Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura indyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KULTIND-16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura indyjska
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

ilologia, indologia

Cele kształcenia:

Zajęcia przekazują podstawową wiedzę z zakresu wybranej przez studenta opcji: starożytna i nowożytna historia Indii, religie subkontynentu indyjskiego, filozofia indyjska, literatura starożytna i nowożytna (do wyboru: w j. hindi lub tamilskim), antropologia Indii. Wyrobienie umiejętności planowania i organizacji samodzielnej pracy naukowej, zarządzania zdobytymi informacjami (gromadzenie i selekcja literatury przedmiotu, zdobywanie i interpretacja danych pochodzących z różnych źródeł) oraz prezentacji zdobytej wiedzy na forum grupy (zdolności krytyczne i samokrytyczne).

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza o historii i geografii subkontynentu indyjskiego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania, prezentacje.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Ma podstawową wiedzę z zakresu wybranej opcji (starożytna i nowożytna historia Indii, religie subkontynentu indyjskiego, filozofia indyjska, literatura starożytna i nowożytna (w j. hindi lub tamilskim), antropologia Indii);

Pełny opis:

Ma podstawową wiedzę z zakresu wybranej opcji (starożytna i nowożytna historia Indii, religie subkontynentu indyjskiego, filozofia indyjska, literatura starożytna i nowożytna (w j. hindi lub tamilskim), antropologia Indii);

Literatura:

Literatura zgodnie z propozycją każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu nowożytnej historia Indii, religii subkontynentu indyjskiego, filozofii indyjska, literatury starożytna i nowożytna (w j. hindi i tamilskim), antropologii Indii.

2. Analizuje krytycznie przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk literackich lub kulturowych.

3. Przygotowuje referat (prezentację) na temat zjawisk literackich lub kulturowych.

4. Ma świadomość posiadanej wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji.

Ocena referatu/prezentacji (wskazanie ewentualnych błędów, podkreślenie szczególnie trafnych uwag). Kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sven Sellmer, Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)