Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kontakty językowe w Azji Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KJWAŚ-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Kontakty językowe w Azji Środkowej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne magisterskie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

turkologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 Zaznajomienie z tłem historycznym, które ma wpływ na języki i kontakty językowe w Azji Środkowej


C2 Przekazanie wiedzy potrzebnej do rozpoznawania wewnętrznych kontaktów językowych na poziomie słownictwa turkijskiego i gramatyki


C3 Rozwinięcie wiedzy o językach i kontaktach językowych na tle kulturowym


C4 Osiągnięcie umiejętności oceny wpływu polityki językowej na rzeczywistość językową w Azji Środkowej

Pełny opis:

Tło historyczne – osiedla typu irańskiego, kolonizacja rosyjska

Kontakty językowe – słownictwo turkijskie (kazachski, uzbecki, kirgiski)

Kontakty językowe – gramatyka (języków turkijskich)

Polityka językowa w Azji Środkowej

Kontakty kulturalne i kontakty językowe

Zachowania językowe

Literatura:

Coşkun, Volkan. 2000. Özbek Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Dave, Bhavna 2007. Ethnicity, language and power. London, New York: Routledge.

Fierman, William. 1991. Language planning and national development. The Uzbek experience. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Fierman, William. 2006. Language and education in post-Soviet Kazakhstan: Kazakh-medium instruction in urban schools. The Russian Review 65, 98–116.

Jankowski, Henryk. 2010. Orta Asya Türk Dillerinin Bazi Ortak Özellikleri. Türkoloji Dergisi 17, 2, 131-142.

Öztopçu, Kurtuluş, Zhoumagaly Abouv, Nasir Kambarov, Youssef Azemoun. 1996. Dictionary of Turkic languages. London: Routladge.

Popiel-Machnicki, Wawrzyniec, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska. 2017. Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo hıstorii i element dziedzictwa kulturowego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Efekty uczenia się:

Umie wyjaśnić, jak przebiegał proces urbanizacji w Azji Środkowej

Rozpoznaje wyrazy z innych języków kontaktowych w danym języku na podstawie ich cech charakterystycznych

Rozpoznaje konstrukcje gramatyczne z innych języków kontaktowych w danym języku na podstawie ich cech charakterystycznych

Korzysta z literatury o polityce językowej

Jest świadom cech kulturowych przejawiających się w językach

Wskazuje na typowe zachowania językowe

Metody i kryteria oceniania:

- praca semestralna

- aktywność w trakcie zajęć

- jakość argumentów odpowiedzi

- wykonanie i zaliczenie wszystkich prac domowych

- wiedza w zakresie wszystkich tematów nabyta w wyniku zadań przewidzianych na zajęciach

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest wykonanie wszystkich zadań domowych, kolokwium ustne i pisemne oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na dwóch zajęciach)

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.