Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język wietnamski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JWIET-IE-16
Kod Erasmus / ISCED: 09.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język wietnamski
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-ELIw
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język wietnamski
Kierunek studiów:

filologia – filologia wietnamska

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka wietnamskiego. Student poznaje alfabet wietnamski, uczy się systemu gramatycznego, poznaje słownictwo przewidziane zakresem podręcznika oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy.

Skrócony opis:

Zajęcia z praktycznej nauki języka wietnamskiego prowadzone metodą ćwiczeniowo-praktyczną. Zajęcia podzielone na 2 do 3 modułów (odpowiednio:czytanie/pisanie i konwersacje lub czytanie/pisanie, konwersacje, słownictwo).

Pełny opis:

Konstrukacja sylaby jezyka wietnamskiego. Tonalność.

Gramatyka i słownictwo w języku wietnamskim:

Zaimki osobowe i wyrażenia grzecznościowe, pozdrowienia

Łączniki. Konstrukcje zdań pytających. Użycie przysłówków.

Klasyfikatory. Określenie miejsca. Pytanie o ilość, czas, wiek, miejsce.

Przymiotniki. Porównywanie cech.

Pytanie o czas i o przyczynę.

Przysłówek. Pytania bezpośrednie i pośrednie.

Stosunek mówiącego do zdarzenia.

Użycie form grzecznościowych.

Związek przyczynowo- skutkowy.

Użycie słów określających ilość.

Zdania rozkazujące.

Użycie słów określających kierunek

Użycie czasowników określających przemieszczanie.

Przymiotniki określające jakość.

Użycie słów określających intensywność cechy.

Opis wykonania przedmiotów.

Zdania wyrażające zakazy.

Wyrażenie powtarzalności czynności

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych.

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych

Literatura:

Podstawowa:

Podręcznik: Tieng Viet co so

Autor: Vu Van Thi

Dodatkowa:

Podręcznik : Język wietnamski – Tieng Viet czI

Autor : Teresa Halik , Hoang Thu Oanh

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna alfabet, umie zapisać i odczytać objęte przedmiotem słownictwo

potrafi użyć w mowie i piśmie objęte przedmiotem słownictwo, stosownie do sytuacji komunikacyjnej

potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej zakresie przewidzianym przedmiotem

tłumaczyć i analizować teksty języka wietnamskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku wietnamskim w zakresie przewidzianym przedmiotem (np. pytanie o samopoczucie, pozdrowienia, porównania)

potrafi komunikować się pisemnie w języku wietnamskim, sformułować tekst w odpowiedniej formie i zakresie przewidzianym przedmiotem

zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka wietnamskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (co 4 jednostki lekcyjne, minimum 60,01%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60,01-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Nowicki
Prowadzący grup: Kim Anh Kieu, Hoang Minh Ngo, Bogdan Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Nowicki
Prowadzący grup: Hoang Minh Ngo, Bogdan Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)