Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy zachodnioeuropejski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LJZA-ZL-46
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy zachodnioeuropejski
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych – mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie na poziomie B1 zgodnie z ESOKJ

- ugruntowanie i rozwijanie wiedzy z zakresu gramatyki j. angielskiego w teorii i w praktyce

- opanowanie zakresu słownictwa, zwrotów i struktur języka angielskiego adekwatnie do poziomu biegłości językowej, a także wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązaniu i podtrzymaniu komunikacji z użytkownikami języka docelowego

- zaznajomienie z fundamentalnymi wartościami kultury krajów anglojęzycznych

- kształtowanie świadomości ustawicznego doskonalenia umiejętności językowych

- nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się pomocami dydaktycznymi oraz technologiami informacyjnymi

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość j. angielskiego na poziomie B1/B1+ według ESOKJ

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje są przesyłane studentom przez system USOS oraz w plikach na MS TEAMS.

Podręczniki oraz słowniki są dostępne w bibliotece Studium Językowego UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Tłumaczenie tekstów, analiza prac pisemnych

Skrócony opis:
Pełny opis:

Zasady wymowy, artykulacji głosek, intonacji oraz pisowni w języku angielskim.

Czasy gramatyczne potrzebne do wyrażania różnorodnych czynności osadzonych w czasie (Present Simple and Present Continuous, Past Simple and Past Continuous, Present Perfect and Present Perfect Continuous, formy wyrażania przyszłości, inne struktury potrzebne do wyrażania różnorodnych treści i opinii.

Strategie efektywnego czytania w celu zrozumienia ogólnego sensu wypowiedzi – domyślanie się znaczenia nieznanych słów. Strategie efektywnego czytania w celu wychwycenia niezbędnych szczegółów; definiowanie znaczenia nowych słów, tworzenie powiązań z posiadaną wiedzą.

Strategie komunikacyjne np. negocjowanie znaczenia, prośba o powtórzenie, opisywanie sytuacji nieznajomości słów, itp. Wyrażanie różnorodnych funkcji językowych np.wyrażanie zgody, pytanie o pozwolenie.

Strategie efektywnego słuchania w celu zrozumienia całości wypowiedzi oraz wychwytywania istotnych szczegółów, tworzenie powiązań z posiadaną wiedzą.

Zagadnienia dotyczące aspektów kulturowych oraz obyczajowych krajów anglojęzycznych.

Słownictwo dotyczące życia codziennego (jedzenie, podróże, zainteresowania, relacje, edukacja, zakupy, pieniądze, technologia, słownictwo związane z bezpośrednim środowiskiem studenta (dom, rodzina, studia, praca, a także słownictwo pozwalające rozmawiać na tematy bardziej ogólne, w tym społeczne, polityczne, związane z kulturą).

Literatura:

Latham-Koenig,C., Oxenden.C & Lamberrt, J. 2019 English File Intermediate – fourth edition, Student’s Book. Oxford University Press (OUP)

Latham_Koenig, C., Oxenden.C & Lambert, J. 2019. English file intermediate – fourth edition. Workbook. Oxford University Press (OUP)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

Zna zasady wymowy i pisowni w języku angielskim i potrafi je poprawnie zastosować.

Rozumie i potrafi samodzielnie sformułować wypowiedzi ustne i pisemne z zastosowaniem poznanego słownictwa i struktur. Rozumie i potrafi stosować zwroty potoczne i język formalny.

Potrafi wyrażać opinie i rozmawiać na tematy związane z życiem codziennym, opisywać własne reakcje i wrażenia, mówić o planach dotyczących przyszłości, a także rozmawiać na tematy ogólne, w tym społeczne, polityczne, związane z kulturą, edukacją. Prezentuje i argumentuje swoje stanowisko, komentuje stanowisko innych, umie pracować w zespole, dokonuje modyfikacji wypowiedzi zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.

Zna reguły gramatyczne objęte programem i potrafi je zastosować. Wyraża się w formie ustnej i pisemnej z dużą poprawnością.

