologia, red. L. Kasarełło, Warszawa 2020

Estetyka chińska. Antologia, red. A. Zemanek, Kraków 2007

Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009

Susan Bassnett, Translation Studies, London and NY 2002

Michael Cronin, Translation in the Digital Age, London and NY 2013

A Companion to Translation Studies, eds. Piotr Kuhwiczak, Karin Littau, Clevedon, Buffalo, Toronto 2007

Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission, London and NY 1996 i późniejsze edycje

The Translation Studies Reader, eds. Lawrence Venuti and Mona Baker, London and NY 2004

Teorie Literatury XX w., (podręcznik i antologia) red. M.P. Markowski, A. Burzyńska, Kraków 2006

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

posiada kompetencje językowe niezbędne do samodzielnej lektury chińskich tekstów literackich;

samodzielnie i kreatywnie interpretuje czytany tekst oraz uzasadnia swoją interpretację;

zna podstawowe teorie oraz metodologię przekładu literackiego i stosuje je w praktyce;

sprawnie i krytycznie korzysta z różnych źródeł wiedzy;

posiada szeroką wiedzę o literaturze chińskiej od klasycznej po najnowszą;

w przekładzie pisemnym posługuje się poprawną i staranną polszczyzną;

ma świadomość etycznych aspektów pracy tłumacza i sinologa;

ma świadomość roli tłumacza tekstów literackich w budowaniu komunikacji międzykulturowej i rozwoju wymiany kulturalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin z „otwartą książką”

Kolokwium pisemne

Prezentacja multimedialna

Ćwiczenie praktyczne z przekładu (praca domowa)

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student posiada znakomitą wiedzę w zakresie literatury chińskiej, zna i poprawnie stosuje teorię i metodologię przekładu, potrafi dokonać przekładu tekstu literackiego w sposób poprawny merytorycznie i stylistycznie;

dobry plus (+db; 4,5): jak na ocenę bdb, z niewielkimi uchybieniami;

dobry (db; 4,0): student ma zauważalne braki w wiedzy/umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają dokonania ogólnie poprawnego i zrozumiałego przekładu tekstu;

dostateczny plus (+dst; 3,5): student ma znaczne braki w wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz umiejętnościach translatorskich, znacząco wpływające na poziom merytoryczny i zrozumiałość przekładu;

dostateczny (dst; 3,0): student wykazuje się minimum wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz umiejętności translatorskich;

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności i/lub nie wywiązuje się z zadań domowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Krenz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)