Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura współczesnej Łotwy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KWŁ-FŁ-22 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Kultura współczesnej Łotwy
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia łotewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat miejsca, roli i znaczenia najnowszych zjawisk kulturowych oraz ich odbioru przez Łotyszy zarówno na Łotwie, jak i poza jej granicami. Określenie udziału Łatgalczyków i mniejszości narodowych w tworzeniu ogólnego obrazu kultury łotewskiej. Zaprezentowanie kultury łotewskiej na tle europejskim, znajomość kultury łotewskiej w Polsce.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Konwersatorium. Kultura łotewska - jej korzenie, rola, znaczenie.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Współczesne przekaźniki kultury łotewskiej:

- radio i telewizja;

- prasa;

- internet;

2. Rola literatury pięknej w kształtowaniu kultury; literatura jako zwierciadło zjawisk kulturowych obszaru języka łotewskiego.

3. Kultura łotewska w środowisku współczesnych emigrantów; wpływ polityki i globalizacji na kulturę łotewską.

4. Kultura Łatgalii i mniejszości narodowych na Łotwie; odbiór kultury łotewskiej w Polsce.

Literatura:

Podstawowa:

Kultura polska na Łotwie. Poļu kultūra Latvijā. Rīga 1994.

Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija, red. A. Cimdiņa. Rīga 2006.

Łotwa – Polska. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. „polsko-łotewskich związków politycznych, ekonomicznych i kulturalnych od XVI w. do 1940 roku. Ryga 1995.

Łotwa wczoraj – dziś – jutro, red. T. Paluszyński. Poznań 2003.

Zajas K. Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich. Kraków 2008.

Dodatkowa:

Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rakstu krājums, red. J. Kursīte. Rīga 2009.

Manteuffel G., Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich. Kraków 2007.

Manteuffel G., Inflanty Polskie oraz Listy znad Bałtyku. Kraków 2009.

Romanowski A., Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904. Kraków 2003.

-----

Czasopisma: „Karogs”, „Letonica”.

Tygodnik „Kultūras diena” (www.diena.lv/kd)

------

Portale internetowe: satori.lv, www.kultura.lv

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kultury łotewskiej w dziejach kultury europejskiej.

2. Zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka łotewskiego.

3. Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym obszaru kulturowego języka łotewskiego.

4. Umie samodzielnie zdobywać i oceniać wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk kulturowych z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji.

5. Posiada odpowiednie umiejętności oraz zasób słownictwa niezbędny do przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w językach polskim i łotewskim dotyczących wiedzy o kulturze.

6. Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności.

7. Potrafi pracować w grupie i prowadzić dyskusję.

8. Ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego Łotwy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pracy semestralnej na wybrany temat z omawianego na zajęciach zakresu, zaliczenie testów cząstkowych i egzaminu. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Łubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.