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty na tematy znane lub związane z zainteresowaniami, analizuje ich treść i wybiera niezbędne informacje, potrafi wyrażać o nich swoje sądy i opinie.

Ma świadomość konieczności podnoszenia swoich umiejętności językowych i zna metody samokształcenia się w zakresie języka angielskiego. Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji w celu rozbudowania swojej wiedzy ogólnoakademickiej.

Posiada podstawową wiedzę na temat wartości i kultury krajów anglojęzycznych

Sprawnie posługuje się technologiami informacyjnymi oraz pomocami dydaktycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształtujące: bieżąca ocena zadań ustnych i pisemnych wykonywanych na zajęciach oraz w domu

Metody podsumowujące: końcowa ocena znajomości materiału na podstawie testu pisemnego przeprowadzonego po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich testów cząstkowych, pisemnych i ustnych.

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:

1. Ujęcie i realizacja tematu 25%

2. Bogactwo słownictwa 25%

3. Poprawność gramatyczno-leksykalna 25%

4. Wymowa/Interakcja 25%

Ocena wypowiedzi ustnych:

Bardzo dobry (5,0)

- całościowe i dogłębne omówienie tematu

- logiczna i spójna wypowiedź

- bardzo duża płynność językowa, potoczystość

- niemal całkowity brak błędów językowych gramatycznych i innych

- bardzo duża poprawność w zakresie fonetyki i intonacji

- swobodne posługiwanie się złożonymi gramatycznie i stylistycznie strukturami językowymi

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały osiągnięte w stopniu pełnym.

Dobry plus (4,5)

- ciekawe i wyczerpujące omówienie zagadnienia

- zróżnicowane słownictwo

- ładna wymowa i prawidłowa intonacja

- złożone struktury gramatyczne

- spójna i logiczna wypowiedź

- sporadyczne błędy gramatyczne lub leksykalne

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały osiągnięte z bardzo drobnymi niedociągnięciami

Dobry (4,0)

- temat omówiony jest wyczerpująco i w pełni odpowiada treści polecenia

- mało istotne błędy językowe (fonetyczne, gramatyczne i stylistyczne)

- dobra interakcja

- trafny dobór słownictwa

- wypowiedź jest dość spójna i logiczna z pewnymi niedociągnięciami

- liczne próby wykorzystania w wypowiedzi ustnej złożonych struktur gramatycznych, w większości udane

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały osiągnięte z nielicznymi brakami

Dostateczny plus (3,5)

- wypowiedź studenta jest mało rozbudowana, temat omówiony pobieżnie, z pominięciem pewnych ważnych aspektów

- błędy gramatyczne, stylistyczne i fonetyczne w niewielkim stopniu zakłócają komunikację językową

- struktura wypowiedzi jest w miarę spójna i logiczna, ale z pewnymi niedociągnięciami

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały osiągnięte z pewnymi błędami i przy częściowym braku spójności w zakresie organizacji wypowiedzi

Dostateczny (3,0)

- student podejmuje próby sformułowania dłuższej wypowiedzi ustnej, ale popełnia liczne błędy gramatyczne, stylistyczne i fonetyczne

- nie potrafi w sposób spójny sformułować wypowiedzi

- użyte słownictwo jest ubogie

- długie przerwy w komunikacji

Zakładane efekty uczenia się (w zakresie ustnym) zostały częściowo osiągnięte

Niedostateczny (2,0)

- brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia

- niespełnienie kryteriów dla oceny dostatecznej

Kryteria oceniania testów pisemnych:

91% - 100 % bardzo dobry (5,0)

86% - 90% dobry plus (4,5)

76% - 85% dobry (4)

70% - 75% dostateczny plus (3,5)

60% - 69% dostateczny (3)

Poniżej 60% niedostateczny (2,0)

Dodatkowe wymogi:

Obecności: Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze. Brak zaliczenia przy absencji wyższej niż 30% zajęć.

Testy i poprawa testów: Student ma prawo do dwóch poprawek każdego z testów.

Student posiadający certyfikat na poziomie B2 może być zwolniony z zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Grodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)