Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język litewski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JLITEW-16
Kod Erasmus / ISCED: 09.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język litewski
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-ELIb
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia litewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest to, aby student poznał język litewski na poziomie A2/B1, czyli rozumiał wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem, potrafił porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka, internet (wykładowca podaje strony www)

Skrócony opis:

Nauka obejmuje osoby nie posiadające jeszcze żadnych umiejętności z zakresu języka litewskiego. Kurs jest zatem skonstruowany w ten sposób, żeby słuchacze mogli nabyć i stopniowo rozwinąć podstawowe umiejętności dotyczące wszystkich składników kompetencji językowej: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, tłumaczenie w obydwu kierunkach.

Pełny opis:

Czytanie i omawianie artykułów prasowych oraz krótszych utworów literackich wraz z analizą tekstu. Ćwiczenia w pisaniu krótkich tekstów na tematy przerabiane w ramach zajęć. Ćwiczenia ustne i pisemne w opisywaniu różnych sytuacji, wydarzeń, przedmiotów i zjawisk. Poznanie i wyćwiczenie pozostałych struktur gramatycznych.

Literatura:

Literatura Podstawowa:

Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (pratybų sąsiuvinis). Vilnius: Baltos lankos; (audio kaseta) Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (vadovėlis). Vilnius: Baltos lankos; Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A. 2001. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis.

Materiały dodatkowe:

Pakerys, A., Pupkis, A. 2004. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Vilnius: Gimtasis žodis;

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2003. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos;

Rėbždaitė, A.A.1998 Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa ;

Algis Kalėda, Barbara Kalėda, Marija Niedzviecka, 2008, Słownik litewsko-polski, lietuvių-lenkų kalbų žodynas, Ex libris, Warszawa www.lkz.lt - Lietuvių kalbos žodynas i inne, podyktowane zapotrzebowaniem litewskie strony internetowe

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

1. potrafi zrozumieć w mowie i piśmie teksty o tematyce popularnej

2. potrafi tłumaczyć i analizować teksty języka litewskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

3. potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku litewskim na różne tematy z życia codziennego używając konstrukcji gramatycznych w zakresie przewidzianym przedmiotem

4. potrafi komunikować się pisemnie w języku litewskim (krótkie teksty na temat życia codziennego, charakterystyka osoby, listy itp.)

5. zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

6. potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- Pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia

- Ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia, bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych

- ocena realizacji zadań pozalekcyjnych

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (co 4 jednostki lekcyjne, minimum 61%), dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Prusinowska
Prowadzący grup: Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak, Monika Pokorska-Iwaniuk, Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Prusinowska
Prowadzący grup: Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak, Monika Pokorska-Iwaniuk, Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)