Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura duńska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LDU-44
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura duńska
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSd
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z tendencjami w literaturze duńskiej lat 1950-1975 w powiązaniu z wydarzeniami i przemianami społecznymi w Danii

doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji w języku duńskim form prozatorskich i lirycznych o zróżnicowanym stopniu trudności i różnej objętości, pochodzących z literatury duńskiej z lat 1950-1975 , a także odnośnych tekstów krytycznoliterackich

doskonalenie umiejętności dyskutowania w języku duńskim na tematy poruszane w omawianych utworach literackich i przeczytanych tekstach krytycznych oraz dotyczące omawianych epok literackich

doskonalenie umiejętności systematycznej i samodzielnej pracy oraz poddawania własnej pracy krytycznej ocenie

doskonalenie umiejętności pisania w języku duńskim średniej długości prac o charakterze argumentacyjnym przy wykorzystaniu zidentyfikowanych samodzielnie źródeł literatury krytycznej

zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu, źródłami elektronicznymi oraz wybranymi tekstami krytycznymi


Pełny opis:

Przedstawienie profilu twórczości Karen Blixen na tle epoki i w odniesieniu do źródeł inspiracji gatunkowych i tematycznych oraz lektura, analiza i interpretacja kilku utworów/fragmentów utworów pisarki

Prezentacja tendencji o charakterze krytyki społecznej, typowych dla lat 50. oraz dyskusja na temat przeczytanych utworów z nawiązaniem do utworów literackich o podobnym charakterze, czytanych przez studentów w poprzednich semestrach

Przedstawienie trendu modernistycznego lat 50. ze szczególnym uwzględnieniem trendu tzw. dziwnych opowiadaczy, prezentacja genezy zjawiska oraz jego najważniejszych twórców i utworów

Lektura wybranych dzieł najważniejszych modernistów duńskich lat 50. ze szczególnym naciskiem na trend naturalistyczny i abstrakcyjny oraz dyskusja w grupie na temat przeczytanych utworów oraz ich specyfiki gatunkowej

Charakterystyka zjawiska poezji systemowej, typowej dla lat 60. XX w., przedstawienie głównych twórców tego trendu oraz lektura i analiza kluczowych utworów poetyckich epoki

Prezentacja tendencji neorealistycznych lat 60. i początku lat 70. w Danii, charakterystyka profilu twórczości głównych przedstawicieli trendu, lektura wybranych dzieł literackich w języku duńskim oraz dyskusja w grupie na temat problematyki poruszanej w przeczytanych utworach

Literatura:

Bredsdorff, Thomas. Sære fortællere, Gyldendal 1967

Bryld , Carl Johan (red.). Dansk litteratur fra runer til graffiti, Systime 1999

Brøndsted, Martin; Møller Kristensen, Steffen. Danmarks litteratur, Gyldendal 1968

Fibiger, Johannes; Lutken, Gerd. Litteraturens tilgange, Systime 2009

Fibiger, Johannes; Lutken, Gerd. Litteraturens veje, Systime 2001

Fischer Hansen, Ib (red.). Litteraturhåndbogen, Gyldendal 1987

Mai, Anne-Marie. Hvor litteraturen finder sted. Bind 1-2, Gyldendal 2010

Mortensen, Klaus P. Litteraturens stemmer, Systime 2009

www.litteratursiden.dk, www.denstoredanske.dk, www.ordnet.dk/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi samodzielnie napisać pracę o charakterze eseju argumentacyjnego (średnia długość 5-6 znormalizowanych stron A4) w języku duńskim na jeden z podanych tematów z literatury duńskiej, samodzielnie wyszukując właściwą literaturę krytyczną, i wykonać w sposób prawidłowy przypisy oraz listę bibliograficzną

Umie samodzielnie przygotować obszerną i wyczerpującą prezentację ustną w języku duńskim na temat danego trendu literackiego oraz profilu pisarzy w nim tworzących, korzystając z samodzielnie zidentyfikowanych źródeł i materiałów

Zna problematykę, nazwiska autorów, tytuły prac oraz trendy literatury duńskiej lat 1950-1975 oraz wskazuje korelacje między zjawiskami literackimi a zjawiskami społecznymi w Danii lat 1950-75

Czyta w języku duńskim teksty literatury pięknej o zróżnicowanym poziomie trudności językowej i objętości oraz wybrane teksty krytyczne, posługując się sporadycznie słownikami standardowymi oraz historycznymi w wersji książkowej i elektronicznej

Dyskutuje w języku duńskim z pozostałymi osobami z grupy oraz z wykładowcą na temat omawianych w trakcie kursu utworów oraz trendów literackich, interpretuje omawiane utwory literackie, posługując się terminologią literaturoznawczą w języku duńskim, i analizuje przeczytane utwory pod względem formalnym i w perspektywie diachronicznej

Wymienia teorie literackie istotne dla literatury duńskiej lat 1950-1975 oraz wskazuje utwory literackie, które można do nich przyporządkować

Posługuje się w miarę swobodnie warsztatem pojęciowym w języku duńskim z zakresu literaturoznawstwa oraz stosuje niektóre modele teoretycznoliterackie do analizy i interpretacji poszczególnych utworów

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusje, wykład, czytanie wskazanej lektury, wyszukiwanie przez studenta literatury krytycznej w celu napisania pracy egzaminacyjnej

Prezentacje studentów, omówienie prezentacji w grupie

Wykład, prezentacje studentów, analiza tekstów literackich, e-learning, wyszukiwanie materiałów krytycznych

Wykład, prezentacje studentów, lektura i analiza tekstów literackich i krytycznych, e-learning

Dyskusje nad analizą tekstów literackich i krytycznych oraz prezentacjami studentów

Wykład, prezentacje studentów, samodzielne wyszukiwanie materiałów, e-learning

Wykład, dyskusja w grupach, praca egzaminacyjna w formie eseju

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aldona Zańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aldona Zańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)