Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura norweska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LNO-14
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura norweska
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSn
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język norweski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 zapoznanie studentów z zasadniczymi tendencjami rozwojowymi literatury norweskiej w latach 1940-1980 z uwzględnieniem tła historycznego, kulturowego i medialnego Norwegii.

C2 przekazanie niezbędnej wiedzy ogólnej dotyczącej norweskiej terminologii literaturoznawczej

C3 kształtowanie umiejętności czytania, rozumienia i analizowania na poziomie podstawowym norweskich tekstów literackich lat 1940-1980

C4 kształtowanie umiejętności dyskutowania na temat omawianych tekstów literackich

C5 rozwinięcie umiejętności pisania krótkich prac pisemnych o charakterze referującym na tematy poruszane w omawianych utworach literackich

C6 rozwinięcie umiejętności systematycznej pracy oraz poddanie własnej pracy krytycznej ocenie

C7 zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu oraz źródłami elektronicznymiRok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Literatura norweska po roku 1945: rozrachunek z wojną i faszyzmem; modernizm; "Bunt literacki" lat 60-tych; odrodzenie tendencji realistycznych w latach 70-tych: rozrachunek z modernizmem, realizm społeczny - dokumentaryzm, literatura "kobieca", literatura "robotnicza", literatura regionalna, modernizm społeczny; Lata 80-te i 90-te: rozrachunek ze społecznie zaangażowaną literaturą lat 70-tych, subiektywizm, postmodernizm; Elementy teorii literatury: rodzaje literackie - epika, liryka, dramat; Analiza tekstów epickich i lirycznych. Historia współczesnego dramatu.

Literatura:

Dahl, W. 1978. Liv og dikt 2. Norsk litteratur fra ?rhundreskifte til v?re dager. Oslo: Aschehoug

Dahl, W. 1984. Norges literatur, Bd.2, Tid og tekst 1884-1935. Oslo: Aschehoug

Dahl, W. 1989. Norges literatur, Bd.3, Tid og tekst 1935-1973. Oslo: Aschehoug

Folkedahl, K., et al. 1981. Ord i tid 1, Studiebok i Tekstsamling. Oslo: Cappelen

Rottem, ?. (red.). 1982. 70-?ra. Et ti?r i norsk prosa. Oslo: Aschehoug

Rottem, ?. (red.). 1990. Fantasiens ti?r. Et utvalg litteraturkritikk 1980-1989. Oslo: Aschehoug

R?nning, H. (red.). 1977. Linjer i norsk prosa. Lund: PAX Forlag

Efekty uczenia się:

Zna zasadniczne nurty i tendencje rozwojowe literatury norweskiej lat 1940-80

Zna i potrafi scharakteryzować ogólnie poszczególne okresy i nurty literackie (1940-80) oraz określić ogólnie ich tło polityczno-społeczne

Potrafi w ograniczonym zakresie posługiwać się podstawową norweską terminologią literaturoznawczą

Umie czytać krótsze norweskie teksty literackie korzystając z materiałów pomocniczych np. słowników li z pomocy nauczyciela

Potrafi zastosować podstawowe narzędzia analizy i z pomocą nauczyciela analizować w grupie po norwesku omawiane na zajęciach teksty, w odniesieniu do głównych tendencji w historii literatury norweskiej 1940-80 oraz w korelacji z głównymi wydarzeniami polityczno-społecznymi

Potrafi samodzielnie przygotować prostą prezentację ustną w języku norweskim na temat twórczości określonego pisarza

Potrafi samodzielnie przygotować krótką pracę pisemną o charakterze referującym w języku norweskim na temat omawianych tekstów literackich

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe pytanie z zaliczenia pisemnego:

- Dag Solstads kortprosatekst Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger (fra Svingstol,1967) kan stå som et litterært program for en ny generasjon

diktere. Kommenter de nye tendensene som teksten bærer bud om.

- Forklar kort følgende begrep: tungetaledebatten, Bestialitetens historie, Profil, de røde 70-åra

Kryteria oceny

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Wilkus-Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Wilkus-Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Wilkus-Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)