Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i realia ukraińskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KUOJUA-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i realia ukraińskiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalności studiów:

- filologia ukraińska

- filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z szeregiem zjawisk i czynników kształtujących odrębność kulturowo-etnograficzną, socjologiczną, mentalnościową i geopolityczną ukraińskiego obszaru językowego

omówienie podstawowych pojęć i zjawisk z zakresu kultury omawianego obszaru

ukazanie wielostronnych związków między kulturą a językiem jako najważniejszymi wytworami ludzkiego umysłu

przybliżenie oraz omówienie najważniejszych dzieł czołowych przedstawicieli kultury ukraińskiej

wyrobienie umiejętności analizowania, syntezowania, oceniania, klasyfikowania poszczególnych aspektów kultury

umiejętność koncepcyjnego postrzegania przez studentów procesów kulturalno-historycznych

ogólne zestawienie i porównywanie zjawisk, tendencji oraz kierunków w poszczególnych aspektach kultury ukraińskiej i europejskiej

wypracowanie nawyków i umiejętności wykorzystywania wiadomości na temat kultury ukraińskiej jako kontekstu do badań filologicznych

wypracowanie kompetencji umożliwiających samodzielne formułowanie sądów i twórczy udział w dyskusji na temat tendencji rozwojowych różnorodnych aspektów kultury duchowej oraz materialnej, a także współczesnych realiów życia intelektualnego na Ukrainie

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

zalecana literatura przedmiotu

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Pełny opis:

Ukraina w cyfrach i datach. Ukraina na mapie świata. Symbole państwowe Ukrainy. Symbolika godła i flagi Ukrainy. Hymn państwowy Ukrainy. Symbole ludowe Ukrainy. Ludność na Ukrainie. Ukraińcy poza granicami ojczyzny. Język urzędowy na Ukrainie. Jednostka monetarna na Ukrainie. Religia na Ukrainie. Specyficzna sytuacja konfesyjna na Ukrainie. Podział administracyjny Ukrainy. Ustrój polityczny na Ukrainie.

Geografia i przyroda Ukrainy. Uwarunkowania i walory geograficzne oraz przyrodnicze Ukrainy. Ukraińskie stepy – na granicy unicestwienia.

Ukraina wczoraj i dziś. Najważniejsze fakty i daty z dziejów Ukrainy.

Kozactwo na Ukrainie. Z historii kozactwa. Kozackie tradycje i zwyczaje. Współcześni Kozacy na Ukrainie.

Najwybitniejsi Ukraińcy. Sylwetki wybitnych ukraińskich przywódców, działaczy społecznych i kulturalnych, pisarzy i artystów, polityków i sportowców.

Tradycje i zwyczaje na Ukrainie. Ukraińskie zwyczaje w Polsce. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święto Kupały i in. na Ukrainie i w Polsce.

Zabytki architektury i atrakcje Ukrainy. Turystyczne walory Ukrainy (Krym, Karpaty, Kijów, Lwów).

Ukraina lat 80. i 90. XX w. – Katastrofa w Czarnobylu i jej skutki. Przemiany społeczno-polityczne w państwie.

Pomarańczowa rewolucja 2004 roku (źródła, przebieg i jej znaczenie dla społeczeństwa na Ukrainie)

Euromajdan na Ukrainie 2013/2014 r.

Ukraina dziś. Dylematy współczesnej Ukrainy. Konflikt rosyjsko-ukraiński (źródła, przebieg i jego znaczenie dla społeczeństwa na Ukrainie)

Literatura:

Wł. Mokry, Kolorystyka i sztuka wyszywania, http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mystectwo/cz_2.htm

A. Wasyluk, A. Burkowski, Stepy Ukrainy na krawędzi unicestwienia, http://dzikiezycie.pl/archiwum/2010/listopad-2010/stepy-ukrainy-na-krawedzi-unicestwienia

J. Hrycak, O ukraińskim micie Kozaka (wywiad), http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/jaroslaw-hrycak-wywiad-ukraina-newsweek-pl,artykuly,281935,1.html

M. Goetz, Noc Kupały a Noc Świętojańska - to nie to samo!, http://www.obliczakultury.pl/publicystyka/obyczaje-swiata/2441-noc-kupaly-noc-swietojanska

Wł. Mokry, Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku, Kraków 2006.

Materiały własne wykładowcy.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

posiada wiedzę dotyczącą położenia geopolitycznego Ukrainy, specyfiki kulturowo-etnograficznej oraz charakterystyki socjologicznej i mentalnościowej społeczeństwa ukraińskiego

orientuje się w realiach i poszczególnych przejawach oraz aspektach działalności kulturalnej emigracji ukraińskiej

zna oraz posługuje się najważniejszymi pojęciami oraz potrafi zdefiniować poszczególne zjawiska i procesy związane z zakresem kultury ukraińskiego obszaru językowego

ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą wzajemnych powiazań pomiędzy elementami składowymi kultury ukraińskiej

zna oraz potrafi dokonać charakterystyki poszczególnych aspektów kultury ukraińskiej

wykazuje się myśleniem koncepcyjnym w kontekście całościowego ujęcia procesów i zjawisk kulturalnych

samodzielnie rozpoznaje i analizuje zjawiska kulturalne mające miejsce na Ukrainie oraz poza jej granicami; potrafi porównywać zjawiska i tendencje w kulturze ukraińskiej i europejskiej

potrafi w praktyczny sposób zastosować posiadaną wiedzę do analizy i interpretacji bieżących wydarzeń (politycznych, społecznych i kulturalnych) związanych z tematyką zajęć;

posiada umiejętność wykorzystywania wiadomości na temat kultury ukraińskiej dla potrzeb naukowo-badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- zaliczenie z oceną końcowego kolokwium ustnego.

Skala ocen / Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

- przygotowanie i zaprezentowanie samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o doskonałym zrozumieniu pytań i znajomości przedmiotu;

- bardzo dokładne i wnikliwe omówienie zagadnienia (bez błędów lub nieścisłości).

dobry plus (+db; 4,5):

- przygotowanie i zaprezentowanie samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o bardzo dobrym zrozumieniu pytań i znajomości przedmiotu;

- dość dokładne i wnikliwe omówienie zagadnienia (z drobnymi błędami lub nieścisłościami).

dobry (db; 4,0):

- przygotowanie i zaprezentowanie samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o dobrym zrozumieniu pytań i znajomości przedmiotu;

- omówienie zagadnienia (z pewnymi błędami lub nieścisłościami oraz pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów).

dostateczny plus (+dst; 3,5):

- podjęcie próby przygotowania i zaprezentowania samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o co najmniej częściowym zrozumieniu pytań i znajomości tematu;

- dość powierzchowne omówienie zagadnienia (z błędami lub nieścisłościami oraz z pominięciem niektórych istotnych aspektów).

dostateczny (dst; 3,0):

- podjęcie próby przygotowania i zaprezentowania samodzielnej wypowiedzi na postawione pytania w sposób świadczący o słabym zrozumieniu pytań i znajomości tematu;

- powierzchowne omówienie zagadnienia (z poważnymi błędami lub nieścisłościami oraz z pominięciem ważnych aspektów).

niedostateczny (ndst; 2,0):

- niespełnienie kryteriów właściwych dla oceny: dostateczny (3,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Oksana Pukhonska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Horniatko-Szumiłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)