Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys literatur skandynawskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LITSK-12 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Zarys literatur skandynawskich
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne licencjackie, semestr 1
Filologia, specjalność filologia duńska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie zasadniczych kierunków rozwoju norweskiego i fińskiego piśmiennictwa średniowiecznego.

Przedstawienie głównych tendencji renesansowych (reformacyjnych), barokowych i oświeceniowych w historii literatury norweskiej i fińskiej

Zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami norweskiej i fińskiej (szwedzko- oraz ludowej fińskojęzycznej) literatury romantycznej oraz norweskiej twórczości wpisującej się w nurt realizmu poetyckiego

Przedstawienie zjawiska przełomu nowoczesnego w XIX-wiecznej literaturze norweskiej oraz głównych trendów literackich zaistniałych w Norwegii w konsekwencji tegoż przełomu (realizm krytyczny, symbolizm, naturalizm, impresjonizm), zapoznanie studentów z fińskojęzycznym realizmem w literaturze fińskiej lat 80- i 90-tych XIX w.; prezentacja nurtu norweskiej i fińskiej twórczości neoromantycznej

Prezentacja trendów historycznoliterackich w Norwegii i Finlandii w 1. połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem norweskiego neorealizmu, fińskiej prozy tzw. opisu ludowego oraz psychologii głębi oraz modernizmu fińsko-szwedzkiego w poezji

Zapoznanie studentów z kluczowymi tendencjami literackimi Norwegii w okresie 1945-1980 (modernizm w liryce i prozie, realizm)

Przedstawienie najistotniejszych zjawisk literatury norweskiej i fińskiej po roku 1980

Przedstawienie najważniejszych lektur XIX- i XX-wiecznej literatury norweskiej i fińskiej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Prezentacja najważniejszych zabytków piśmiennictwa staroskandynawskiego („Eddy”, sag staroislandzkich) oraz zabytków runicznych (kamieni, przedmiotów z inskrypcjami runicznymi, przedmiotów o znaczeniu magicznym)

Charakterystyka duńskiego i szwedzkiego piśmiennictwa średniowiecznego (pieśni i ballady ludowe, kroniki, kodeksy) na podstawie fragmentów utworów

Przedstawienie głównych wydarzeń literackich w Danii i Szwecji okresu renesansu (reformacja, przekłady Biblii na języki skandynawskie, rozwój skandynawskich psalmów religijnych) z wykorzystaniem fragmentów utworów

Prezentacja duńskiego i szwedzkiego baroku oraz oświecenia w literaturze (rozwój pamiętnikarstwa oraz dalszy rozwój twórczości religijnej, zaadaptowanie na gruncie skandynawskim głównych nurtów europejskiego oświecenia oraz dynamiczny rozwój gatunku dramatu) z wykorzystaniem fragmentów utworów

Charakterystyka duńskiego i szwedzkiego nurtu romantycznego (fazy romantyzmu, główni przedstawiciele, utwory o przełomowym znaczeniu) oraz jego uwarunkowań społeczno-historycznych (wojny napoleońskie, utrata przez Danię Szlezwiku-Holsztynu, wpływy niemieckie) z wykorzystaniem fragmentów utworów

Przedstawienie złożonej i wielowątkowej natury przełomu współczesnego w Danii i Szwecji (ostateczna kompromitacja ideałów romantyki, wykłady Georga Brandesa, rozkwit tendencji modernistycznych pod koniec XIX wieku), jego kluczowego znaczenia dla kształtu współczesnej literatury duńskiej i szwedzkiej oraz jej wybranych utworów

Prezentacja najważniejszych tendencji w literaturze duńskiej i szwedzkiej 1. połowy XX wieku (ekspresjonizm, literatura komunistyczna, proza mieszczańska) , najistotniejszych przedstawicieli oraz wybranych utworów tych trendów

Charakterystyka kluczowych trendów w literaturze duńskiej i szwedzkiej w 2. połowie XX wieku oraz w latach najnowszych (modernizm powojenny, konfrontacyjny, tendencje socrealistyczne lat 70., powrót liryki symbolistycznej w latach 80., minimalizm), a także najważniejszych przedstawicieli i utworów tego okresu

Literatura:

Edda poetycka. Ossolineum 1986.

Floryan, Władysław (red.). Dzieje literatur europejskich vol. 2, PWN 1983

Ciesielski, Zenon (red.). Słownik pisarzy skandynawskich. Wiedza Powszechna 1991

Kaszyński, Stefan; Krysztofiak, Maria. Dzieje literatury duńskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM 1985

Krysztofiak, Maria. Dzieje literatur skandynawskich. Wydawnictwo Naukowe UAM 2000

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Wskazuje i identyfikuje najważniejsze trendy w historii literatury duńskiej i szwedzkiej oraz potrafi je umiejscowić w czasie

Rozpoznaje i charakteryzuje kluczowe zabytki piśmiennictwa staroskandynawskiego („Edda”, sagi staroislandzkie) oraz zabytki runiczne (kamienie, przedmioty z inskrypcjami runicznymi)

Wymienia podstawowe zagadnienia i formy literackie charakterystyczne dla średniowiecznego piśmiennictwa duńskiego oraz szwedzkiego

Charakteryzuje zjawiska typowe dla duńskiego i szwedzkiego renesansu w literaturze

Zna podstawowe tematy, nazwiska autorów, tytuły prac oraz trendy w literaturze duńskiej i szwedzkiej okresu baroku i oświecenia

Przedstawia główne zagadnienia duńskiej i szwedzkiej romantyki i wymienia jej kluczowych autorów, tytuły utworów i motywy literackie, a także potrafi wskazać pozaliterackie przyczyny zaistnienia tendencji romantycznych

Charakteryzuje zjawisko przełomu współczesnego oraz związanych z nim trendów literackich w Danii i Szwecji

Zna główne trendy i autorów literatury duńskiej i szwedzkiej w 1. połowie XX wieku oraz wskazuje korelacje między literaturą a niektórymi zjawiskami społecznymi i historycznymi w Danii i Szwecji

Referuje zasadnicze zagadnienia literatury duńskiej i szwedzkiej w 2. połowie XX wieku oraz w literaturze najnowszej oraz wymienia główne wydarzenia społeczne, mające wpływ na kształt literatury w Danii i Szwecji 2. połowy XX wieku

Potrafi powiązać przeczytane utwory literatury duńskiej, szwedzkiej oraz staroskandynawskiej z konkretnym kierunkiem literackim i uzasadnić swój wybór w sposób merytoryczny

Ma świadomość powtarzalności oraz ewolucji pewnych trendów oraz form literackich w literaturze staroskandynawskiej, duńskiej i szwedzkiej na przestrzeni wieków

Metody i kryteria oceniania:

F: ocena dyskusji w grupie

P: test zaliczeniowy, praca zaliczeniowa z lektur

2. Przykładowe pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

a) Przykładowe pytanie z testu zaliczeniowego: Zaznacz jedną odpowiedź: Wprowadzenie luteranizmu w Danii zaowocowało: a) dużą ilością wodewilów b) rozwojem teatru c) pierwszą duńską powieścią d) przekładem Biblii na duński

b) Przykładowe zagadnienie z pracy zaliczeniowej z lektur: Na podstawie Pożegnania z Afryką Karen Blixen scharakteryzuj stosunek narratorki do ciemnoskórego człowieka.

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz, Ewa Niewiarowska-Rasmussen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz, Ewa Niewiarowska-Rasmussen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz, Ewa Niewiarowska-Rasmussen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz, Aleksandra Wilkus-Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.