Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczna literatura arabska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KLITARAB-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczna literatura arabska
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie z klasyczną literaturą arabską i etapami jej rozwoju jako ważnym elementem dziedzictwa kultury arabsko-muzułmańskiej,

- przedstawienie związku klasycznej literatury arabskiej z kulturą arabską na przestrzeni wieków,

- prezentacja miejsca klasycznej literatury arabskiej w dziedzictwie kultury światowej,

- zapoznanie z najważniejszą literaturą przedmiotu w zakresie klasycznej literatury arabskiej w języku polskim (i angielskim).Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

zajęcia odbywają się w sali wykładowej

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura przedmiotu znajduje się w Bibliotece Filologicznej Novum oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowcę podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentacje prowadzącego, prezentacje studentów, lektura tekstów źródłowych, rozmowa sprawdzająca stan wiedzy studenta na zakończenie semestru

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

1) Podział literatury arabskiej na epoki historycznoliterackie

2) Specyfika arabskich imion i nazwisk

3) Literatura okresu przedmuzułmańskiego

4) Koran i hadisy

5) Literatura okresu ummajadzkiego

6) Poezja okresu abbasydzkiego

7) Nauki religijne i filozofia w okresie abbasydzkim

Pełny opis:

1) Podział literatury arabskiej na epoki historycznoliterackie

2) Specyfika arabskich imion i nazwisk

3) Literatura okresu przedmuzułmańskiego

4) Koran i hadisy

5) Literatura okresu ummajadzkiego

6) Poezja okresu abbasydzkiego

7) Nauki religijne i filozofia w okresie abbasydzkim

Literatura:

Teksty źródłowe:

1986. Koran. Tłum. Józef Bielawski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

1988. Klasyczna poezja arabska. Poezja epoki Abbasydów (VIII-XIII w.). Tłum. Aleksandra Witkowska, Janusz Danecki, Jolanta Kozłowska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

1999. O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Tłum. Jolanta Kozłowska. Warszawa: DIALOG.

2000. Mahomet. Mądrości Proroka. Tłum. Janusz Danecki. Warszawa: DIALOG.

2006. Kalila i Dimna. Oprac. Janusz Krzyżowski. Warszawa: Ambasada Libanu w Warszawie; http://www.orient.jkrzyzowski.pl/index_files/Kalila-e-book2.pdf

Al-Farabi. 1967. Państwo doskonałe. Polityka. Tłum. Józef Bielawski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Al-Ġazālī. 1990. Nisza świateł. Tłum. Joanna Wronecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Danecki, Janusz (oprac.). 1981. Siedem kasyd staroarabskich (mu’allaki). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ibn Arabi. 1990. Księga podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca. Tłum. Joanna Wronecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ibn Arabi. 1995. Traktat o miłości. Tłum. Joanna Wronecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ibn Arabi. 2003. Droga do Pana Mocy. O wycofaniu. Tłum. J. Szczepański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Opracowania:

Allen, Roger. 1998. The Arabic Literary Heritage. The Development of its Genres and Criticism. Cambridge: Cambridge University Press.

Allen, Roger. 2000. Introduction to Arabic Literature. Port Chester: Cambridge University Press.

Allen, Roger, D.S. Richards. 2008. Arabic Literature in the Post-Classical Period. Cambridge: Cambridge University Press.

Ashtiany, Julia i inni. 2008. ‘Abbasid Belles-Lettres. Cambridge: Cambridge University Press.

Bielawski, Józef. 1995. Klasyczna literatura arabska. Zarys. Warszawa: DIALOG.

Danecki, Janusz. 2002. Podstawowe wiadomości o islamie I. Warszawa: DIALOG.

Dziekan, Marek. 1996. Quss Ibn Sāʽīda al-Iyādī. Legenda życia i twórczości. Warszawa: Instytut Orientalistyczny UW.

Dziekan, Marek. 1997. Jak modlą się muzułmanie. Warszawa: Verbinum.

Dziekan, Marek. 2003. Pisarze muzułmańscy VII-XX w. Mały słownik. Warszawa: Verbinum.

Dziekan, Marek. 2008. Dzieje kultury arabskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gelder, Geert van. 2012. Classical Arabic Literature. A Library of Arabic Literature Anthology. New York: New York University Press.

Qass, George. 2012. Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich: muğūn – nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów. Warszawa: DIALOG.

Siwiec, Paweł. 2005. Rytm staroarabskiej kasydy. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Siwiec, Paweł. 2008. Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Siwiec, Paweł. 2012. Abū al-ʽAtāhiya: poeta, błazen, asceta. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Starkey, Paul, Julie Scott (red.). 2010. The Routledge Encyclopedia of Arabic Literature. London, New York: Routledge.

Walter, Wiebke. 2008. Historia literatury arabskiej. Tłum. Agnieszka Gadzała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- zna etapy rozwoju klasycznej literatury arabskiej,

- zna i stosuje podstawową terminologię dotyczącą literaturoznawstwa arabskiego,

- zna najważniejszych klasycznych twórców arabskich oraz ich dzieła,

- zna miejsce klasycznej literatury arabskiej w światowym dorobku kulturowym,

- wykazuje się otwartością na inne wzorce kulturowe.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność podczas zajęć (możliwa 1 nieusprawiedliwiona nieobecność podczas semestru, w przypadku braku obecności na 50% zajęć – brak zaliczenia przedmiotu bez możliwości odrobienia nieobecności w postaci dodatkowych zadań),

- przedstawienie 1 prezentacji w ciągu semestru (w przypadku osób, które nie przedstawią prezentacji, obowiązkowe będzie oddanie krótkiej pracy na zadany temat pod koniec semestru),

- rozmowa ustna (z omówionej tematyki i wskazanych lektur) na zakończenie semestru.

Kryteria oceniania:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia odbywają się zdalnie (e-learning).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia odbywają się zdalnie (e-learning).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.